Ga naar de inhoud Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Logo van Gemeente Vlissingen

WIJZIGINGSPLAN ‘MIDDENGEBIED, EERSTE PLANWIJZIGING’, OMGEVINGSVERGUNNING BOUW 14 WONINGEN, BESLUIT VASTSTELLEN HOGERE WAARDEN

Originele publicatie downloaden:
Link naar originele publicatie:
Type bekendmaking:
Overige overheidsinformatie
Publicatiedatum:
dinsdag 1 juni 2021Voornemen besluiten

 

Burgemeester en wethouders geven, op grond van artikel 1.3.1 van het Besluit ruimtelijke ordening jo. artikel 3:12, leden 1 en 2, van de Algemene wet bestuursrecht, kennis voornemens te zijn de volgende bestemmingsplannen/projectafwijkingsbesluiten voor te bereiden met betrekking tot ruimtelijke ontwikkelingen:

 

 • 1.

  Scheldekwartier: Koperslagerij;

 • 2.

  Scheldekwartier: Stoomhijskraan;

 • 3.

  Scheldekwartier; De Dempo;

 • 4.

  Scheldekwartier; Locatie Prins / Edelweis

 • 5.

  Scheldekwartier; zuidzijde Scheldewijk

 • 6.

  Stadslandgoed Nieuwerve (inclusief Justitieel Complex Vlissingen)

 • 7.

  Ontwikkeling ’s-Heerenloo Nieuwe Zuidbeekseweg

 • 8.

  Ontwikkelingen complexgewijze huisvesting arbeidsmigranten Energieweg, Zuidbeek en Baskensburg.

 • 9.

  Bedrijventerrein Souburg; wijziging voormalig tracé Oude Veerhavenweg en vergroten bouwvlak Oude Veerhavenweg

 • 10.

  Souburg-Noord fase 3; aanpassing woningaantal.

   

  Ten aanzien van de voornemens, zoals vermeld in deze publicatie, worden nog geen stukken ter inzage gelegd en kunnen nog geen zienswijzen worden ingediend. Er worden geen onafhankelijke instanties in de gelegenheid gesteld advies uit te brengen over deze bestemmingsplannen c.q. projectafwijkingsbesluiten.

  Inspraak is mogelijk, zodra een voorontwerp van het bestemmingsplan of ontwerp-projectafwijkingsbesluit op grond van de Inspraakverordening van de Gemeente Vlissingen naar buiten wordt gebracht. De stukken zullen dan in de publiekshal van het stadhuis ter visie worden gelegd en via de website van de gemeente raadpleegbaar worden gesteld. Op grond van artikel 3.1.1. van het Besluit ruimtelijke ordening zal bij de voorbereiding van voornoemde bestemmingsplannen en projectafwijkingsbesluiten, voor zover wettelijk vereist, overleg worden gevoerd met andere overheden en instanties, wier belangen in het geding zijn.

Vlissingen, 1 juni 2021

Burgemeester en wethouders van Vlissingen

Namens deze,

de burgemeester, drs. A.R.B. van den Tillaar

de secretaris, mr. drs. ing. M. van Vliet