Ga naar de inhoud Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Logo van Gemeente Vlissingen

Verordening gegevensverstrekking basisregistratie personen Vlissingen 2021

Originele publicatie downloaden:
Link naar originele publicatie:
Type bekendmaking:
algemeen verbindend voorschrift (verordening)
Publicatiedatum:
donderdag 22 juli 2021Verordening gegevensverstrekking basisregistratie personen Vlissingen 2021

 

De raad van de gemeente Vlissingen;

 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 11-05-2021

 

gelet op het bepaalde in artikel 147 van de Gemeentewet, de artikelen 3.2, 3.8 en 3.9 van de Wet basisregistratie personen (Wet BRP) en de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG);

 

besluit: vast te stellen de Verordening gegevensverstrekking basisregistratie personen Vlissingen 2021.

 

 

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze verordening en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:

 • wet: Wet basisregistratie personen;

 • basisregistratie: basisregistratie personen, als bedoeld in artikel 1.2 van de wet;

 • derde: elke natuurlijke persoon niet zijnde een overheidsorgaan of een ingeschrevene en elke rechtspersoon die niet krachtens publiekrecht is ingesteld, noch met enig openbaar gezag is bekleed;

 • ingeschrevene: degene ten aanzien van wie een persoonslijst in de basisregistratie is opgenomen;

 • overheidsorgaan: een orgaan van een rechtspersoon die krachtens publiekrecht is ingesteld; of een ander persoon of college, met enig openbaar gezag bekleed;

 • persoonslijst: het geheel van gegevens, bedoeld in artikel 2.7, eerste lid, en 2.69, eerste lid, van de wet over één persoon in de basisregistratie.

 

Artikel 2 Verstrekkingen aan organisatieonderdelen van de gemeente

Het college van burgemeester en wethouders geeft, met inachtneming van het besluit als bedoeld in artikel 3.2 jo. 3.8 van de wet voor de gemeente Vlissingen, nadere invulling aan de verstrekking van gegevens uit de basisregistratie aan organisatieonderdelen van de gemeente Vlissingen.

 

Artikel 3 Verstrekkingen aan derden

 • 1.

  Het college van burgemeester en wethouders kan op verzoek van een derde over een ingeschrevene die ingezetene is van de gemeente Vlissingen en over een overledene die op het moment van overlijden ingezetene van de gemeente Vlissingen was, gegevens uit de basisregistratie verstrekken aan derden, als de verstrekking voldoet aan het bepaalde in artikel 4.

  Het college van burgemeester en wethouders kan over een ingezetene van de gemeente Vlissingen gegevens uit de basisregistratie verstrekken aan een derde, die voorafgaande schriftelijke toestemming heeft van de ingezetene wiens gegevens worden verstrekt.

 • 2.

  De verstrekking als bedoeld in lid 1 van dit artikel vindt slechts plaats voor zover deze noodzakelijk is voor de behartiging van het gerechtvaardigde belang van de derde en het belang of de fundamentele rechten en vrijheden van de ingeschrevene niet aan de verstrekking in de weg staan.

 • 3.

  De verstrekking, bedoeld in dit artikel, kan uitsluitend betrekking hebben op algemene gegevens over de naam, het geslacht, de geslachtsnaam van de echtgenoot dan wel geregistreerde partner, de eerdere echtgenoot of eerdere geregistreerde partner, het gebruik door de ingeschrevene van de geslachtsnaam van de echtgenoot dan wel geregistreerde partner, de eerdere echtgenoot of eerdere geregistreerde partner, het adres, de bijhoudingsgemeente, de geboortedatum en de datum van overlijden.

 

Artikel 4 Aanwijzing gewichtige maatschappelijke belangen en categorieën derden

Het college van burgemeester en wethouders wijst aan:

 • de werkzaamheden met een gewichtig maatschappelijk belang voor de gemeente, ten behoeve waarvan gegevens uit de basisregistratie kunnen worden verstrekt;

 • de categorieën van derden die in aanmerking komen voor verstrekking van gegevens uit de basisregistratie.

Als werkzaamheden met een gewichtig maatschappelijk belang worden slechts aangewezen de werkzaamheden, die samenhangen met een overheidstaak, strekken tot het in stand houden vaneen voorziening voor burgers die een onderwerp is van overheidszorg, of waarbij anderszins, gelet op de overheidsbemoeienis met die werkzaamheden, ondersteuning daarvan door gegevensverstrekking uit de basisregistratie gerechtvaardigd is.

 

Artikel 5 Intrekken oude regeling

De Verordening basisregistratie personen van de gemeente Vlissingen (Verordening BRP) van 24 april 2014 wordt ingetrokken.

 

Artikel 6 Inwerkingtreding en citeertitel

Deze verordening treedt in werking op de eerste dag na de dagtekening van het Gemeenteblad waarin zij wordt geplaatst.

Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening gegevensverstrekking basisregistratie personen Vlissingen 2021.

 

Aldus vastgesteld te Vlissingen op 01-07-2021

de griffier,

mr. F. Vermeulen

de voorzitter,

drs. A.R.B. van den Tillaar