Ga naar de inhoud Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Logo van Gemeente Vlissingen

Verordening materiële financiële gelijkstelling onderwijs gemeente Vlissingen 2016

Originele publicatie downloaden:
Link naar originele publicatie:
Type bekendmaking:
algemeen verbindend voorschrift (verordening)
Publicatiedatum:
dinsdag 14 december 20211e wijziging van de Verordening materiële financiële gelijkstelling onderwijs gemeente Vlissingen 2016

De raad van de gemeente Vlissingen;

 

gezien het voorstel van het college van 9 november 2021;

 

gezien artikel 96g van de Wet op het voortgezet onderwijs;

 

b e s l u i t :

 

vast te stellen de ‘1e wijziging van de Verordening materiële financiële gelijkstelling onderwijs gemeente Vlissingen 2016’.

Artikel I

 

De Verordening materiële financiële gelijkstelling onderwijs gemeente Vlissingen 2016 wordt als volgt gewijzigd.

 

 

A. De titel van Bijlage 'Voorzieningen' wordt als volgt gewijzigd:

Bijlage 1. 'Voorzieningen'.

 

 

B. De titel van Bijlage ‘Voorziening verhuiskosten meubilair en onderwijsleerpakket’ (2011) wordt als volgt gewijzigd:

Bijlage 2. ‘Voorziening verhuiskosten meubilair en onderwijsleerpakket’ (2011).

 

 

C. De titel van Bijlage ‘Voorzieningen lokaal bewegingsonderwijs’ (2014) wordt als volgt gewijzigd:

Bijlage 3. ‘Voorzieningen lokaal bewegingsonderwijs’ (2014)

 

 

D. Bijlage ‘Voorziening vervanging kozijnen de Omnibus (vm Houtuyn)’ (2016) komt in z’n geheel te vervallen.

 

 

E. Bijlage ‘Voorziening bekostiging/gebruik ruimten Technum Vlissingen, onderdeel van Scalda, in het kader van techniekonderwijs Mondia scholengroep’ (2016) wordt in z’n geheel gewijzigd en komt als volgt te luiden:

 

 

Bijlage 4. ‘Voorziening bekostiging/gebruik ruimten Technum Vlissingen, onderdeel van Scalda, in het kader van techniekonderwijs ’. (2021 )

 

I Aanduiding van de voorziening

Bijdrage in de huisvestingskosten van te huren ruimten bij het Technum in Vlissingen in het kader van techniekonderwijs (w.o. Basis-/Kaderopleidingen leerjaren 3 en 4, alsmede Vakcollege).

 

II Indieningsdatum

In het 1e jaar 2016 voor 1 december 2016, daarna uiterlijk 1 februari van enig jaar. In afwijking van de gestelde beslissingstermijn genoemd in artikel 7 van deze verordening is de beslissingstermijn gelijk aan die van de Verordening Voorzieningen Huisvesting Onderwijs gemeente Vlissingen, artikel 11.2.

 

III Tijdvak waarvoor bekostiging wordt toegekend

De bekostiging kan met ingang van 2016 jaarlijks worden aangevraagd.

 

IV Toekenningscriteria op grond waarvan het schoolbestuur in aanmerking komt voor een bekostiging

IVa Schoolsoort

De bekostiging kan worden aangevraagd door een school als bedoeld in artikel 1 in de Wet op het Voortgezet onderwijs.

IVb De bekostiging staat uitsluitend open voor de hoofd- en nevenvestiging voor zover die zijn gelegen op het grondgebied van de gemeente, ook als de hoofdvestiging van de nevenvestiging is gelegen op het grondgebied van een andere gemeente.

IVc Aanspraak op de bekostiging bestaat als:

 • 1.

  uit de teldatum gegevens van 1 oktober van het voorafgaande kalenderjaar blijkt dat tenminste 1 groep leerlingen gebruik zal maken van het Technum in Vlissingen en

 • 2.

  de lesroosters van de techniekopleidingen (w.o. Basis-/Kader opleidingen leerjaren 3 en 4, alsmede het Vakcollege) dit aantonen.

 

V Wijze van toekenning met eventueel daarbij behorende berekeningseenheid

Een vast gemaximaliseerd jaarbedrag van € 103.500 verdeeld over de scholen, dat is afgeleid van de normeringen zoals die in de Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Vlissingen zijn opgenomen.

 

VI Subsidieplafond

Voor deze bekostiging wordt een subsidieplafond gehanteerd van € 103.500 per jaar. Het subsidieplafond geldt voor een periode van 5 jaar (2021 t/m 2025); daarna zal voor iedere volgende 5 jaar het subsidieplafond opnieuw worden vastgesteld, op basis van het gemiddelde aantal leerlingen berekend aan de hand van de leerlingenaantallen techniek op de teldatum 1 oktober (w.o. BK 3 en 4 alsmede Vakcollege) over de 5 jaar daaraan voorafgaand.

 

Artikel II

 

 • 1.

  Dit besluit wordt aangehaald als “1e wijziging van de Verordening materiële financiële gelijkstelling onderwijs gemeente Vlissingen 2016’.

 • 2.

  Dit besluit treedt in werking op de dag na bekendmaking in het elektronische gemeenteblad van de gemeente Vlissingen en werkt terug tot en met 1 januari 2021.

 

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 9 december 2021.

De raad voornoemd,

de griffier,

mr. F. Vermeulen

de voorzitter,

drs. A.R.B. van den Tillaar