Ga naar de inhoud Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Logo van Gemeente Vlissingen

Ontwerp omgevingsvergunning Koperslagerij en Ontwerpbesluit Wet Geluidhinder

Originele publicatie downloaden:
Link naar originele publicatie:
Type bekendmaking:
omgevingsvergunning
Publicatiedatum:
donderdag 30 december 2021Ontwerp omgevingsvergunning Koperslagerij en Ontwerpbesluit Wet Geluidhinder

Burgemeester en wethouders van Vlissingen maken bekend, dat zij, op grond van artikel 2:12, lid 1, onder a, sub 3˚, en artikel 3:10, lid 1, sub a, van de Wabo, jo. Afd. 3.4. van de Algemene wet bestuursrecht, voornemens zijn vergunning te verlenen voor het ‘handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening’ en ‘bouwen’ ten behoeve van het realiseren van 82 woningen, Koperslagerij in het Scheldekwartier. De projectlocatie wordt begrensd door De Insulindestraat, De Willem Ruijswijkstraat en De Dempostraat. De ontwikkeling behoort tot het transformatieproject Scheldekwartier. Ten behoeve van de realisatie van een deel van de woningenbouw dienen hogere grenswaarden te worden vastgesteld i.g. artikel 110a van de Wet Geluidhinder.

 

Met de omgevingsvergunning met de activiteit ‘bouwen’ en de activiteit ‘handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening’, wordt toepassing gegeven aan de coördinatieregeling van Afdeling 3.6 van de Wet ruimtelijke ordening. Op basis van deze regeling is het mogelijk de procedures van de omgevingsvergunning met de activiteit ‘bouwen’ en de activiteit ‘handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening’ tegelijkertijd te doorlopen. De gemeenteraad van Vlissingen heeft voor toepassing van de coördinatieregeling op 27 juni 2013 de ‘Coördinatieverordening Wet ruimtelijke ordening Vlissingen 2013’ vastgesteld. Op 21 december 2021 hebben burgemeester en wethouders, ingevolge artikel 3 van deze verordening, vastgesteld, dat deze besluiten (omgevingsvergunning bouwen en handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening) voor de hiervoor genoemde ontwikkeling gecoördineerd kunnen worden voorbereid. Ingevolge artikel 110c van de Wet Geluidhinder wordt het ontwerpbesluit tot het vaststellen van hogere waarden als gevolg van het wegverkeerslawaai gelijktijdig met de ontwerp omgevingsvergunning ter inzage gelegd.

 

De aanvraag omgevingsvergunning (bouwen en handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening) en het ontwerpbesluit tot het vaststellen van hogere waarden, met bijbehorende tekeningen, de ontwerpbeschikking en de ruimtelijke onderbouwing liggen met ingang van 30 december 2021 gedurende zes weken (dus t/m 9 februari 2022) ter inzage in het stadhuis van Vlissingen, Paul Krugerstraat 1. U kunt de stukken elke werkdag tijdens kantooruren inzien. Op afspraak kunnen de stukken ook donderdagavond tussen 16.00 en 19.00 uur worden ingezien (dhr. W. Huige, tel. 0118-487339 of e-mail whuige@vlissingen.nl). De stukken zijn ook digitaal te raadplegen op de gemeentelijke website www.vlissingen.nl/bekendmakingen.

 

Tijdens de periode van terinzagelegging kan een ieder naar keuze schriftelijk of mondeling een zienswijze indienen. Zienswijzen moeten worden gericht aan Burgemeester en wethouders van Vlissingen, Postbus 3000, 4380 GV VLISSINGEN t.a.v het Team Fysiek. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u een afspraak maken met mevr. E. Goetheer tel. 0118 487058.

Vlissingen 21 december 2021

Burgemeester en wethouders gemeente Vlissingen,

Namens deze,

de burgemeester drs. A.R.B. van den Tillaar

de plv gemeentesecretaris, R.G. Hendrikse