Ga naar de inhoud Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Logo van Gemeente Vlissingen

Kennisgeving ontwerpbeschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) t.b.v. 6 woningen Zuidwateringstraat 12 te Ritthem

Originele publicatie downloaden:
Link naar originele publicatie:
Type bekendmaking:
omgevingsvergunning
Publicatiedatum:
woensdag 24 november 2021Kennisgeving ontwerpbeschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) t.b.v. 6 woningen Zuidwateringstraat 12 te Ritthem

Burgemeester en wethouders van Vlissingen maken bekend, dat zij, op grond van artikel 2:12, lid 1, onder a, sub 3˚, en artikel 3:10, lid 1, sub a, van de Wabo, jo. Afd. 3.4. van de Algemene wet bestuursrecht, voornemens zijn vergunning te verlenen voor het ‘handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening’ ten behoeve van:

  • 1.

    het door Fraanje B.V. te realiseren woningbouwproject op het perceel van de voormalige basisschool aan de Zuidwateringstraat 12 te Ritthem’, bestaande uit in totaal 6 woningen (waarvan 4 sociale huurwoningen),

  • 2.

    in combinatie met de omgevingsvergunning voor de activiteit ‘bouwen’ voor de hiervoor genoemde 6 woningen van het project.

Met de gelijktijdige terinzagelegging van het ontwerp van de omgevingsvergunning handelen in strijd regels ruimtelijke ordening en het ontwerp van de omgevingsvergunningen ‘bouwen’ voor 6 woningen, wordt toepassing gegeven aan de coördinatieregeling van Afdeling 3.6 van de Wet ruimtelijke ordening. Op basis van deze regeling is het mogelijk de procedures van de omgevingsvergunning handelen in strijd regels ruimtelijke ordening en de omgevingsvergunning bouwen tegelijkertijd te doorlopen. De gemeenteraad van Vlissingen heeft voor toepassing van de coördinatieregeling op 27 juni 2013 de ‘Coördinatieverordening Wet ruimtelijke ordening Vlissingen 2013’ vastgesteld. Op 16 november 2021 hebben burgemeester en wethouders, ingevolge artikel 3 van deze verordening, vastgesteld, dat deze besluiten (omgevingsvergunning handelen in strijd regels ruimtelijke ordening en bouwen) voor de hiervoor genoemde woningbouwontwikkeling gecoördineerd kunnen worden voorbereid.

De aanvraag met bijbehorende tekeningen, de ontwerpbeschikking en de ruimtelijke onderbouwing liggen met ingang van 25 november 2021 gedurende zes weken (dus t/m 5 januari 2022) ter inzage in het stadhuis van Vlissingen, Paul Krugerstraat 1. De stukken zijn ook digitaal te raadplegen via de gemeentelijke website www.vlissingen.nl/bekendmakingen.

Tijdens de periode van terinzagelegging kan een ieder naar keuze schriftelijk of mondeling een zienswijze indienen. Zienswijzen moeten worden gericht aan Burgemeester en wethouders van Vlissingen, Postbus 3000, 4380 GV Vlissingen t.a.v de Directie Ruimte en Samenleving, Team Fysiek. Voor mondelinge zienswijzen kunt u een afspraak maken met dhr. D. Bennaars.

Wij wijzen u erop, dat alleen beroep tegen de definitieve beschikking(en) kan worden ingediend als de indiener ook een zienswijze heeft ingebracht tegen de ontwerpbeschikking(en) en/of belanghebbende is.

VVlissingen, 24 november 2021

Burgemeester en wethouders van Vlissingen,

Namens deze:

drs. A.R.B. van den Tillaar, de burgemeester,

mr. drs. ing. M van Vliet, de secretaris,