Ga naar de inhoud Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Logo van Gemeente Vlissingen

RECTIFICATIE: Bekendmaking vestiging Wet voorkeursrecht gemeenten Vlissingen

Originele publicatie downloaden:
Link naar originele publicatie:
Type bekendmaking:
ander besluit van algemene strekking
Publicatiedatum:
donderdag 28 april 2022RECTIFICATIE: Bekendmaking vestiging Wet voorkeursrecht gemeenten Vlissingen

In het Gemeenteblad van 21 april 2022, nr. 180456 heeft het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Vlissingen op grond van artikel 7, lid 1 van de Wet voorkeursrecht gemeenten (Wvg) bekend gemaakt dat zij op 19 april 2022 (op grond van het bepaalde in artikel 6 lid 1 van de Wvg) hebben besloten om gronden, gelegen in het herontwikkelingsgebied/transformatiegebied van de Kenniswerf te Vlissingen, voorlopig aan te wijzen als gronden waarop de artikelen 10 tot en met 15, 24 en 26 van de Wvg van toepassing zijn.

 

Bij de publicatie in het Gemeenteblad d.d. 21 april 2022 zijn abusievelijk een tweetal onjuiste bijlagen (bijlage 3: perceellijst bij collegebesluit en bijlage 6: perceellijst bij ontwerp – raadsbesluit) bijgevoegd. De betreffende lijsten waren niet volledig (regels 44 t/m 50 ontbraken) en komen niet overeen met het kadastrale overzicht (kaart), te weten de bijlagen 2 en 5, zoals opgenomen bij het besluit van het college d.d. 19 april 2022.

 

Besluit tot voorlopige aanwijzing gronden Wet voorkeursrecht gemeenten Vlissingen

Burgemeester en wethouders van de gemeente Vlissingen maken op grond van artikel 7, lid 1 van de Wet voorkeursrecht gemeenten (Wvg) bekend dat zij op 19 april 2022 (op grond van het bepaalde in artikel 6 lid 1 van de Wvg) hebben besloten om gronden voorlopig aan te wijzen als gronden waarop de artikelen 10 tot en met 15, 24 en 26 van de Wvg van toepassing zijn.

 

Ligging, huidig gebruik en toegedachte bestemming

Het gaat om meerdere percelen in Vlissingen. De bij de voorlopige aanwijzing betrokken percelen zijn percelen die zijn gelegen in het herontwikkelingsgebied/transformatiegebied van de Kenniswerf te Vlissingen.

 

Inwerkingtreding

Het besluit van burgemeester en wethouders treedt in werking één dag na publicatie in het Gemeenteblad; te weten op 22 april 2022.

 

Ter inzage legging

Het besluit van burgemeester en wethouders d.d. 19 april 2022 met bijlagen ligt gedurende 4 weken, van 22 april tot en met 19 mei 2022, ter inzage. Binnen deze termijn, kunnen belanghebbenden een zienswijze indienen, voordat de gemeenteraad definitief besluit over de aanwijzing van de gronden. Van de ingekomen zienswijzen zal een verslag worden gemaakt.

 

De bijlagen zijn een ontwerp-raadsbesluit over de definitieve aanwijzing van de gronden, de kadastrale kaart en een lijst met daarop de kadastrale aanduiding van de in de aanwijzing opgenomen percelen of perceelsgedeelten, de grootte, alsmede de naam van de eigenaar en/of beperkt gerechtigden, en overige relevante gegevens.

 

Het collegebesluit en bijbehorende stukken zijn als bijlage bij deze publicatie gevoegd. Daarnaast kunt u een afspraak maken via afspraken.vlissingen.nl of telefonisch via 14 0118.

 

Gevolgen

De vestiging van het voorkeursrecht houdt in dat eigenaren en/of beperkt gerechtigden van de aangewezen percelen of perceelsgedeelten, wanneer zij die wensen te verkopen respectievelijk erop gevestigde beperkte rechten wensen te vervreemden, deze eerst aan de gemeente Vlissingen moeten aanbieden. De eigenaren en de rechthebbenden op beperkte rechten ontvangen hierover één dezer dagen afzonderlijk bij aangetekend schrijven bericht over de inhoud van het besluit en de gevolgen daarvan.

 

Het collegebesluit vervalt van rechtswege drie maanden na dagtekening van het besluit, of zoveel eerder als een besluit van de gemeenteraad tot bestendiging van het voorkeursrecht in werking treedt.

 

Bezwaar, beroep, voorlopige voorziening

Ingevolge de (Awb) kunnen belanghebbenden binnen zes weken na bekendmaking ervan, dat wil zeggen vanaf 22 april 2022 een bezwaarschrift indienen tegen het besluit van burgemeester en wethouders.

Het is ook mogelijk om digitaal een bezwaarschrift in te dienen. Dit kan per e-mail via gemeente@vlissingen.nl of met het digitale formulier van de gemeente. Dit formulier vindt u op: www.vlissingen.nl/digitaal-loket/rechtsbescherming/bezwaar-indienen.

Het bezwaarschrift dient ondertekend te worden en dient tenminste naam en adres van de indiener te vermelden, dagtekening, omschrijving van het besluit en de gronden van het bezwaar.

 

Als de gemeenteraad een definitief besluit inzake het voorkeursrecht neemt, kunnen belanghebbenden eveneens bezwaar maken tegen dat raadsbesluit. Indien belanghebbenden ervoor kiezen om nu reeds bezwaar te maken tegen het besluit van burgemeester en wethouders tot voorlopige aanwijzing, dan wordt dat bezwaarschrift, zodra het besluit van de gemeenteraad tot aanwijzing in werking is getreden, op grond van artikel 6, lid 3 Wvg aangemerkt als te zijn gericht tegen het besluit van de raad tot (definitieve) aanwijzing. Met deze regeling wordt voorkomen dat een belanghebbende niet tweemaal bezwaar dient te maken.

 

Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Indien een bezwaarschrift is ingediend kunt u de voorzieningen rechter van de rechtbank verzoeken een voorlopige voorziening te treffen, indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Het adres is: Rechtbank Zeeland-West-Brabant, Afdeling Bestuursrecht (Postbus 90006, 4800 PA, Breda). De voorzieningenrechter zal de verzoeker alleen ontvankelijk verklaren, indien daarbij een spoedeisend belang kan worden aangetoond. Voor het in behandeling nemen van het verzoek worden griffierechten geheven.

 

Vlissingen, 25 april 2022.