Ga naar de inhoud Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Logo van Gemeente Vlissingen

Aanwijzingsbesluit Huisvestingsverordening Vlissingen 2021

Originele publicatie downloaden:
Link naar originele publicatie:
Type bekendmaking:
Overige besluiten van algemene strekking
Publicatiedatum:
donderdag 8 juli 2021Aanwijzingsbesluit Huisvestingsverordening Vlissingen 2021

 

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Vlissingen

overwegende:

 

 • 1.

  dat het college op grond van de Huisvestingsverordening Vlissingen 2021 (hierna: de verordening) gebieden kan aanwijzen waar aanvragen voor splitsingsvergunningen en omzettingsvergunningen worden geweigerd met het oog op een geordend woon- en leefmilieu;

 • 2.

  dat vanuit de diverse bewonersbijeenkomsten met de bewoners uit het gebied, zoals aangegeven in bijlage 1 (hierna: het gebied), signalen en concrete meldingen komen dat er sprake is van een verstoring van een geordend woon- en leefmilieu en dat dit mede wordt veroorzaakt door de concentratie en vermenging van kamerbewoning en de bewoning van gesplitste woonruimten in het gebied;

 • 3.

  dat het quotum genoemd in artikel 6, tweede lid, sub c, van de verordening wat betreft het aantal kamerverhuurpanden vrijwel is bereikt en dat blijkens de signalen van de bewoners de toename van gesplitste woningen de verstoring van een geordend woon- en leefmilieu doet toenemen;

 • 4.

  dat uit binnengekomen meldingen en klachten bij de gemeente en de politie vaststaat of redelijkerwijs moet worden aangenomen dat vergunningverlening in het gebied, naast andere problemen in het gebied, mede zou leiden tot een ontoelaatbare inbreuk op het geordend woon- en leefmilieu in het gebied;

 • 5.

  dat het uitoefenen van voornoemde bevoegdheid in het gebied een onderdeel is van een breder handhavingsbeleid ter vergroting van leefbaarheid en veiligheid in het aangewezen gebied.

gelet op het bepaalde in artikel 6, tweede lid sub b, van de Huisvestingsverordening Vlissingen 2021;

 

B E S L U I T :

Artikel 1 Aanwijzing

Voor het op de bijgevoegde kaart aangewezen gebied vast te stellen dat iedere aanvraag om een splitsings- en/of omzettingsvergunning wordt geweigerd, omdat vaststaat of redelijkerwijs moet worden aangenomen dat vergunningverlening zou leiden tot een ontoelaatbare inbreuk op het geordend woon- en leefmilieu in het aangewezen gebied waarop de aanvraag betrekking heeft.

Het gebied wordt omsloten door de volgende straten, waarbij de straten aan weerszijden

deel uitmaken van het gebied:

 • 1.

  Badhuisstraat te Vlissingen

 • 2.

  Singel te Vlissingen

 • 3.

  Paul Krugerstraat te Vlissingen

 • 4.

  De Willem Ruysstraat te Vlissingen

 • 5.

  Aagje Dekenstraat te Vlissingen

 

Artikel 2 Hardheidsclausule

Burgemeester en wethouders kunnen van de bepalingen in dit besluit afwijken voor zover toepassing gelet op het belang dat dit besluit beoogt te beschermen zal leiden tot een onbillijkheid van overwegende aard.

 

Artikel 3 Overgangsbepaling

Lopende procedures, waarop ten tijde van het inwerkingtreding van dit concretiserende besluit van algemene strekking nog niet is beslist, worden afgehandeld conform het voordien geldende recht.

 

Artikel 4 Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als: ‘Aanwijzingsbesluit Huisvestingsverordening Vlissingen 2021’ en treedt in werking op de dag na bekendmaking van dit besluit in het elektronische gemeenteblad van de gemeente Vlissingen

 

Bezwaar

Tegen dit besluit kan iedere belanghebbende op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na de verzending daarvan bezwaar maken door het indienen van een bezwaarschrift bij de burgemeester van Vlissingen. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en bevat ten minste de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van bezwaar.

Voorts kan de voorzieningenrechter van de Arrondissementsrechtbank Zeeland – West Brabant, locatie Breda, sector Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda, indien u bezwaar hebt gemaakt, op uw verzoek een voorlopige voorziening treffen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. U moet dan een afschrift van uw bezwaarschrift bij het verzoekschrift om een voorlopige voorziening overleggen. Voor het in behandeling nemen van een verzoek om voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.

 

burgemeester en wethouders van Vlissingen, 29 juni 2021

 

de secretaris,

mr. drs. ing. M. van Vliet

de burgemeester,

drs. A.R.B. van den Tillaar