Ga naar de inhoud Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Logo van Gemeente Vlissingen

Ontwerpwijzigingsplan ‘Bedrijventerrein Souburg ‐ herontwikkeling Veerhavenweg, vergroting bouwvlak, archeologie’

Originele publicatie downloaden:
Link naar originele publicatie:
Type bekendmaking:
andere beschikking
Publicatiedatum:
woensdag 10 november 2021Ontwerpwijzigingsplan ‘Bedrijventerrein Souburg ‐ herontwikkeling Veerhavenweg, vergroting bouwvlak, archeologie’

Burgemeester en wethouders maken bekend dat vanaf 11 november 2021 t/m 22 het ontwerp van het wijzigingsplan ‘Bedrijventerrein Souburg ‐ herontwikkeling Veerhavenweg, vergroting bouwvlak, archeologie' ter inzage ligt.

Het wijzigingsplan heeft betrekking op het voormalige tracé van de Veerhavenweg tussen Rijksweg A58 en de Oude Veerhavenweg. Dit voormalige tracé is buiten gebruik gesteld en gesaneerd. Deze gronden zijn inmiddels bouwrijp gemaakt ten behoeve van de ontwikkeling als bedrijventerrein. Om het gebruik als bedrijventerrein planologisch mogelijk te maken, is het ontwerpwijzigingsplan opgesteld.

Besluit milieueffectrapport niet vereist

Het college van burgemeester en wethouders van de Gemeente Vlissingen maken ingevolge artikel 7.17, 4e lid Wet Milieubeheer, bekend dat zij op 2 november 2021 heeft besloten dat er geen milieueffectrapport hoeft te worden opgesteld m.b.t. bovengenoemde ontwikkeling.

Op grond van de onderzoeken en afwegingen in de ‘Aanmeldingsnotitie vormvrije m.e.r.-beoordeling’, blijkt dat het plan geen belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu zal hebben. Het opstellen van een milieueffectrapport is daarom niet noodzakelijk. De aanmeldnotitie is als bijlage 6 in het ontwerpwijzigingsplan ingevoegd.

Inzien

De volgende stukken liggen voor een ieder vanaf 11 november 2021 gedurende een periode van zes weken (dus t/m 22 december 2021) tijdens openingstijden in het stadhuis van Vlissingen, Paul Krugerstraat 1 ter inzage:

- Het ontwerpwijzigingsplan met de daarbij behorende bijlagen;

- Het collegebesluit m.b.t. de m.e.r.-beoordeling.

Het ontwerpwijzigingsplan is tevens te raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl (planidentificatienummer: NL.IMRO.0718.WPBS01‐ON01).

Indienen zienswijzen

Binnen de genoemde termijn van zes weken kan een ieder zienswijzen indienen bij het college tegen het ontwerp van het wijzigingsplan.

Het m.e.r-beoordelingsbesluit is een voorbereidingsbeslissing in de zin van artikel 6:3 van de Algemene wet bestuursrecht, waartegen geen zelfstandige rechtsbescherming mogelijk is, tenzij een belanghebbende door dit besluit rechtstreeks in zijn belang wordt getroffen. Eventuele bezwaren tegen dit m.e.r.-beoordelingsbesluit kunt u inbrengen als zienswijze tegen het ontwerpwijzigingsplan.

Schriftelijke zienswijzen moeten worden gericht aan burgemeester en wethouders van Vlissingen, Postbus 3000, 4380 GV Vlissingen. Voor mondelinge zienswijzen kunt u een afspraak maken via telefoonnummer (0118)-487165.

Vlissingen, 10 november 2021

Burgemeester en wethouders van Vlissingen,

Namens deze:

de burgemeester. drs. A.R.B. van den Tillaar, de plv. secretaris R.G. Hendrikse