Ga naar de inhoud Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Logo van Gemeente Vlissingen

Regeling gegevensverstrekking Basisregistratie personen Vlissingen 2021

Originele publicatie downloaden:
Link naar originele publicatie:
Type bekendmaking:
algemeen verbindend voorschrift (verordening)
Publicatiedatum:
maandag 26 juli 2021Regeling gegevensverstrekking Basisregistratie personen Vlissingen 2021

 

Het college van burgemeester en wethouders gemeente Vlissingen,

 

gelet op

• de Wet Basisregistratie Personen (BRP);

• de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG, Verordening EU 2016/679 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG) en de Uitvoeringswet AVG;

• de Verordening gegevensverstrekking basisregistratie personen Vlissingen 2021;

 

BESLUIT:

vast te stellen de Regeling gegevensverstrekking Basisregistratie personen Vlissingen 2021.

 

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a.

  wet: De Wet basisregistratie personen (Wet BRP);

 • b.

  BRP: de basisregistratie personen, bedoeld in artikel 1.2 van de wet;

 • c.

  Besluit: het Besluit basisregistratie personen;

 • d.

  Verordening: Verordening gegevensverstrekking basisregistratie personen Vlissingen 2021;

 • e.

  Gegevensbeheerder: de functionaris die op grond van de regeling beheer en toezicht basisregistratie personen (BRP) is belast met de dagelijkse zorg van de BRP.

 • f.

  Orgaan van de gemeente: onderdeel van de gemeentelijke organisatie van de gemeente Vlissingen of organen die vallen onder een gemeenschappelijke regeling waaraan de gemeente Vlissingen deelneemt;

 • g.

  Derde: elke natuurlijke persoon niet zijnde een overheidsorgaan of een ingeschrevene en elke rechtspersoon die niet krachtens publiekrecht is ingesteld, noch met enig openbaar gezag is bekleed;

 • h.

  GBA-V: de centrale component van de BRP dat een kopie bevat van alle persoonslijsten die in de gemeentelijke voorzieningen aanwezig zijn, bedoeld om online BRP-gegevens te verstrekken aan overheidsorganen op grond van een autorisatiebesluit van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties wat betreft een beperkte groep authentieke gegevens ten behoeve van het uitvoeren van wettelijke taken;

 • i.

  Authentiek gegeven: een in de basisregistratie opgenomen gegeven dat op grond van artikel 1.6 van de wet als authentiek wordt aangemerkt;

 

Artikel 2 Verstrekkingen aan een orgaan van de gemeente

 • 1.

  Gelet op artikel 3.8 van de wet en gelet op artikel 6, lid 1 sub e. AVG, kunnen gegevens uit de basisregistratie personen van de gemeente Vlissingen aan organen van de gemeente worden verstrekt, voor zover deze organen deze gegevens nodig hebben voor de uitvoering van de wettelijke taken.

 • 2.

  Een verstrekking als bedoeld in het eerste lid, kan ad hoc (schriftelijke verstrekking of rechtstreekse raadpleging van de basisregistratie personen), spontaan (mutatieverstrekking) en door middel van een selectie plaatsvinden.

 • 3.

  In bijlage 1 van deze regeling zijn de organen van de gemeente Vlissingen vermeld aan wie gegevens worden verstrekt, over welke categorieën personen en welke gegevensset zij verstrekt krijgen.

 • 4.

  Via het Data distributiesysteem (DDS) worden gegevens vanuit de BRP rechtstreeks verstrekt aan de aangesloten applicaties van de organen van de gemeente Vlissingen zoals vernoemd in bijlage 1 van deze regeling.

 

Artikel 3 Authentieke gegevens en verplicht gebruik

Aan organen van de gemeente worden tenminste de authentieke gegevens verstrekt die zij nodig hebben voor de vervulling van hun taken. De organen van de gemeente zijn op grond van artikel 1.7, eerste lid van de wet, verplicht deze gegevens te gebruiken, tenzij sprake is van een in het tweede lid van dat artikel genoemde uitzondering.

 

Artikel 4 Terugmeldplicht

 • 1.

  Een orgaan van de eigen gemeente dat gerede twijfel heeft over de juistheid van een authentiek gegeven dat het verstrekt heeft gekregen uit de BRP, doet hiervan mededeling aan de beheerder.

 • 2.

  De beheerder regelt de wijze waarop terugmeldingen door organen van de gemeente plaatsvinden en de wijze waarop deze meldingen worden afgehandeld, met inachtneming van het bepaalde in artikel 2.34 van de wet de daaruit voortvloeiende uitvoeringsregelingen.

 

Artikel 5 Verstrekkingen aan derden

 • 1.

  Op verzoek van een derde kunnen aan hem, overeenkomstig artikel 3 van de Verordening, persoonsgegevens worden verstrekt over ingezetenen van de gemeente Vlissingen voor zover de derde voorafgaande schriftelijke toestemming heeft van de ingezetene wiens gegevens worden verstrekt.

 • 2.

  Op verzoek van een derde kunnen aan hem, overeenkomstig artikel 3 van de Verordening, gegevens worden verstrekt over ingeschrevenen van de gemeente Vlissingen, voor zover de derde behoort tot een aangewezen categorie van derden, als bedoeld in artikel 4.

 • 3.

  De verstrekking als bedoeld in artikel 3 vindt slechts plaats voor zover deze noodzakelijk is voor de behartiging van het gerechtvaardigde belang van de derde en het belang of de fundamentele rechten en vrijheden van de ingeschrevene niet aan de verstrekking in de weg staan.

 • 4.

  De verstrekking als bedoeld in artikel 3 kan uitsluitend betrekking hebben op algemene gegevens over de naam, het geslacht, de geslachtsnaam van de echtgenoot dan wel geregistreerde partner, de eerdere echtgenoot of eerdere geregistreerde partner, het gebruik door de ingeschrevene van de geslachtsnaam van de echtgenoot dan wel geregistreerde partner, de eerdere echtgenoot of eerdere geregistreerde partner, het adres, de bijhoudingsgemeente, de geboortedatum en de datum van overlijden.

 • 5.

  Er worden geen gegevens verstrekt als op de persoonslijst een aantekening omtrent beperking van de verstrekking van gegevens aan derden is vermeld, als bedoeld in artikel 3.21, eerste lid van de wet.

 

Artikel 6 Aanwijzing werkzaamheden met gewichtig maatschappelijk belang en categorieën derden

 • 1.

  De in bijlage 2 van deze regeling opgenomen werkzaamheden worden aangewezen als werkzaamheden met een gewichtig maatschappelijk belang.

 • 2.

  De in bijlage 2 van deze regeling opgenomen categorieën van derden worden aangewezen als derden die de in lid 1 genoemde werkzaamheden uitvoeren.

 

Artikel 7 Gegevensverstrekkingen in de vorm van selecties

 • 1.

  De gegevensbeheerder beslist op een verzoek van een overheidsorgaan om een incidentele selectieverstrekking uit de basisregistratie personen op grond van artikel 3.5 van de wet.

 • 2.

  De gegevensbeheerder beslist of op grond van artikel 3.13 van de wet selecties ten behoeve van onderzoeksdoeleinden kunnen worden verstrekt.

 

Artikel 8 Protocolplicht

 • 1.

  De gegevensbeheerder houdt gedurende twintig jaren volgend op de verstrekking aantekening van de verstrekking in overeenstemming met artikel 3.11 van de wet.

 • 2.

  De gegevensbeheerder regelt de wijze waarop de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de protocolplicht worden uitgevoerd.

 

Artikel 9 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  Deze regeling kan worden aangehaald als: Regeling Basisregistratie personen Vlissingen 2021.

 • 2.

  Deze regeling treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.

 • 3.

  Het Reglement Basisregistratie personen van de gemeente Vlissingen (Reglement BRP) van 11 februari 2014 wordt ingetrokken.

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van 13 juli 2021.

de secretaris,

mr. drs. ing. M. van Vliet

de burgemeester,

drs. A.R.B. van den Tillaar

Bijlage 1 binnengemeentelijke gegevensverstrekkingen BRP

 

Deze bijlage behoort bij artikel 2 van de Regeling gegevensverstrekking Basisregistratie personen Vlissingen 2021 en bevat een opgave van de organisatieonderdelen en de taken die deze uitvoeren waarvoor gegevens uit de BRP kunnen worden verstrekt. Gegevensverstrekking kan plaatsvinden door middel van ad hoc, spontaan en/of selectie.

Profielen gegevensverstrekking

In de onderstaande tabel wordt per profiel aangegeven welke categorieën persoonsgegevens verstrekt mogen worden. De persoonsgegevens in de BRP zijn opgesplitst in categorieën, zie kolom ‘omschrijving’.

 

Profiel

Omschrijving

1

2

3

4

Persoon

X

X

X

X

Ouders

X

X

X

Nationaliteit

X

X

Huwelijk/geregistreerd partnerschap

X

X

X

X

Overlijden

X

X

X

X

Inschrijving/kiesrecht

X

Verblijfplaats

X

X

X

X

Kind

X

X

X

Verblijfstitel

X

X

Gezagsverhouding

X

X

X

Reisdocument

X

Verwijsgegevens

X

X

X

X

Adres

X

X

X

X

Bewoning

X

X

X

X

Geheimhouding gegevens

X

X

X

X

 

Tabel binnengemeentelijke gegevensverstrekking BRP

 

Organisatie onderdeel

Taak

Doelomschrijving

Wettelijke grondslag

Soort verstrekking

Profiel

Directie Dienstverlening

Publiekszaken

Burgerzaken processen

Inburgering en participatie

Burgerlijke stand

Gemeentelijke uitvaart

Naturalisatie

Verklaring omtrent gedrag

Reisdocumenten

Rijbewijzen

Verloren/gevonden voorwerpen

Migratie

Legaliseren handtekening, documenten

Inlichtingenver­strekking

Het behandelen van aanvragen nareisgezinnen, maatschappelijke ondersteuning

Inburgering

DUO

Wet BRP

Reglement BRP

Besluit BRP

Regeling beheer en toezicht BRP

Burgerlijk Wetboek boek 1 & 10

Wet op de lijkbezorging

Nationaliteitswet­geving

Besluit Burgerlijke Stand

Wet Justitiële Documentatie

Paspoortwet

Rijkswet voor het wegverkeer

Regelgeving rijbewijzen

Besluit gevonden voorwerpen

Participatiewet

Wet inburgering

Wet DUO

Ad hoc

Ad hoc

4

3

Verkiezingen

Benoeming leden stembureaus, instructie, indeling en uitbetaling vergoeding

Kieswet

Ad hoc

4

Gehandicaptenparkeerkaarten

Behandelen aanvragen gehandicapten-parkeerkaarten

Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeerRegeling gehandicaptenparkeerkaart

Ad hoc

2

Directie Dienstverlening

Subsidies

Subsidies verstrekken

Aanvragen voor subsidies behandelen, verstrekken van subsidies

Subsidieverordening

Ad hoc

1

Directie Dienstverlening

Klantcontact& communicatie

Vragen Burgerzaken algemeen

Vrijwilligerspunt

Service

Website Gemeente Vlissingen

Behandelen en doorverwijzen naar Publiekszaken

Verloren en gevonden voorwerpen

Inlichtingenverstrekking

Facilitaire zaken

Wet BRP

Algemene verordening gegevensbescherming

Paspoortwet

Rijkswet voor het wegverkeer

Regelgeving rijbewijzen

Besluit gevonden voorwerpen

Ad hoc

KCC: 4

Overig: 1

Directie Dienstverlening

Wmo & Jeugd

Aanvragen op grond van Wet maatschappelijke ondersteuning

Taken en bevoegdheden t.b.v. de Wet maatschappelijke ondersteuning

Wet maatschappelijke ondersteuning

Jeugdwet

Ad hoc

Spontaan

1

Directie Dienstverlening

Vergunning, Handhaving en Toezicht

Drank- en horeca

Gemeentelijke opsporingsambtenaren

Kansspelen

Omgevingsvergunning

Parkeerbeleid

Vergunningen, handhavingsmeldingen, ontheffingen, Algemene Plaatselijke Verordening

Winkeltijden

Behandelen van aanvragen voor tijdelijke verhuur-vergunningen, heffen van leges

Handhaving en toezicht

Leegstandswet

Winkeltijdenwet

Drank- en Horecawet

Wet op de kansspelen

Wet Milieubeheer

Woningwet

Brandbeveiligingsverordening

Besluit brandveilig gebruik gebouwen

Wet verontreiniging oppervlaktewater

Algemene Plaatselijke Verordening

Wetboek van strafvordering

Circulaire BOA

Ad hoc

Spontaan

Diverse profie-len

Directie Bedrijf en Beheer

Advies

Uitvoering juridische procedures

Klachtenafhandeling

Bezwaar en beroepschriften

Besluiten

Afhandelen van klachten door burgers over gedrag van ambtenaren

Algemene verordening gegevensbescherming

Algemene wet bestuursrecht

Ad hoc

1

BAG

Geo-informatie

Basisregistratie adressen en gebouwen

Overzicht eigendom, geo-informatie

Wet basisregistratie adressen en gebouwen

Ad hoc

1

Directie Bedrijf en Beheer

Administratie en ondersteuning

Financiële administratie, crediteuren

Financieel beleid en advies

Begrotingscyclus

Kadernota

Personeelsadministratiepensioenen raadsleden en wethouders Wachtgelden personeel

Financiële administratie van de gemeenten

Voorjaars- en najaarsnota, jaarrekening en rapportages (planning & control cyclus)

Ondersteuning personeelsleden en bestuurders

Gemeentewet Ambtenarenwet Algemene pensioenenwet politieke ambtsdragers Rechtspositiebesluit raad en commissieleden Wet normalisering rechtspositie ambtenaren

Ad hoc

1

2

Documentaire informatie-voorziening

Gemeentearchief

Beheer zaaksysteem

Registratie post- en archiefstukken

Bouwdossiers, tekeningen

Algemene verordening gegevensbescherming

Archiefwet

Ad hoc

Spontaan

1

Directie Bedrijf en Beheer

Stadsbeheer

Begraafplaatsadministratie en grafrechten

Administratie t.b.v. begraafplaatsen, grafrechten

Wet op de lijkbezorging

Ad hoc

Spontaan 

2

Directie Ruimte & samenleving

Sociaal

Leerlingen-vervoer Leerlingen-administratie

Uitvoer leerplichtwet

Maatschappelijke ondersteuning

Bijzondere opneming psychiatrische ziekenhuizen (BOPZ)

Vergoeding kosten leerlingenvervoer en regelen van vervoer

Leerplicht

Maatschappelijke vraagstukken

Individuele casussen

Noodvoorzieningen

Opname personen in psychiatrisch ziekenhuis

Wet op het primair onderwijs

Leerplichtwet

Leerplichtregeling 1995

Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten

Besluit administratieve bepalingen

Wet werk en bijstand

Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen

Algemene bijstandswet

Wet kinderopvang

Jeugdwet

Wet BOPZ

Ad hoc

Spontaan

Ad hoc

2

2

Directie Ruimte & samenleving

Leefbaarheid

Noodverordening

Rampenbestrijding

Openbare orde en veiligheid

Openbare orde en veiligheid

Drugspanden

Noodverordening

Wetboek strafvordering

Opiumwet

Ad hoc

2

Staf

Jubilea overzichten: 60, 65, 70 en 75 jarige huwelijken, 100, 100+ jarigen

Onderscheidingen

Felicitaties van burgemeester via brief of persoonlijk bezoek

Sociaal belang

Wet orde Nederlandse Leeuw

Wet orde Oranje Nassau

Selectie

Ad hoc

2

2

Samenwerking Belasting WSD

Legesverordening en heffing

Heffen van leges Afvalstoffenheffing/reinigingsrechten Heffing en invordering van gemeentelijke belastingen, inclusief kwijtscheldingen en betalingsregelingen

Waardering onroerende zaken

Wet waardering onroerende zaken

Wet basisregistratie adressen en gebouwen

Invorderingswet

Ad hoc

Spontaan

2

 

Bijlage 2 Regeling gegevensverstrekking basisregistratie personen Vlissingen 2021

 

Bijlage behorende bij artikel 5 jo. 6 van de Regeling gegevensverstrekking basisregistratie personen Vlissingen 2021, werkzaamheden met gewichtig maatschappelijk belang en aangewezen derden.

 

Categorie derde BRP

Gewichtig maatschappelijk belang BRP

Bibliotheek (geen onderdeel van de gemeente)

Bevorderen culturele en maatschappelijke vaardigheden inwoners

Buitenlandse EU overheidsorganen (met toestemming van de ingeschrevene)

Het dienen van een Nederlands publiek belang

Buitenlandse niet EU overheidsorganen (met toestemming van de ingeschrevene)

Uitvoering van een verdrag of een besluit van een volkenrechtelijke organisatie dat in de verstrekking van de gegevens voorziet.

Buitenlandse rechtspersonen (o.a. instellingen voor sociale zorg en zekerheid) (met toestemming van de ingeschrevene)

Het dienen van een Nederlands publiek belang

Overheidsorganen van de Caribische landen (Aruba, Curaçao en Sint Maarten) en het Caribisch deel van Nederland (Bonaire, Sint Eustatius en Saba)

Het dienen van een Nederlands publiek belang

Crematoria, begraafplaatsen (niet-gemeentelijke)

Bijhouden begraafplaatsadministratie en uitvoering Wet op de Lijkbezorging

Culturele organisaties

Bevorderen cultuur en behoud cultureel erfgoed

Fondsenwervende organisaties

Ondersteunen organisaties met een doelstelling die ten goede komt aan de inwoners

Instellingen of organisaties die werkzaamheden verrichten op deze terreinen

Werkzaamheden op het terrein van: Maatschappelijke dienstverlening, Algemene/geestelijke gezondheidszorg, Kinderopvang, Jeugdwelzijnswerk, Ouderenzorg, Gehandicaptenzorg, Sociale werkvoorziening, Reclassering/verslaafdenzorg etc.

Kredietbank (privaatrechtelijk, bijv. een stichting)

Schuldhulpverlening

Migrantenorganisaties (bijv. Stichting vluchtelingenwerk)

Hulp aan migranten

Rechtspersonen die niet in de gemeentelijke verordening benoemd zijn (met toestemming van de ingeschrevene/gezaghouder)

Werkzaamheden met een gewichtig maatschappelijk belang, waarbij het doel verschillend van aard kan zijn per aanvrager

Onderwijsinstellingen

Een juiste registratie in de leerlingenadministratie

Ouderenorganisaties

Het geven van hulp en voorlichting aan ouderen

Patiëntenverenigingen

Het geven van hulp en voorlichting en het organiseren van lotgenotencontact.

Pensioenfondsen

Bijhouden administratie

Plaatselijke afdelingen van politieke partijen

Het juist functioneren van de parlementaire democratie

Sportorganisaties en –verenigingen

Stimuleren sport en beweging

Thuiszorgorganisaties

Bevorderen van zelfredzaamheid

Vakorganisaties

Behartiging van de belangen van de aangesloten (ex)werknemers

Verenigingen en stichtingen met maatschappelijk of filantropisch doel

Maatschappelijke of filantropische doelen (bijv.: Rode Kruis, Astmafonds, Lilianefonds, Nierstichting, Bloedbank)

Vrouwenorganisaties

Bevordering vrouwenwelzijn

Woningbouwvereniging en/woningcorporaties

Eerlijke verdeling van sociale woonruimte en tegengaan illegale (spook)bewoning

Ziekenhuizen

Patiëntenzorg, verlenen medische zorg, innen rekeningen i.v.m. verleende zorg