Ga naar de inhoud Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Logo van Gemeente Vlissingen

Kwaliteitsverordening vergunningverlening, toezicht en handhaving omgevingsrecht Vlissingen 2021

Originele publicatie downloaden:
Link naar originele publicatie:
Type bekendmaking:
Verordeningen
Publicatiedatum:
woensdag 2 juni 2021Kwaliteitsverordening vergunningverlening, toezicht en handhaving omgevingsrecht Vlissingen 2021

 

De raad van de gemeente Vlissingen;

 

 • overwegende dat gemeenten, provincies en de gemeenschappelijke regelingen en diensten die in hun opdracht werken, zich bij de zorg voor een gezonde en veilige fysieke leefomgeving met oog voor de maat¬schappelijke functies daarvan, waar die zorg gestalte krijgt in de vergunningver¬le¬ning, het toezicht en de handhaving van het omgevingsrecht, voor de gezamenlijke opgave gesteld zien om in lan¬de¬lijk verband de kwaliteit van deze uitvoering en handhaving te bevor¬deren, te borgen en te beoorde¬len en dat het met het oog daarop wenselijk is om regels vast te stellen, in onderlinge afstemming op het niveau van de Regionale Uitvoeringsdienst [RUD] Zeeland door de deelnemende gemeenten en provincie Zeeland;

 • overwegende dat het uitgangspunt voor de kwaliteitsbevordering in ieder geval de in landelijke sa-men¬werking opgestelde kwaliteitscriteria 2.2 zijn die op basis van technische en maat¬schap¬pelijke ont¬wikkelingen indien daartoe aanleiding is met betrokken partijen in landelijke af¬stemming zullen worden aangepast;

 

gelet op artikel 149 van de Gemeentewet en de artikelen 5.4, eerste lid, 5.5 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht en;

 

gehoord gedeputeerde staten;

 

besluit vast te stellen de Kwaliteitsverordening vergunningverlening, toezicht en handhaving omgevingsrecht Vlissingen 2021:

 

Paragraaf 1. Algemene bepalingen

Artikel 1. Begripsbepalingen

In deze verordening en daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:

 • wet: Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.

 • betrokken wetten: de wet en de wetten, bedoeld in artikel 5.1 van de wet, voor zover bij of krachtens de genoemde wetten is bepaald dat hoofdstuk 5 van de wet van toepassing is;

 • kwaliteitscriteria: de in landelijke samenwerking tussen bevoegde gezagen ontwikkelde en beschik¬baar gestelde vigerende kwaliteitscriteria voor vergunningverlening, toezicht en handhaving inzake de be¬schik-baarheid en de deskundigheid van organisaties die met de uitvoering en handhaving van de betrokken wetten zijn belast.

Artikel 2. Reikwijdte

Deze verordening is van toepassing op de uitvoering en handhaving van de betrokken wetten door of in opdracht van burgemeester en wethouders.

 

Paragraaf 2. Kwaliteit

Artikel 3. Betrokkenheid van de raad

De gemeenteraad ziet toe op de hoofdlijnen van het beleid voor de kwaliteit van de uitvoering en handhaving van de betrokken wetten in het licht van de voor de gemeente vastgestelde beleidskaders voor de fysieke leefomgeving.

Artikel 4. Kwaliteitsdoelen

 • 1.

  Burgemeester en wethouders beoordelen de kwaliteit van de uitvoering en handhaving van de be¬trokken wetten in het licht van daarvoor door hen krachtens artikel 7.2, eerste lid, van het Besluit omgevingsrecht gestelde doelen.

 • 2.

  De doelen, waar deze gestalte krijgen in de uitvoering en handhaving van de betrokken wetten, bedoeld in artikel 2, hebben in ieder geval betrekking op:

  • a.

   de dienstverlening;

  • b.

   de uitvoeringskwaliteit van diensten en producten;

  • c.

   de financiën;

Artikel 5. Kwaliteitsborging

 • 1.

  Op de uitvoering en handhaving van de betrokken wetten door of in opdracht van burgemeester en wethouders zijn de kwaliteitscriteria van toepassing.

 • 2.

  Over de naleving van de kwaliteitscriteria doen burgemeester en wethouders jaarlijks mededeling aan de gemeenteraad.

 • 3.

  Voor zover de kwaliteitscriteria niet zijn of niet konden worden nageleefd, doen burgemeester en wethouders daarvan gemotiveerd opgave.

 

Paragraaf 3. Slotbepalingen

Artikel 6. Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking op de dag na die van de bekendmaking.

 • 2.

  Deze verordening wordt aangehaald als: Kwaliteitsverordening vergunningverlening, toezicht en handhaving omgevingsrecht Vlissingen 2021.

 

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 27 mei 2021,

De gemeenteraad van de gemeente Vlissingen,

de voorzitter,

drs. A.R.B. van den Tillaar

 

de griffier,

mr. F. Vermeulen