Ga naar de inhoud Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Logo van Gemeente Vlissingen

Beleidslijn Wet Bevordering Integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur (Wet Bibob)

Originele publicatie downloaden:
Link naar originele publicatie:
Type bekendmaking:
beleidsregel
Publicatiedatum:
woensdag 26 januari 2022Beleidslijn Wet Bevordering Integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur (Wet Bibob)

 

De burgemeester van de gemeente Vlissingen;

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Vlissingen;

ieder voor zover het hun bevoegdheden betreft;

 

overwegende dat de Wet bevordering integriteitsbeoordeling door het openbaar bestuur (wet Bibob) hun beleidsruimte verschaft bij de besluitvorming omtrent het toepassen van hun uit de wet voortvloeiende bevoegdheden;

 

gelet op het bepaalde in de Wet bevordering integriteitsbepalingen door het openbaar bestuur, artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht, de artikelen 3, 27, 30a en 31 van de Alcoholwet, artikel 30b van de Wet op de kansspelen, de Verordening speelautomatenhallen, de artikelen 2.1 en 2.17 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, de Algemene plaatselijke verordening (m.b.t. gemeentelijke vergunningen), de artikelen 5 en 9 van de Huisvestingsverordening Vlissingen 2021, artikel 5.1 van het Inkoop- en aanbestedingsbeleid gemeente Vlissingen 2020, nota Evenementenvergunningen (2016), artikel 9 en 13 van de Beleidsregels Huisvesting (inter)nationale werknemers Vlissingen 2019 en artikel 9 van de Algemene subsidieverordening Vlissingen 2018;

 

besluiten:

 

vast te stellen de Beleidslijn voor de toepassing van de Wet Bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur (Beleidslijn Bibob Vlissingen 2022).

 

Hoofdstuk 1 Algemeen

Artikel 1.1 Begripsomschrijvingen

 • 1.

  De definities in paragraaf 1.1 van de Wet Bibob zijn van overeenkomstige toepassing op deze beleidsregel.

 • 2.

  In deze beleidsregel wordt verstaan onder:

  • a.

   RIEC: het Regionaal informatie- en expertisecentrum.

  • b.

   Landelijk Bureau Bibob (verder LBB): het Bureau bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur zoals bedoeld in artikel 8 van de wet.

  • c.

   Onderzoek Bibob: een onderzoek, uitgevoerd door zowel het bestuursorgaan als het LBB, conform de Wet Bibob.

  • d.

   Wet: de Wet Bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur (Wet Bibob).

  • e.

   De gemeente: de gemeente Vlissingen.

 • 3.

  Waar in deze beleidsregel wordt gesproken over ‘de gemeente’, wordt waar mogelijk zowel de publiekrechtelijke rechtspersoon als haar bestuursorganen met een overheidstaak bedoeld.

 

Artikel 1.2 Risicogebieden

Een aanvraag voor een vergunning wordt onderworpen aan een Bibob-onderzoek, indien het een locatie betreft die gelegen is in een door de burgemeester c.q. het college bij afzonderlijk besluit aangewezen risicogebied.

De burgemeester heeft de bevoegdheid om risicogebieden in de gemeente aan te wijzen waarbinnen de Wet Bibob integraal, dus op alle wettelijk toegestane sectoren, wordt toegepast. Het gaat hierbij om gebieden die extra aandacht behoeven voor wat betreft leefbaarheid en veiligheid. Dit kan een territoriaal gebied zijn. Daarnaast gaat het zowel om aanvragers van nieuwe vergunningen als om houders van bestaande vergunningen.

Voor aanvragers van een vergunning die betrekking heeft op een risicogebied betekent dit dat deze aanvragers altijd gescreend worden, mits de Wet Bibob deze screening toelaat. Dat betekent dat ook bijvoorbeeld aanvragen voor bouwvergunningen in dat geval standaard gescreend worden.

Voor houders van een bestaande vergunning betekent dit dat het enkele feit van deze ligging reeds aanleiding kan zijn om over te gaan tot een Bibob-screening. Hierbij is het doel dat de gemeente voor ogen staat bij de inzet van het Bibob-instrumentarium (zie boven) richtinggevend.

 

Hoofdstuk 2 Alcohol- en exploitatievergunningen (APV vergunningen)

Artikel 2.1 Bibob-onderzoek bij aanvraag voor een vergunning

Uitvoering van de Bibob-toets vindt plaats bij elke aanvraag voor een:

 • a.

  alcoholvergunning;

 • b.

  exploitatievergunning voor coffeeshops;

 • c.

  exploitatievergunning voor horeca;

 • d.

  exploitatievergunning voor een seksinrichting of escortbedrijf;

 • e.

  exploitatievergunning voor speelautomatenhallen;

 • f.

  exploitatievergunning anderszins op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening (hierna: APV);

 • g.

  evenementenvergunning. In het geval van een aanvraag als bedoeld in artikel 2:16 van de APV blijft de toepassing van de Bibob-toets beperkt tot de bij afzonderlijk besluit van de burgemeester aangewezen evenementenvergunningen;

 • h.

  vergunning huisvesting arbeidsmigranten.

Artikel 2.2 Uitzonderingen

 • 1.

  Wanneer een Alcoholvergunning of een horeca-exploitatievergunning wordt aangevraagd door een slijtersbedrijf of een paracommerciële rechtspersoon als bedoeld in artikel 1 van de Alcoholwet, vindt er in principe geen Bibob-onderzoek plaats zolang men niet als commerciële partij opereert;

 • 2.

  Bij het bijschrijven van leidinggevenden op het aanhangsel (art. 30 a Alcoholwet) vindt er geen Bibob-onderzoek plaats.

 

Hoofdstuk 3 Wabo bouwactiviteit

Artikel 3.1 Bibob-onderzoek bij aanvraag voor een vergunning

Uitvoering van het Bibob-onderzoek vindt plaats bij aanvragen voor een beschikking als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, aanhef en onder a van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (omgevingsvergunning bouwactiviteit) als zij vallen onder één van de in bijlage 1 genoemde risicocategorieën en in onderstaande gevallen:

 • A.

  Bouwsom

  Een Bibob-onderzoek vindt plaats in geval van een aanvraag voor een omgevingsvergunning-bouwactiviteit waarbij de bouwkosten hoger zijn dan € 500.000,- (exclusief btw). De bouwkosten worden door de gemeente berekend op basis van de vigerende Legesverordening.

 • B.

  Risicocategorieën

  Een Bibob-onderzoek vindt bovendien plaats in geval van een aanvraag voor een omgevingsvergunning-bouwactiviteit waarbij de bouwkosten meer bedragen dan € 50.000,- of minder bedragen dan of gelijk zijn aan € 500.000,- (exclusief btw) én waarbij sprake is van een of meerdere risicocategorieën zoals aangegeven in bijlage 1.

 • C.

  Cumulatie

  In het geval dat een aanvrager in het tijdvak van één jaar, gerekend vanaf de eerste aanvraag, vier aanvragen (of meer) indient voor een omgevingsvergunning-bouwactiviteit, waarbij de bouwkosten meer dan € 50.000,- maar minder dan € 500.000,- (exclusief btw) bedragen, zal op de vierde aanvraag voor een omgevingsvergunning-bouwactiviteit van dezelfde aanvrager een Bibob-onderzoek plaatsvinden.

 • D.

  Illegaal gestarte bouwactiviteit

  Er vindt een Bibob-onderzoek plaats in geval reeds aanvang is genomen met de realisatie van een vergunningplichtig bouwwerk, zonder dat daarvoor de vereiste vergunning is verleend én de bouwkosten meer bedragen dan € 50.000,- (exclusief btw).

 • E.

  Risicogebied

  Een aanvraag voor een omgevingsvergunning-bouwactiviteit wordt onderworpen aan een Bibob-onderzoek, indien de bouwkosten hoger zijn dan € 50.000,- (exclusief btw) én indien het een locatie betreft die gelegen is in een door het college bij afzonderlijk besluit aangewezen risicogebied.

Artikel 3.2 Uitzondering

Bij een aanvraag omgevingsvergunning-bouwactiviteit zal de Wet Bibob in beginsel niet worden toegepast, in het geval dat de aanvraag afkomstig is van:

 • a.

  overheidsinstanties;

 • b.

  semi-overheidsinstanties;

 • c.

  toegelaten woningcorporaties, waarmee wordt bedoeld dat de woningcorporatie is toegelaten door de Minister van Volkshuisvesting conform het Woningbesluit 1932 middels een daartoe verleende vergunning;

 • d.

  (rechts-) personen die bouwactiviteiten namens of in opdracht van een toegelaten woningcorporatie verrichten én worden gefinancierd uit de eigen middelen van de toegelaten woningcorporatie.

 

Hoofdstuk 4 Wabo milieuactiviteit

Artikel 4.1 Bibob-onderzoek bij een aanvraag voor een vergunning

Uitvoering van de Bibob-onderzoek vindt plaats bij elke aanvraag voor een omgevingsvergunning milieu en een omgevingsvergunning beperkte milieutoets waarbij sprake is van een of meerdere risicocategorieën genoemd in bijlage 1.

Artikel 4.2 Uitzondering

Bij een aangevraagde of een reeds verleende omgevingsvergunning milieu of beperkte milieutoets zal de Wet Bibob in beginsel niet worden toegepast, in het geval dat de aanvraag afkomstig is van:

 • a.

  overheidsinstanties;

 • b.

  semi-overheidsinstanties.

 

Hoofdstuk 5 Bibob-onderzoek bij reeds verleende vergunningen

Artikel 5.1 Bibob-onderzoek bij verleende vergunningen

De Wet Bibob kan worden toegepast bij alle verleende vergunningen Alcoholwet, alle exploitatievergunningen en alle vergunningen Wabo Milieu- en Wabo bouwactiviteit indien:

 • a.

  er sprake is van ambtelijke informatie en/of informatie afkomstig van een van de partners uit het samenwerkingsverband RIEC;

 • b.

  er door het LBB een zogenaamde tip wordt gegeven als bedoeld in art. 11 van de Wet Bibob;

 • c.

  er vanuit het LBB desgevraagd informatie als bedoeld in artikel 11a van de Wet Bibob is verstrekt;

 • d.

  er door de Officier van Justitie gebruik wordt gemaakt van zijn tipfunctie bedoeld in art. 26 van de Wet Bibob.

 

Hoofdstuk 6 Toepassingsbereik bij subsidies

Artikel 6.1 Bibob-onderzoek bij subsidies

De gemeente Vlissingen kan een onderzoek verrichten met betrekking tot een aanvraag om een subsidie dan wel een reeds verleende subsidie zoals bedoeld in de algemene subsidieverordening, indien de activiteit waarvoor subsidie wordt aangevraagd valt onder één of meer van de in de Bijlage 1 genoemde risicocategorieën en/ of risicogebieden.

 

Hoofdstuk 7 Privaatrechtelijke transacties

Artikel 7.1 Toepassingsbereik bij vastgoedtransacties

 • 1.

  De gemeente Vlissingen kan de Wet Bibob in beginsel toepassen bij vastgoedtransacties waarbij de gemeente Vlissingen partij is. Bij de start van onderhandelingen daartoe, zal de gemeente Vlissingen de wederpartij ervan in kennis stellen dat een onderzoek deel kan uitmaken van de procedure.

 • 2.

  In de overeenkomst wordt een integriteitsclausule opgenomen, op basis waarvan kan worden overgegaan tot ontbinding, opzegging, vernietiging of opschorting van de overeenkomst indien de uitkomst van het onderzoek daartoe aanleiding geeft.

 • 3.

  Het onderzoek wordt in beginsel beperkt tot de gevallen die één of meerdere van de navolgende kenmerken hebben:

  • a.

   de vastgoedtransactie ziet op een als zodanig door de gemeente Vlissingen benoemde risicocategorie, zoals benoemd in Bijlage 1 van deze beleidsregels;

  • b.

   de beoogde contractspartij heeft een bedrijfsstructuur die aanleiding geeft voor een onderzoek;

  • c.

   de vastgoedtransactie behelst naar het oordeel van de gemeente een financieel risico voor de gemeente Vlissingen.

 

Artikel 7.2 Toepassingsbereik bij overheidsopdrachten

 • 1.

  De gemeente Vlissingen kan de Wet Bibob toepassen bij overheidsopdrachten, indien, doch niet uitsluitend, de overheidsopdracht betrekking heeft op een activiteit die valt onder één of meer van de in de Bijlage 1 genoemde risicocategorieën en/of plaatsvindt binnen een door het college bij afzonderlijk besluit aangewezen risicogebied.

 • 2.

  De gemeente Vlissingen neemt een weloverwogen besluit met inachtneming van;

  • a.

   de algemene beginselen van behoorlijk bestuur

  • b.

   de algemene beginselen van het aanbestedingsrecht

 • 3.

  In aanbestedingsdocumenten zal worden opgenomen dat inschrijvende partijen rekening moeten houden dat de gemeente Vlissingen, alvorens tot gunning over te gaan, een onderzoek kan verrichten, dan wel advies kan inwinnen als bedoeld in artikel 9 lid 2 van de Wet bevordering integriteitsbeoordeling door het openbaar bestuur (Wet Bibob).

 

Hoofdstuk 8 eigen verordeningen

 

Op grond van artikel 7 lid 1 van de Wet Bibob mag er ook een Bibob-toets worden toegepast op eigen regelgeving.

 

Artikel 8.1 Huisvesting (inter)nationale werknemers

Uitvoering van de Bibob-toets vindt plaats bij elke aanvraag voor een exploitatievergunning voor complexgewijze huisvesting voor (inter)nationale werknemers.

 

Artikel 8.1.1 Uitzonderingen

Bij wijziging beheerder vindt er in principe geen Bibob-onderzoek plaats behalve als de beheerder tevens een nieuwe ondernemer betreft.

 

Artikel 8.2 Huisvestingsverordening

De gemeente Vlissingen kan de wet Bibob toe passen in het geval en onder de voorwaarden bedoeld in artikel 3 van de Wet Bibob en kan hierbij om advies vragen.

 

Hoofdstuk 9 Niet genoemde aanvragen/vergunningen

 

Op alle andere aanvragen ingeval hier naar eigen inzicht (gemotiveerd), of op advies van de politie, reden toe wordt gezien.

 

Hoofdstuk 10 Algemene uitzonderingen

 

In dit beleidsstuk staan een aantal gevallen genoemd waar in beginsel geen Bibob onderzoek wordt verricht. Maar, in die genoemde gevallen wordt toch een Bibob onderzoek verricht indien:

 • a.

  er sprake is van ambtelijke informatie en/of informatie afkomstig van een van de partners uit het samenwerkingsverband RIEC;

 • b.

  er door het LBB een zogenaamde tip wordt gegeven als bedoeld in art. 11 van de wet Bibob;

 • c.

  er vanuit het LBB desgevraagd informatie als bedoeld in artikel 11a van de Wet Bibob is verstrekt;

 • d.

  er door de Officier van Justitie gebruik wordt gemaakt van zijn tipfunctie bedoeld in artikel 26 van de Wet Bibob.

 

Hoofdstuk 11 Inwerkingtreding en citeertitel

Artikel 11.1 Inwerkingtreding

Deze beleidsregels treden in werking op 1 februari 2022.

 

Artikel 11.2 Citeertitel

Deze beleidsregels worden aangehaald als: “Beleidslijn Bibob Vlissingen 2022”.

 

Aldus vastgesteld door de burgemeester op 18 januari 2022.

de burgemeester,

drs. A.R.B. van den Tillaar

Aldus vastgesteld in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van 18 januari 2022.

de gemeentesecretaris,

drs. R.D.A. Wiskerke

de burgemeester,

drs. A.R.B. van den Tillaar

Bijlage 1 risicocategorieën

1.1 Risicocategorieën waarbij de gemeente Vlissingen de Wet Bibob kan toepassen

 • *

  Afvalbewerkings- en –verwerkingsbedrijven

 • *

  Afvalrecyclingbedrijven

 • *

  Autodemontagebedrijven

 • *

  Autohandel (verkoop en verhuur)

 • *

  Belwinkels

 • *

  Beauty-, wellness- en saunabedrijven

 • *

  Cadeauwinkels (bijv. souvenierswinkels, kleine shop voor cadeaus enz.)

 • *

  Coffeeshops

 • *

  Darkrooms

 • *

  Energiemaatschappijen/ producenten (w.o. vergisters, windmolens etc.)

 • *

  Erotische massagesalons

 • *

  Escortbedrijven

 • *

  Fitnessbedrijven

 • *

  Gamecenters (artikel 30c, eerste lid, onderdeel b, van de Wet op de kansspelen)

 • *

  Horecabedrijven (inrichtingen waar dranken worden geschonken)

 • *

  Hotels

 • *

  Huisvesting arbeidsmigranten

 • *

  Inrichtingen voor het reinigen van drukhouders, insluitsystemen, ketels, vaten, mobiele tanks, tankauto's, tank- of bulkcontainers

 • *

  Internetcafés

 • *

  Inrichtingen voor:

  • -

   het bewerken, verwerken, opslaan of overslaan van dierlijke of overige organische meststoffen

  • -

   het vervaardigen, bewerken, opslaan of overslaan van anorganische nitraathoudende meststoffen

 • *

  Import en exportbedrijven

 • *

  Kamerverhuurbedrijven (alsmede omgevingsvergunningen voor kamerverhuur- en/ of logiespanden waarbij sprake is van vijf of meer kamers)

 • *

  Kappers / kapsalons

 • *

  Kavelverkoop

 • *

  Nagelstudio’s

 • *

  Niet-geregistreerde uitzendbureaus

 • *

  Ondernemingen die handelen in (beschermde) diersoorten

 • *

  Pensions

 • *

  PGB-bureaus

 • *

  Prostitutiebedrijven

 • *

  Recreatieparken en jachthavens

 • *

  Reïntegratiebedrijven en/ of activiteiten;

 • *

  Religieuze instellingen

 • *

  Scholen

 • *

  Shisha-lounges

 • *

  Seksbioscopen

 • *

  Sekswinkels

 • *

  Sloopbedrijven

 • *

  Smartshops/ Headshops

 • *

  Speelautomatenhallen (artikel 30c, eerste lid, onderdeel b, van de Wet op de kansspelen)

 • *

  Sportscholen

 • *

  Sporthallen/complexen

 • *

  Tattooshops

 • *

  Transformatie kantoorpanden

 • *

  Transportondernemingen

 • *

  Vastgoedbedrijven

 • *

  Verhuur gemeentelijke vastgoed

 • *

  Verkoop (voormalige) overheidsgebouwen

 • *

  Verkoop van rookwaren of spijzen voor directe consumptie (mogelijk vallend onder coffeeshops)

 • *

  Vuurwerkbranche

 • *

  Wellnesscentra/ zonnestudio’s

 • *

  Wisselkantoren

 • *

  Woon-/zorgkantoren waar bedrijfsmatig zorg wordt verleend

 • *

  Zonneparken

 • *

  Zorgbureaus/ zorgaanbieders

 

Bovenstaande opsomming van risicocategorieën is limitatief, maar kan worden aangepast.

 

1.2 Risicogebieden waarbij de gemeente Vlissingen de Wet Bibob kan toepassen

Deze gebieden worden door nader besluit van de burgemeester en/of het college van burgemeester en wethouders vastgesteld.