Ga naar de inhoud Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Logo van Gemeente Vlissingen

Reglement “transformatiefonds extramuralisering en ambulantisering GGZ Zeeland” 2022

Originele publicatie downloaden:
Link naar originele publicatie:
Type bekendmaking:
beleidsregel
Publicatiedatum:
vrijdag 1 april 2022Reglement “transformatiefonds extramuralisering en ambulantisering GGZ Zeeland” 2022

 

Definities

Artikel 1 Definitieomschrijvingen

 • a.

  ASV: Algemene Subsidieverordening Vlissingen 2018;

 • b.

  Transformatiefonds: fonds gevormd door en in beheer van het college van burgemeester en wethouders van Vlissingen ten behoeve van inhoudelijke doorontwikkeling van beschermd wonen en de maatschappelijke opvang ter uitwerking van de Regiovisie beschermd wonen en opvang Zeeland 2022-2025 en bijbehorende uitvoeringsagenda.

 • c.

  Aanvraag: aanvraag om een subsidie;

 • d.

  CZW-bureau: bureau dat onderdeel is van het Samenwerkingsverband Welzijnszorg Oosterschelderegio;

 

Hoogte en duur van transformatiefonds

 

 

Artikel 2 Hoogte en beheer fonds

 • 1.

  Het transformatiefonds bedraagt € 2.000.000 voor 2022. Dit bedrag kan niet worden overschreden.

 • 2.

  Het fonds wordt in mandaat beheerd door het CZW Bureau.

 

Artikel 3 Duur

Het transformatiefonds dat is ingesteld voor de jaren 2020 en 2021, wordt opnieuw vastgesteld voor 2022. Aanvragen kunnen tot en met 31 december 2022 worden ingediend.

 

Aanvraag

 

 

Artikel 4 Wijze van verdeling

De aanvragen worden behandeld op volgorde van binnenkomst voor de eerstvolgende vergadering van de adviescommissie. Aanvragen die uiterlijk 10 werkdagen voor de eerstvolgende vergaderdatum zijn ontvangen, worden nog behandeld tijdens die vergadering. Aanvragen die daarna zijn ingediend worden op de eerstvolgende vergadering behandeld. De vergaderdata 2022 zijn als volgt:

 • a.

  Maandag 24 januari 09.30

 • b.

  Maandag 7 februari 09.30

 • c.

  Maandag 11 april 09.30

 • d.

  Maandag 27 juni 09.30

 • e.

  Maandag 5 september 09.30

 • f.

  Maandag 28 november 09.30

 

Artikel 5 De aanvrager

 • 1.

  Aanvragen kunnen ingediend worden door:

  • a.

   de colleges van burgemeester en wethouders van de 13 Zeeuwse gemeenten;

  • b.

   dienstverleners die zijn toegetreden tot de bestuurlijke aanbesteding beschermd wonen Zeeland en zijn gecontracteerd voor de levering van beschermd wonen;

  • c.

   overige maatschappelijke dienstverleners die bekend zijn met het leveren van zorg en ondersteuning voor cliënten in de GGZ, voor zover zij in Zeeland zijn gevestigd, zijn ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en een financieel en inhoudelijk jaarverslag over tenminste het voorgaande jaar kunnen overleggen;

  • d.

   combinaties van bovengenoemde partijen.

 • 2.

  Naast de aanvrager kunnen andere partijen dan hierboven genoemd de aanvraag mede onderschrijven, zoals maatschappelijke dienstverleners, woningcorporaties, verzekeraar, of overige aanbieders.

 

Artikel 6 Aanvraagformulier

Aanvragen worden gedaan door middel van een door het college van burgemeester en wethouders van Vlissingen vastgesteld formulier. Indiening geschiedt digitaal.

 

Artikel 7 Omvang van de aanvraag

Teneinde het aanvragen van kleinere projecten te vergemakkelijken wordt in de aanvraagprocedure onderscheid gemaakt in 2 categorieën:

 • 1.

  Projecten waarbij het aangevraagde bedrag lager is dan 75.000,-- in totaal (ongeacht de looptijd);

 • 2.

  Projecten waarbij het aangevraagde bedrag hoger is dan € 75.000,-- in totaal (ongeacht de looptijd);

 

Artikel 8 Indieningsvereisten

De aanvraag bevat ten minste de volgende gegevens:

 • 1.

  Voor projecten tot 75.000,--:

  • a.

   de naam van de rechtspersoon die de aanvraag indient;

  • b.

   de contactpersoon;

  • c.

   een omschrijving van het project met een begin- en einddatum, waarbij de duur is gelimiteerd tot maximaal 3 jaar;

  • d.

   een omschrijving van SMART geformuleerde resultaten en effecten

  • e.

   de naam van de projectleider

De aanvrager kan de gegevens a t/m e invullen in het digitale aanvraagformulier.

 

 • 2.

  Voor projecten ≥ € 75.000,--:

  • a) t/m e), in te vullen op het digitale aanvraagformulier;

  • en voorts

  • f.

   separaat: een projectplan met daarin opgenomen:

  • g.

   de wijze waarop de cofinanciering wordt vormgegeven;

  • h.

   inhoudelijk aandeel van participanten;

  • i.

   separaat: een begroting en dekkingsplan van het gehele project;

  • j.

   separaat: bewijs van inschrijving KvK van de aanvrager;

  • k.

   separaat: de meest recente jaarrekening van de aanvrager.

 

Artikel 9 Aanvragen die niet in behandeling worden genomen

 • 1.

  Aanvragen voor projecten of activiteiten die op het moment van aanvraag al zijn gestart of reeds geheel voorbereid, worden niet in behandeling genomen. Dit met uitzondering van aanvragen waarbij de aanvrager overtuigend (bijvoorbeeld door verslaglegging of resultatenoverzicht) kan aantonen dat reeds ondernomen voorbereidingen of activiteiten bijdragen aan de voorwaarden zoals genoemd onder 13 en 14, en hij deze inbrengt in het ingediende projectplan.

 • 2.

  Aanvragen voor projecten die op het moment van aanvraag geheel zijn afgesloten of voltooid worden niet in behandeling genomen.

 

Advisering

 

 

Artikel 10 Onafhankelijke adviescommissie

Ten behoeve van besluitvorming op de aanvraag stelt het college van burgemeester en wethouders een onafhankelijke adviescommissie in.

 

Artikel 11 Samenstelling adviescommissie

De samenstelling adviescommissie bestaat uit:

 • a.

  een onafhankelijke voorzitter;

 • b.

  twee leden voorgedragen door de 13 Zeeuwse gemeenten;

 • c.

  twee leden voorgedragen door gecontracteerde dienstverleners;

 • d.

  een lid namens Zeeuwse cliënten of cliëntenplatforms.

 

Artikel 12 Secretariaat

Het secretariaat van de commissie wordt verzorgd door het CZW-Bureau.

 

Beoordeling

 

 

Artikel 13 Beoordelingscriteria

Het project beantwoordt aan tenminste drie van de onderstaande beoordelingscriteria, waaronder in elk geval een van de criteria genoemd onder a) t/m d):

 • a.

  Het project draagt aantoonbaar en meetbaar bij aan het tijdig onderkennen van, behandelen van en voorkomen van verergering van psychiatrische problematiek bij burgers. Doel is het voorkomen van klinische opname of verblijf in een beschermende woonvorm.

 • b.

  Het project draagt aantoonbaar en meetbaar bij aan stabilisatie en herstel van de cliënt door normalisatie van het dagelijks leven en maatschappelijk functioneren, vooral door het betrekken van of terugkeer naar een eigen woning.

 • c.

  het project draagt aantoonbaar en meetbaar bij aan herstel, revalidatie en re-integratie van burgers met psychiatrische kwetsbaarheid door adequate en snelle (toeleiding tot) zorg en integrale, intensieve ondersteuning op het gebied van zinvolle daginvulling, toeleiding naar betaald (aangepast) werk, stabiel inkomen en schuldsanering.

 • d.

  het project draagt aantoonbaar en meetbaar bij aan het verkorten van de tijd die de cliënt doorbrengt in beschermd wonen, en/of aan duurzame vermindering van het beroep op beschermd wonen in de gemeente(n) waarin het project wordt uitgevoerd.

 • e.

  bij het project zijn cliënten, naasten, mantelzorgers rondom de cliënt alsmede ervaringsdeskundigen actief en direct betrokken. De aanvrager en via hem de andere partijen, stimuleren hun participatie in de uitvoering.

 • f.

  in het project nemen naast gecontracteerde dienstverleners, gemeentelijke instanties en uitvoeringsorganisaties, ook overige maatschappelijke partijen deel (bijvoorbeeld andere zorgverleners of woningcorporaties).

 • g.

  in het project wordt gebruikgemaakt van verschillende financieringsbronnen: naast overheden nemen ook de zorgverzekeraar, fondsen en/of private partijen deel.

 

Artikel 14 Weigeringsgronden

Een aanvraag wordt geweigerd indien:

 • a.

  Niet voldaan wordt aan artikel 13 van dit Reglement

 • b.

  het project al in werking is ofwel volledig is afgerond op het moment van indienen, met uitzondering van een situatie zoals omschreven in artikel 9;

 • c.

  de aanvraag niet wordt ingediend door een rechtspersoon;

 • d.

  overgelegde documentatie naar het oordeel van de commissie niet een juist of volledig beeld geeft van het beoogde projectrechtspersoon;

 • e.

  In het geval van aanvragen ≥ € 75.000,--: als uit de aanvraag of overgelegde documenten niet blijkt dat sprake is van co-financiering ( meerdere deelnemende partijen nemen een aandeel in de financiering, hetzij door de inbreng van geld, hetzij door inbreng van materiële zaken, onroerende goederen of kapitalisering van personele inzet. Dit wordt in het dekkingsplan opgenomen);

 • f.

  De maximale duur van het project bedraagt 3 jaar.

 

Besluitvorming

 

 

Artikel 15 Termijn

Besluitvorming vindt plaats binnen 6 weken na termijn van indiening. De commissie kan de termijn met vier weken verlengen.

 

Subsidieverantwoording

 

 

Artikel 16  

 • a.

  Op de subsidieverantwoording zijn de bepalingen zoals neergelegd in Hoofdstuk 6 van de Algemene Subsidieverordening Vlissingen 2018 van toepassing.

 • b.

  In afwijking van artikel 18, vierde lid van de Algemene Subsidieverordening Vlissingen 2018 wordt een controleverklaring gevraagd bij subsidies hoger dan € 75.000,-;

 • c.

  de aanvrager verzorgt jaarlijks een voortgangsrapportage en een financiële rapportage, en is verantwoordelijk voor een eindevaluatie en een financiële eindafrekening.

 

Artikel 17 Overdraagbaarheid

Het project is overdraagbaar op andere situaties en de deelnemende partijen spannen zich in om door middel van communicatie en documentatie de resultaten uit te dragen.

 

Artikel 18 Informatieverstrekking

De aanvrager geeft desgevraagd op eerste verzoek van het college van burgemeester en wethouders van Vlissingen openheid van zaken over de voortgang van het project en/of activiteiten die binnen het project worden of zijn uitgevoerd.

 

Artikel 19 Geschillen

In geval van geschillen over de totstandkoming, beoordeling, uitvoering of verantwoording van het project, worden deze voorgelegd aan de in artikel 10 genoemde adviescommissie. Indien deze commissie zulks nodig acht, wordt het geschil voorgelegd aan het College van Burgemeester en Wethouders van Vlissingen.

 

Artikel 20 Inwerkingtreding

Dit Reglement treedt in werking na vaststelling en tegelijkertijd met de publicatie van het subsidieplafond 2022.

Overige bepalingen