Ga naar de inhoud Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Logo van Gemeente Vlissingen

Verkeersbesluit Laad- en losplaats t.h.v. Nieuwstraat 29 te Vlissingen

Originele publicatie downloaden:
Link naar originele publicatie:
Type bekendmaking:
verkeersbesluit of -mededeling
Publicatiedatum:
woensdag 8 december 2021Verkeersbesluit Laad- en losplaats t.h.v. Nieuwstraat 29 te Vlissingen

1 Besluit

Op grond van artikel 18, eerste lid, onder d van de wegenverkeerswet 1994 (hierna de WVW 1994) is het college van B&W bevoegd om een verkeersbesluit te nemen.

Burgermeester en wethouders hebben besloten tot het inrichten van een laad-en losplaats in de Nieuwstraat te Vlissingen ter hoogte van nummer 29.

2 Aanleiding

De gemeente dient zelf het verzoek in. Aanleiding is een besluit van 13-7-2021 kenmerk 1320000, waarin wordt gesteld dat er een complexe verkeersproblematiek is in de Binnenstad van Vlissingen. Een van de oplossingen in deze wijk is het realiseren van een los- en laadplaats in de Nieuwstraat ter hoogte van nummer 29. Nu wordt er geladen en gelost op de rijbaan en dat veroorzaakt veel hinder voor het bestemmingsverkeer. Het verzoek is getoetst aan de gemeentelijke beleidsregels. De uitslag van de toets is positief. De gemeente gaat daarom over tot het inrichten van een laad- losplaats.

3 Wettelijke grondslag

Een verkeersbesluit is vereist voor plaatsing of verwijdering van de bij algemene maatregel van bestuur aangewezen verkeerstekens en onderborden voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd.

4 Overwegingen

a. De gemeente wil bestuurders en passagiers beschermen;

b. De gemeente wil de vrijheid van het verkeer zo veel mogelijk waarborgen;

c. De gemeente wil wegen in stand wil houden en de bruikbaarheid waarborgen;

d. Laden en lossen op de rijbaan van de Nieuwstraat veroorzaakt onevenredige hinder voor het bestemmingsverkeer;

e. Het college heeft met de maatregel ingestemd bij besluit van13 juli 2021 (reg. Kenmerk: 1320000) tot het aanduiden van een parkeerplaats met bord E7 van Bijlage 1 van het Regelement verkeersregels en verkeersregels en verkeerstekens 1990 (RVV 1990) .

5 Overleg

Overeenkomstig artikel 24 van het Besluit Administratieve bepalingen inzake het wegverkeer is overleg gepleegd met de beleidsmedewerker BABW van de Politie Zeeland - West-Brabant, die daartoe is bevoegd krachtens mandaat van de korpschef.

6 Procedure

Dit besluit is gepubliceerd in het Gemeenteblad. Daarnaast ligt het verkeersbesluit ter inzage bij de balie Publieksvoorlichting in de hal van het Stadhuis Vlissingen. Belanghebbenden kunnen binnen 6 weken na publicatie van deze bekendmaking een gemotiveerd bezwaarschrift tegen dit besluit indienen. Het bezwaarschrift dient schriftelijk bij het college van burgermeester en wethouders van Vlissingen, postbus 3000, 4380 GV Vlissingen te worden ingediend. Het bezwaarschrift moet op grond van artikel 6:5 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) ondertekend zijn en tenminste de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaar bevatten. De stukken liggen vanaf 8 december 2021 tot en met 19 januari 2022 ter inzage bij de centrale balie op de begane grond van het Stadskantoor, Paul Krugerstraat 1, te Vlissingen

Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van dit besluit niet. Degenen die een bezwaarschrift hebben ingediend kunnen, indien er sprake is van spoedeisend belang, tevens op grond van artikel 8:81 Awb een voorlopige voorziening aanvragen. Dit verzoek (inclusief een kopie van het bezwaarschrift) stuur u naar: Voorzieningenrechter, Rechtbank Zeeland- West- Brabant, Postbus 90006, 4800 PA Breda. Voor het behandelen van een dergelijk verzoek wordt griffierecht geheven; dit recht bedraagt € 178,- voor natuurlijke personen (individuele personen) en € 354,- voor niet-natuurlijke personen (zoals verenigingen).

Hoogachtend,

Burgermeester en wethouders van Vlissingen,

Namens de beleidsmedewerker Verkeer.