Ga naar de inhoud Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Logo van Gemeente Vlissingen

Paraplubeheersverordening parkeernormering gemeente Vlissingen

Originele publicatie downloaden:
Link naar originele publicatie:
Type bekendmaking:
Verordeningen
Publicatiedatum:
woensdag 28 april 2021Paraplubeheersverordening parkeernormering gemeente Vlissingen

 

De gemeenteraad van Vlissingen;

 

 • overwegende dat de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State op 22 oktober 2020, uitspraak heeft gedaan (ECLI:NL:RVS:2020:2519) die gevolgen heeft voor de beheersverordeningen in Vlissingen, alsmede voor het paraplubestemmingsplan Parkeernormering ter plaatse van de beheersverordeningen;

 • overwegende dat als gevolg van de betreffende uitspraak gebleken is, dat het paraplubestemmingsplan Parkeernormering onverbindend moet worden geacht, ter plaatse van de vigerende beheersverordeningen in de gemeente Vlissingen, zodat er momenteel geen parkeernormen gelden in deze plangebieden;

 • overwegende dat door middel van vaststelling van voorliggende Paraplubeheersverordening parkeernormering, deze leemte op relatief eenvoudige wijze hersteld kan worden;

 • overwegende dat bij de vaststelling van voorliggende Paraplubeheersverordening parkeernormering gebruik is gemaakt van de ondergrond, welke ontleend is aan de GBKN en is opgeslagen onder de bestandsnaam o_NL.IMRO.0718.BVPH01-VG01-dwg;

 • met in achtneming van de uitspraak van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State van 22 oktober 2020, ECLI:NL:RVS:2020:2519;

 • gelet op de bepalingen van de Wet ruimtelijke ordening;

 

BESLUIT:

 

tot het langs elektronische weg en in analoge vorm vaststellen van de Paraplubeheersverordening parkeernormering als vervat in de bestandenset met planidentificatie NL.IMRO.0718.BVPH01-VG01.

 

REGELS

Hoofdstuk 1. Inleidende regels

Artikel 1. Begrippen

1.1 Verordening

De beheersverordening 'Paraplubeheersverordening parkeernormering' met identificatienummer NL.IMRO.0718.BVPH01-VG01 van de Gemeente Vlissingen.

1.2 Beheersverordening

De geometrisch bepaalde planobjecten met de bijbehorende regels en de daarbij behorende bijlage(n).

 

Hoofdstuk 2. Algemene regels

Artikel 2. Toepassing beheersverordening

De in dit plan opgenomen regels gelden in aanvulling op de regels van de hierna genoemde beheersverordeningen en laten de regels uit die onderliggende beheersverordeningen ongewijzigd.

 

Naam beheersverordening

Vastgesteld

Buitenhaven

30-05-2013

Bedrijventerrein Poortersweg

27-02-2014

Vlissingen-Oost

27-06-2013

Middengebied

01-12-2016

Scheldekwartier-zuid

15-10-2015

 

Artikel 3. Algemene gebruiksregels

3.1. Strijdig gebruik

Tot een strijdig gebruik wordt in ieder geval gerekend het gebruik van gronden of bouwwerken, waarbij niet wordt voorzien in voldoende parkeergelegenheid volgens de normering, zoals deze is opgenomen in de 'Beleidsnota parkeernormering Vlissingen' en diens rechtsopvolger(s).

3.2. Voorwaardelijk verplichting

Een omgevingsvergunning voor het (ver)bouwen, het uitbreiden en/of het wijzigen van de bestemming van gebouwen en gronden wordt slechts verleend, indien bij de aanvraag is aangetoond, dat wordt voorzien in voldoende parkeergelegenheid volgens de normering, zoals deze is opgenomen in de 'Beleidsnota parkeernormering Vlissingen' en diens rechtsopvolger(s).

3.3. Afwijken

Burgemeester en wethouders kunnen bij omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in lid 3.1 en 3.2 en toestaan dat:

 • a.

  parkeergelegenheid niet op eigen terrein bij de ontwikkeling, waarvoor een omgevingsvergunning wordt gevraagd, wordt gerealiseerd, mits voldaan wordt aan de in de 'Beleidsnota parkeernormering' en diens rechtsopvolger(s) gestelde voorwaarden;

 • b.

  wordt afgeweken van de toe te passen parkeernormering, mits voldaan wordt aan de in de 'Beleidsnota parkeernormering Vlissingen' en diens rechtsopvolger(s) gestelde voorwaarden.

 

Hoofdstuk 3. Overgangs- en slotregels

Artikel 4. Overgangsrecht

4.1. Overgangsrecht bouwwerken

 • 1.

  Een bouwwerk, dat op het tijdstip van inwerkingtreding van de verordening aanwezig of in uitvoering is dan wel gebouwd kan worden krachtens een omgevingsvergunning, en afwijkt van de verordening, mag, mits deze afwijking naar aard en omvang niet wordt vergroot:

  • a.

   gedeeltelijk wordt vernieuwd of veranderd;

  • b.

   na het teniet gaan ten gevolge van een calamiteit geheel worden vernieuwd of veranderd, mits de aanvraag van de omgevingsvergunning wordt gedaan binnen twee jaar na de dag, waarop het bouwwerk is teniet gegaan.

 • 2.

  Burgemeester en wethouders kunnen éénmalig bij omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in lid 4.1, onder 1, voor het vergroten van de inhoud van een bouwwerk als bedoeld in lid 4.1, onder 1, met maximaal 10%.

 • 3.

  Het bepaalde in lid 4.1, onder 1, is niet van toepassing op bouwwerken, die weliswaar bestaan op het tijdstip van inwerkingtreding van de verordening, maar zijn gebouwd in strijd met het daarvoor geldende plan, daaronder begrepen de overgangsbepaling van dat plan.

4.2. Overgangsrecht gebruik

 • 1.

  Het gebruik van gronden en bouwwerken, dat bestond op het tijdstip van inwerkingtreding van de beheersverordening en hiermee in strijd is, mag worden voortgezet.

 • 2.

  Het is verboden de met de beheersverordening strijdige gebruik, bedoeld in lid 4.2, onder 1, te veranderen of te laten veranderen in een ander met dat plan strijdige gebruik, tenzij door deze verandering de afwijking naar aard en omgeving wordt verkleind.

 • 3.

  Indien het gebruik, bedoeld in lid 4.2, onder 1, na het tijdstip van inwerkingtreding van de beheersverordening voor een periode langer dan één jaar wordt onderbroken, is het verboden dit gebruik daarna te hervatten of te laten hervatten.

 • 4.

  Het bepaalde in lid 4.2, onder 1, is niet van toepassing op het gebruik, dat reeds in strijd was met de voorheen geldende beheersverordening, daaronder begrepen de overgangsbepalingen van dat plan.

 

Artikel 5. Slotregel

Deze beheersverordening kan worden aangehaald onder de titel paraplubeheersverordening 'Parkeernormering' van de gemeente Vlissingen. Deze regels worden aangehaald als 'Regels van de paraplubeheersverordening Parkeernormering'.

 

Aldus besloten in de openbare vergadering van 15 april 2021.

de griffier, de voorzitter,

Mr. F. Vermeulen Drs. A.R.B. van den Tillaar