Ga naar de inhoud Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Logo van Gemeente Vlissingen

Verkeersbesluit wijzigen twee parkeerplaatsen ten behoeve van het opladen van elektrische voertuigen aan de Anna Blamanlaan te Vlissingen ter hoogte van nummer 42.

Originele publicatie downloaden:
Link naar originele publicatie:
Type bekendmaking:
verkeersbesluit of -mededeling
Publicatiedatum:
donderdag 16 december 2021Verkeersbesluit wijzigen twee parkeerplaatsen ten behoeve van het opladen van elektrische voertuigen aan de Anna Blamanlaan te Vlissingen ter hoogte van nummer 42.

1 Besluit

Op grond van artikel 18, eerste lid, onder d van de wegenverkeerswet 1994 (hierna de WVW 1994) is het college van B&W bevoegd om een verkeersbesluit te nemen.

Burgemeester en wethouders hebben besloten tot het instellen van twee parkeerplaatsen voor het opladen van elektrische voertuigen op twee bestaande parkeerplaatsen nabij de Anna Blamanlaan 42 in Vlissingen, zoals aangegeven op de bijgevoegde situatietekening.

2 Aanleiding

De gemeente heeft een verzoek gehad voor het plaatsen van een oplaadpunt voor elektrische voertuigen en het inrichten van twee parkeerplaatsen voor het opladen van elektrische voertuigen. Het verzoek is getoetst aan de gemeentelijke beleidsregels oplaadpunten elektrische auto’s. De uitslag van de toets is positief. De gemeente gaat daarom over tot het plaatsen van een oplaadpunt en het inrichten van twee gereserveerde parkeerplaatsen voor het opladen van elektrische voertuigen.

3 Wettelijke grondslag

Een verkeersbesluit is vereist voor plaatsing of verwijdering van de bij algemene maatregel van bestuur aangewezen verkeerstekens en onderborden voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd.

4 Motivering

Argumenten

Beleidsregels oplaadpunten

De gemeente Vlissingen heeft op 7 maart 2017 de "Beleidsregels oplaadpunten elektrische auto’s gemeente Vlissingen 2016"vastgesteld. Daarin is aangegeven dat oplaadpalen/-infrastructuur bij voorkeur worden geplaatst op strategische zichtlocaties in de nabijheid van de woningen/bedrijven van potentiële gebruikers. De voorkeur gaat uit naar centrale, goed bereikbare plekken in de wijken, zoals langs wijkontsluitingswegen of parkeerconcentratiepunten. Hiermee wordt voorkomen dat er grote verkeersstromen ontstaan binnen woonwijken wanneer elektrisch vervoer zijn vlucht neemt.

Aanvraag, plaatsing en exploitatie van oplaadpunten

De gemeente plaatst op verzoek nieuwe oplaadpunten voor elektrische voertuigen. De gemeente heeft het afhandelen van aanvragen, de plaatsing en de exploitatie uitbesteed aan Allego B.V. Deze partij zorgt voor de plaatsing van het oplaadpunt en is verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud. De gemeente Vlissingen faciliteert Allego B.V. voor onder andere het instellen van een of twee gereserveerde parkeerplaatsen voor het opladen van elektrische voertuigen bij het oplaadpunt.

Aanvraag

De aanvrager is woonachtig aan de Anna Blamanlaan in Vlissingen. Volgens het beleid wordt het oplaadpunt indien mogelijk bij een parkeerconcentratiepunt geplaatst. Deze parkeerplaatsen zijn gelegen in de nabijheid van de woning van de aanvrager.

Parkeerdruk omgeving

De afdeling handhaving van de gemeente heeft aangegeven dat de parkeerdruk in de avond en nacht geen problemen oplevert. Het instellen van twee gereserveerde parkeerplaatsen voor het opladen van elektrische voertuigen zal daarom geen of nauwelijks effect hebben op de vindbaarheid van een parkeerplaats voor auto’s met een reguliere verbrandingsmotor.

Belangen Wegenverkeerswet

In verband met de in artikel 21 (grondslag besluit) van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (BABW) dient nog te worden vermeld dat de in artikel 2, eerste lid, sub c en artikel 2, derde lid, sub a van de Wegenverkeerswet (WVW 1994) genoemde belangen (het verzekeren van de veiligheid op de weg en het bevorderen van een doelmatig of zuinig energiegebruik) ten grondslag liggen aan dit verkeersbesluit en in bovenstaande afwegingen tegen elkaar zijn afgewogen.

Kanttekeningen

Het instellen van twee gereserveerde parkeerplaatsen voor het opladen van elektrische voertuigen, betekent dat voertuigen die niet-elektrisch zijn of elektrische voertuigen die volladen zijn , daar niet meer kunnen parkeren. Voor het parkeren moet uitgeweken worden naar de parkeerfaciliteiten in de omgeving.

Plaatsing/verwijdering verkeerstekens

De gereserveerde parkeerplaatsen voor het opladen van elektrische voertuigen worden aangeduid middels het plaatsen van bord model E4 van Bijlage 1 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (RVV 1990) en een onderbord met daarop de tekst “opladen elektrische voertuigen” en een onderbord met pijlen verwijzende naar de betreffende parkeerplaatsen, zie figuur onderaan dit besluit.

5 Overleg

Overeenkomstig artikel 24 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer is overleg gepleegd met de beleidsmedewerker BABW van de Politie Zeeland- West-Brabant, die daartoe is bevoegd krachtens mandaat van de korpschef.

6. Dit besluit is gepubliceerd in het Gemeenteblad. Belanghebbenden kunnen binnen 6 weken na publicatie van deze bekendmaking een gemotiveerd bezwaarschrift tegen dit besluit indienen. Het bezwaarschrift dient schriftelijk bij het college van burgermeester en wethouders van Vlissingen, postbus 3000, 4380 GV Vlissingen te worden ingediend. Het bezwaarschrift moet op grond van artikel 6:5 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) ondertekend zijn en tenminste de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaar, bevatten. De stukken liggen vanaf 16 december tot en met 27 januari 2022 ter inzage bij de centrale balie op de begane grond van het Stadskantoor, Paul Krugerstraat 1, te Vlissingen

Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van dit besluit niet. Degenen die een bezwaarschrift hebben ingediend kunnen, indien er sprake is van spoedeisend belang, tevens op grond van artikel 8:81 Awb een voorlopige voorziening aanvragen. Dit verzoek (inclusief een kopie van het bezwaarschrift) stuur u naar: Voorzieningenrechter, Rechtbank Zeeland- West- Brabant, Postbus 90006, 4800 PA Breda. Voor het behandelen van een dergelijk verzoek wordt griffierecht geheven; dit recht bedraagt € 178,- voor natuurlijke personen (individuele personen) en € 354,- voor niet-natuurlijke personen (zoals verenigingen).

Hoogachtend,

Burgermeester en wethouders van Vlissingen,

Namens de Beleidsmedewerker Verkeer