Ga naar de inhoud Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Logo van Gemeente Vlissingen

Verkeersbesluit wijziging gebruikers van drie gereserveerde gehandicaptenparkeerplaatsen nabij de ingang van Ter Reede in de Vredehoflaan 370 in Vlissingen

Originele publicatie downloaden:
Link naar originele publicatie:
Type bekendmaking:
verkeersbesluit of -mededeling
Publicatiedatum:
maandag 15 november 2021Verkeersbesluit wijziging gebruikers van drie gereserveerde gehandicaptenparkeerplaatsen nabij de ingang van Ter Reede in de Vredehoflaan 370 in Vlissingen

 

1 Besluit

Op grond van artikel 18, eerste lid, onder d van de wegenverkeerswet 1994 (hierna de WVW 1994) is het college van B&W bevoegd om een verkeersbesluit te nemen.

Burgermeester en wethouders hebben besloten tot het wijzigen van gebruikers van drie bestaande gehandicaptenparkeerplaatsen door middel van het vervangen van onderborden met kenteken onder bord model E6 van bijlage 1 van het RVV 1990 op de locatie nabij de ingang van Woonzorgcentrum Ter Reede aan de Vredehoflaan 370 in Vlissingen. Er komen drie onderborden met kenteken. Het gaat om de volgende kentekens 8-XFX-13, 2-TNZ-75 en 01-SG-NP. Alle aanvragers zijn bewoners van het Woonzorgcomplex Ter Reede.

2 Aanleiding

De gemeente heeft vier verzoeken kregen, namelijk:

A.Twee verzoeken voor het aanwijzen en inrichten van een gehandicaptenparkeerplaats. Dit individuele verzoeken zijn getoetst aan de gemeentelijke criteria voor gehandicaptenparkeerplaatsen. De uitslag van de toetsen zijn positief. De gemeente gaat dus over tot het inrichten van twee gehandicaptenparkeerplaatsen.

B. Verzoek tot opheffen van een gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats nabij de ingang van Woonzorgcomplex Ter Reede, omdat de gebruiker hiervan overleden is.

C. Verzoek tot verwisseling van gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats van een bestaande gebruiker. Deze persoon wil graag de parkeerplaats van de gebruiker die is overleden omdat hij daar beter kan inparkeren. Deze parkeerplaats grenst aan de parkeerplaats die de gebruiker nu heeft.

3 Wettelijke grondslag

Een verkeersbesluit is vereist voor plaatsing of verwijdering van de bij algemene maatregel van bestuur aangewezen verkeerstekens en onderborden voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd.

4 Motivering

Argumenten; de aanvragers van de gehandicaptenparkeerplaats kunnen slechts met grote moeite een korte afstand te voet voortbewegen. In de directe nabijheid van de woning van de aanvragers is echter onvoldoende vrije parkeerruimte waardoor men vaak op een te grote afstand van de woning moet parkeren. De parkeerplaatsen waar dit besluit betrekking op heeft, daarvan zijn er nu twee als gereserveerde gehandicaptenparkeerplaatsen op kenteken ingericht en de derde is een algemene gehandicaptenparkeerplaats. Er komt een algemene gehandicaptenparkeerplaats te vervallen.Er zijn nog voldoende algemene gehandicaptenparkeerplaatsen aanwezig. Vanuit handhaving is er geen bezwaar tegen het instellen van een extra gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats.

In verband met de in artikel 21 (grondslag besluit) van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (BABW) dient nog te worden vermeld dat de in artikel 2, eerste lid, sub a en sub b van de Wegenverkeerswet genoemde belangen (het verzekeren van de veiligheid op de weg en het beschermen van weggebruikers en passagiers) ten grondslag liggen aan dit verkeersbesluit en in de bovenstaande afwegingen tegen elkaar zijn afgewogen.

Plaatsing/verwerking verkeerstekens

De gehandicaptenparkeerplaats wordt aangeduid door middel van het plaatsen van bord model E6 van Bijlage 1 van het RVV 1990, het aanbrengen van een onderbord met kenteken en het aanbrengen van witte kruismarkering in het parkeervak. Deze parkeerplaatsen voldoen al aan deze eisen. Alleen komen er twee nieuwe kentekens bij en een kenteken wordt vervangen. Het gaat om de volgende kentekens 8-XFX-13, 2-TNZ-75 en 01-SG-NP.

5 Overleg .

Overeenkomstig artikel 24 van het Besluit Administratieve bepalingen inzake het wegverkeer is overleg gepleegd met de beleidsmedewerker BABW van de Politie Zeeland, die daartoe is bevoegd krachtens mandaat van de korpschef.

6 Procedure

Dit besluit is gepubliceerd in het Gemeenteblad. Belanghebbenden kunnen binnen 6 weken na publicatie van deze bekendmaking een gemotiveerd bezwaarschrift tegen dit besluit indienen. Het bezwaarschrift dient schriftelijk bij het college van burgermeester en wethouders van Vlissingen, postbus 3000, 4380 GV Vlissingen te worden ingediend. Het bezwaarschrift moet op grond van artikel 6:5 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) ondertekend zijn en tenminste de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaar, bevatten. De stukken liggen vanaf 15-11-2021 tot en met 27-12-2021 ter inzage bij de centrale balie op de begane grond van het Stadskantoor, Paul Krugerstraat 1, te Vlissingen

Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van dit besluit niet. Degenen die een bezwaarschrift hebben ingediend kunnen, indien er sprake is van spoedeisend belang, tevens op grond van artikel 8:81 Awb een voorlopige voorziening aanvragen. Dit verzoek (inclusief een kopie van het bezwaarschrift) stuur u naar: Voorzieningenrechter, Rechtbank Zeeland- West- Brabant, Postbus 90006, 4800 PA Breda. Voor het behandelen van een dergelijk verzoek wordt griffierecht geheven; dit recht bedraagt € 178,- voor natuurlijke personen (individuele personen) en € 354,- voor niet-natuurlijke personen (zoals verenigingen).

Hoogachtend,

Burgermeester en wethouders van Vlissingen,

Namens de Beleidsmedewerker Verkeer