Ga naar de inhoud Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Logo van Gemeente Vlissingen

Kennisgeving beschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) en Wet geluidhinder t.b.v. 25 appartementen Vlissingsestraat te Oost-Souburg (uitgebreide procedure)

Originele publicatie downloaden:
Link naar originele publicatie:
Type bekendmaking:
omgevingsvergunning
Publicatiedatum:
woensdag 28 juli 2021Kennisgeving beschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) en Wet geluidhinder t.b.v. 25 appartementen Vlissingsestraat te Oost-Souburg (uitgebreide procedure)

 

Burgemeester en wethouders van Vlissingen maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vergunning hebben verleend voor het ‘handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening’ en ‘bouwen’ ten behoeve van het door Vastgoed Dekker Ontwikkeling Souburg BV te realiseren project met 25 appartementen aan de Vlissingsestraat 41-57 te Oost-Souburg. Ten behoeve van de realisatie van dit project is tevens op grond van artikel 110c van de Wet geluidhinder een besluit hogere waarden verleend als gevolg van wegverkeerslawaai. Het college heeft besloten geen exploitatieplan als bedoeld in artikel 6.12, lid 2 van de Wet ruimtelijke ordening vast te stellen, omdat het kostenverhaal anderszins verzekerd is. De Crisis- en herstelwet, meer specifiek afdeling 2 van hoofdstuk 1, is van toepassing op het project.

 

De samenhangende besluiten zijn genomen op grond van en met inachtneming van de coördinatieregeling ingevolge Afdeling 3.6 van de Wet ruimtelijke ordening. Op basis van deze regeling is het mogelijk de procedures voor de omgevingsvergunning 'handelen in strijd regels ruimtelijke ordening' en 'bouwen' tegelijkertijd te doorlopen. De gemeenteraad van Vlissingen heeft voor toepassing van de coördinatieregeling op 27 juni 2013 de ‘Coördinatieverordening Wet ruimtelijke ordening Vlissingen 2013’ vastgesteld. Op 14 juli 2020 hebben burgemeester en wethouders, ingevolge artikel 3 van deze verordening, vastgesteld, dat deze besluiten (omgevingsvergunning handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening en bouwen) voor de hiervoor genoemde ontwikkeling gecoördineerd kunnen worden voorbereid. De voorbereiding van het besluit hogere waarden heeft ingevolge de Wet Geluidhinder gecoördineerd plaatsgevonden.

 

Inzage

De omgevingsvergunning met de bijbehorende stukken en het besluit hogere waarden liggen met ingang van 29 juli 2021 gedurende zes weken (tot en met 9 september 2021) ter inzage in het stadhuis in Vlissingen. U kunt de stukken elke werkdag tijdens openingstijden inzien. De omgevingsvergunning en het besluit hogere waarden zijn tevens te raadplegen in het elektronisch Gemeenteblad via www.vlissingen.nl/bekendmakingen.

 

De omgevingsvergunning en het besluit hogere waarden worden voor de mogelijkheid van beroep als één besluit gezien. Met ingang van 30 juli 2021 kan door een belanghebbende gedurende een periode van zes weken (dus t/m 9 september 2021) beroep worden ingesteld tegen de omgevingsvergunning en het besluit hogere waarden. Beroep kan worden ingesteld bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 AE te ’s Gravenhage. Het indienen van een beroepschrift schorst de werking van de vergunning niet. Wel kan een voorlopige voorziening worden aangevraagd bij de Voorzieningenrechter van de Afdeling van de Raad van State.

 

De omgevingsvergunning treedt op grond van artikel 6.1 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, in werking, met ingang van de dag, na die waarop de beroepstermijn afloopt, dus op 10 september 2021, tenzij er om een voorlopige voorziening wordt gevraagd.

Voor het indienen van een beroepschrift of een verzoek om een voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.

Crisis- en herstelwet

Op dit besluit is de Crisis- en herstelwet van toepassing. Dit betekent dat de belanghebbende in het beroepschrift moet aangeven welke beroepsgronden hij aanvoert tegen het besluit. Het beroep wordt niet-ontvankelijk verklaard, indien binnen de beroepstermijn geen gronden zijn ingediend. Na afloop van de termijn van zes weken kunnen geen nieuwe beroepsgronden meer worden aangevoerd.

 

Vlissingen, 28 juli 2021

burgemeester en wethouders van Vlissingen,

Namens deze:

de burgemeester, drs. A.R.B van den Tillaar

de secretaris, mr. drs. ing. M. van Vliet