Ga naar de inhoud Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Logo van Gemeente Vlissingen

Verkeersbesluit plaatsen twee laadpalen in de Wilhelminastraat nabij kruising met de Gravestraat te Vlissingen

Originele publicatie downloaden:
Link naar originele publicatie:
Type bekendmaking:
verkeersbesluit of -mededeling
Publicatiedatum:
maandag 16 augustus 2021Verkeersbesluit plaatsen twee laadpalen in de Wilhelminastraat nabij kruising met de Gravestraat te Vlissingen

1 Besluit

Op grond van artikel 18, eerste lid, onder d van de wegenverkeerswet 1994 (hierna de WVW 1994) is het college van B&W bevoegd om een verkeersbesluit te nemen.

Burgermeester en wethouders hebben besloten tot het instellen van vier openbare parkeerplaatsen voor het opladen van elektrische voertuigen op vier bestaande parkeerplaatsen, op locatie Wilhelminastraat , nabij de kruising met de Gravestraat te Vlissingen.

 

2 Aanleiding

De gemeente dient zelf het verzoek in voor het plaatsen van twee oplaadpunten voor elektrische voertuigen en het inrichtingen van vier parkeerplaatsen voor het opladen van elektrische voertuigen. Het verzoek is getoetst aan de gemeentelijke beleidsregels oplaadpunten elektrische auto’s. De uitslag van de toets is positief. De gemeente gaat daarom over tot het plaatsen van twee laadpunten en het inrichten van vier gereserveerde parkeerplaatsen voor het opladen van elektrische voertuigen.

 

3 Wettelijke grondslag

Een verkeersbesluit is vereist voor plaatsing of verwijdering van de bij algemene maatregel van bestuur aangewezen verkeerstekens en onderborden voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd.

 

4 Motivering

De gemeente Vlissingen heeft op 7 maart 2017 de ‘Beleidsregels oplaadpunten elektrische auto’s gemeente Vlissingen 2016’ vastgesteld. Daarin is aangegeven dat oplaadpalen/- infrastructuur bij voorkeur worden geplaatst op strategische zichtlocaties in de nabijheid van de woningen/bedrijven van potentiele gebruikers. De voorkeur gaat uit naar centrale, goed bereikbare plekken in de wijken, zoals langs wijkontsluitingswegen of parkeerconcentratiepunten. Hiermee wordt voorkomen dat er grote verkeersstromen ontstaan binnen woonwijken.

De gemeente heeft het afhandelen van aanvragen, de plaatsing en de exploitatie uitbesteed aan CZAV. Deze partij zorgt voor de plaatsing van het oplaadpunt en is verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud. De gemeente Vlissingen faciliteert CZAV voor onder andere het instellen van parkeerplaatsen voor het opladen van elektrische voertuigen bij het oplaadpunt.

 

Parkeerdruk omgeving

De afdeling handhaving van de gemeente heeft aangegeven dat dit geen probleem is. Het instellen van vier gereserveerde parkeerplaatsen voor het opladen van elektrische voertuigen zal daarom geen of nauwelijks effect hebben op de vindbaarheid van een parkeerplaats voor auto’s met een reguliere verbrandingsmotor.

 

Belangen Wegenverkeerswet

In verband met de in artikel 21 (grondslag besluit) van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (BABW) dient nog te worden vermeld dat de in artikel 2, eerste lid, sub c en artikel 2, derde lid, sub a van de Wegenverkeerswet (WVW 1994) genoemde belangen (het verzekeren van de veiligheid op de weg en het bevorderen van een doelmatig of zuinig energieverbruik) ten grondslag liggen aan dit verkeersbesluit en in bovenstaande afwegingen tegen elkaar zijn afgewogen.

Kanttekeningen

Het instellen van vier parkeerplaatsen voor het opladen van elektrische voertuigen, betekent dat voertuigen die niet-elektrisch zijn daar niet meer kunnen parkeren. Voor het parkeren moet uitgeweken worden naar een andere parkeerplaats op het parkeerterrein.

 

Plaatsing/verwerking verkeerstekens

De gereserveerde parkeerplaatsen voor het opladen van elektrische voertuigen worden aangeduid middels het plaatsen van bord model E4, van Bijlage 1 van het Regelement verkeersregels en verkeersregels en verkeerstekens 1990 (RVV 1990), een onderbord met daarop de tekst ‘alleen voor opladen elektrische voertuigen’ en onderbord OB504 (2 pijlen links/rechts schuin naar onder wijzend). Tevens zal het parkeervak geaccentueerd worden middels witte markering.

 

5 Overleg

Overeenkomstig artikel 24 van het Besluit Administratieve bepalingen inzake het wegverkeer is overleg gepleegd met de beleidsmedewerker BABW van de Politie Zeeland, die daartoe is bevoegd krachtens mandaat van de korpschef.

 

6 Procedure

Dit besluit is gepubliceerd het Gemeenteblad. Belanghebbenden kunnen binnen 6 weken na publicatie van deze bekendmaking een gemotiveerd bezwaarschrift tegen dit besluit indienen. Het bezwaarschrift dient schriftelijk bij het college van burgermeester en wethouders van Vlissingen, postbus 3000, 4380 GV Vlissingen te worden ingediend. Het bezwaarschrift moet op grond van artikel 6:5 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) ondertekend zijn en tenminste de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaar bevatten. De stukken liggen vanaf 16 augustus 2021 tot en met 27 september 2021 ter inzage bij de centrale balie op de begane grond van het Stadskantoor, Paul Krugerstraat 1, te Vlissingen

Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van dit besluit niet. Degenen die een bezwaarschrift hebben ingediend kunnen, indien er sprake is van spoedeisend belang, tevens op grond van artikel 8:81 Awb een voorlopige voorziening aanvragen. Dit verzoek (inclusief een kopie van het bezwaarschrift) stuur u naar: Voorzieningenrechter, Rechtbank Zeeland- West- Brabant, Postbus 90006, 4800 PA Breda. Voor het behandelen van een dergelijk verzoek wordt griffierecht geheven; dit recht bedraagt € 178,- voor natuurlijke personen (individuele personen) en € 354,- voor niet-natuurlijke personen (zoals verenigingen).

 

Hoogachtend,

 

Burgermeester en wethouders van Vlissingen,

 

Namens de beleidsmedewerker Verkeer en Vervoer