Ga naar de inhoud Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Logo van Gemeente Vlissingen

Subsidieregel Vlissingse Opstand 1572

Originele publicatie downloaden:
Link naar originele publicatie:
Type bekendmaking:
algemeen verbindend voorschrift (verordening)
Publicatiedatum:
vrijdag 29 oktober 2021Subsidieregel Vlissingse Opstand 1572

Beleid

“Vlissingse Opstand 1572” is een themajaar van de gemeente Vlissingen, dat ten doel heeft om verdrijving van de Spanjaarden door de Vlissingse bevolking in het jaar 1572 over het voetlicht te brengen.

Deze subsidieregel van de gemeente Vlissingen heeft als doel initiatieven te ondersteunen die in 2022 gestalte geven aan de viering van 450 jaar bevrijding van de stad Vlissingen. Initiatieven richten zich op de herdenking/viering Vlissingse Opstand 1572.

 

Doelstelling van de activiteiten

De activiteiten moeten een bijdrage leveren aan de viering van 450 jaar bevrijding van de stad Vlissingen.

 

Producten / Activiteiten / Diensten

Activiteiten die er op gericht zijn om de bevrijding van de stad Vlissingen in 1572 te vieren, herdenken, herinneren of beleven.

 

Subsidiesoort

Incidentele activiteitensubsidie.

 

Subsidiegrondslagen

De Algemene Subsidieverordening Vlissingen 2018 is van toepassing.

 

In afwijking van artikel 6, lid 2 van deze verordening worden aanvragen voor deze incidentele subsidie uiterlijk 4 weken voor de aanvang van de activiteiten. Het aanvraagformulier voor incidentele subsidies voor “Vlissingse Opstand 1572” moet worden ingevuld.

 

In de bijlage bij het aanvraagformulier voegt u een plan van aanpak toe. In het plan van aanpak moet worden opgenomen:

 

Omschrijving van de activiteit:

 • inhoud

 • waar en wanneer

 • waaruit blijkt de behoefte aan deze activiteit

 • doel van de activiteit;

 • doelgroep van de activiteit

 • aantal deelnemers;

 

Hoe de activiteit een bijdrage levert aan de viering van 450 jaar bevrijding van de stad Vlissingen;

 

Welke organisaties betrokken zijn en wat hun rol is;

 

Een begroting met verwachte kosten en opbrengsten;

 

Wat verwacht wordt aan ondersteuning van de gemeente;

 

Hoe de evaluatie van de activiteiten uitgevoerd wordt.

 

Nadere subsidievoorwaarden

Verzoeken voor subsidie op basis van deze subsidieregel kunnen worden ingediend vanaf 15 december 2021 tot Aanvragen in verband met Vlissingse Opstand 1572 kunnen worden ingediend tot uiterlijk 1 december 2022

 

 • Uw aanvraag wordt beoordeeld op volgorde van binnenkomst van een volledige aanvraag.

 • Bij de beoordeling van uw subsidieaanvraag wordt gekeken naar:

  - spreiding van de activiteiten over het jaar;

  - diversiteit en originaliteit van de te subsidiëren activiteiten.

 • Het subsidieplafond is vastgesteld op € 40.000.

 • De maximale subsidie per aanvrager bedraagt € 15.000.

 • Alle aanvragen moeten verantwoord worden binnen 12 weken na afloop van de activiteit.

 • Verantwoording wordt afgelegd door:

  - aan te tonen dat de activiteiten hebben plaatsgevonden en:

  - door een overzicht te verstrekken van de aan de activiteiten verbonden kosten en opbrengsten, tenzij in het toekenningsbesluit anders is aangegeven.

 

Nadere vereisten bij de aanvraag

Er moet gebruik worden gemaakt van de door het college vastgestelde subsidieaanvraagformulier.

 

Subsidieplafond

Op basis van artikel 4.26 Algemene wet bestuursrecht en artikel 5 van de Algemene subsidieverordening Vlissingen 2018 wordt het subsidieplafond voor 2022 vastgesteld op € 40.000.

 

Dit subsidieplafond geeft het maximaal te verstrekken subsidiebedrag voor 2022 voor deze incidentele subsidieregeling aan. De verleende subsidies kunnen lager zijn dan het subsidieplafond. De wijze van verdeling is bij de nadere subsidievoorwaarden aangegeven.

 

Vanaf 15 december 2021 kunnen aanvragen worden ingediend. Aanvragen die voor 15 december 2021 binnenkomen, worden afgewezen.