Ga naar de inhoud Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Logo van Gemeente Vlissingen

ALGEMEEN AANWIJZINGSBESLUIT 2005

Originele publicatie downloaden:
Link naar originele publicatie:
Type bekendmaking:
Verordeningen
Publicatiedatum:
woensdag 27 januari 2021Wijziging Algemeen aanwijzingsbesluit 2005 gemeente Vlissingen

 

Het College van B&W besluit

conform advies:

 

 • 1.

  tot de gefaseerde aanpak van de toegangsbeperking van de inzamelcontainers en de daarbij behorende privacyverklaring;

 • 2.

  artikel 2.5 van het Algemeen Aanwijzingsbesluit 2005 in verband met de regels voor de toegangsbeperking te wijzigen conform het tekstvoorstel in de bijlage;

 • 3.

  de raad met de bijgevoegde raadinformatiebrief te informeren over de gefaseerde aanpak van de toegangsbeperking van de inzamelcontainers.

 • 4.

  tot aandacht voor dataverzameling en goed monitoren van de effecten.

 

Vlissingen, 19 januari 2021

de secretaris,

mr. drs. ing. M. van Vliet

 

 

Bijlage  

Artikel 2:5 Aanbieden huishoudelijk e afvalstoffen groep percelen

Ter uitvoering van het bepaalde in artikel 16, derde lid, ASV worden de volgende regels gesteld ten aanzien van de wijzen waarop huishoudelijke afvalstoffen via een inzamelvoorziening ten behoeve van een groep percelen moet worden aangeboden:

 • a)

  in een inzamelvoorziening mogen uitsluitend die categorieën afvalstromen ter inzameling worden aangeboden, waarvoor de inzamelvoorzieningen zijn bestemd;

 • b)

  de van gemeentewege verstrekte afvalsleutel dient om de hiervoor aangegeven inzamelvoorziening(en) te openen;

  • -

   iedere woning zonder rolcontainer ontvangt één afvalsleutel. Iedere woning kan maximaal één extra afvalsleutel aanvragen. De gemeente is bevoegd om de kosten hiervoor bij de gebruiker van een perceel in rekening te brengen;

  • -

   het werkelijk aantal openingen van de inzamelvoorzieing voor restafval, en het verwijderen van de daarin verzamelde afvalstoffen bedraagt per beschikbaar gestelde afvalsleutel (m.u.v. extra afvalsleutel) maximaal 1 opening per dag van de inzamelcontainers.

   • i.

    Inwoners kunnen in aanmerking komen voor meerdere openingen per week indien deze als gevolg van een chronische ziekte of medische beperking van hemzelf of van personen die behoren tot zijn huishouden, medisch afval heeft zoals stomamateriaal, incontinentiemateriaal en dialysemateriaal.

   • ii.

    De inwoner die in aanmerking wil komen voor het extra aantal openingen dient een daartoe strekkend verzoek in te dienen bij Stadsbeheer door middel van een hiervoor bedoeld aanvraagformulier. Bij dit verzoek dient een bewijsstuk te worden gevoegd waaruit blijkt dat als gevolg van een chronische ziekte of medische beperking extra afval wordt aangeboden. Als geldig bewijsstuk wordt een factuur van de apotheek of de pakbon van het gebruikte materiaal, met daarop de naam van de betreffende persoon, geaccepteerd. Uit deze factuur/pakbon moet blijken dat de gebruikte materialen bedoeld zijn voor langer gebruik. Indien gewenst is kan als voorwaarde gesteld worden dat meegewerkt wordt aan een medische keuring door een onafhankelijke keuringsarts om de chronische ziekte of medische beperking vast te stellen.

   • iii.

    Voor huishoudens zonder restafvalcontainer met registratiechip of zonder milieupas die toegang geeft tot een verzamelcontainer voor restafval, wordt geen vrijstelling verleend.

  • -

   de door of namens de gemeente verstrekte afvalsleutel(s) horen bij de woning. Eventueel extra afvalsleutel(s) moeten aan de gemeente worden geretourneerd.

  • -

   de gebruiker van een perceel dient zich tot de gemeente te wenden indien bij een verhuizing naar een perceel geen of kapotte afvalsleutel wordt aangetroffen, of bij verdwijning, vermissing of beschadiging van een door of namens de gemeente te verstrekken afvalsleutel. De gemeente is bevoegd om de kosten van de hiervoor bedoelde activiteiten bij de gebruiker van een perceel in rekening te brengen;

  • -

   de afvalsleutel(s) blijven eigendom van de verstrekker en worden bij normale slijtage voor haar rekening technisch onderhouden;

  • -

   de gebruiker is verantwoordelijk voor het gebruik van de in bruikleen ontvangen afvalsleutel(s) als ware deze zijn eigendom;

   

 • c)

  de gebruiker van een perceel, aan wie mede ten behoeve van zijn perceel een inzamelvoorziening is aangewezen, draagt er zorg voor, dat na het inbrengen van het afval, de inwerpopening van de verzamelcontainer wordt gesloten;

 • d)

  de afvalstoffen mogen in geen geval de vulopening of klep blokkeren, zodat iedere volgende aanbieder op normale wijze gebruik kan maken van de voorziening;

 • e)

  het is verboden afvalstoffen naast de inzamelvoorziening te plaatsten;

 • f)

  bij het aanbieden van huishoudelijke afvalstoffen bij de inzamelvoorziening wordt de omgeving niet verontreinigd en wordt gevaar of schade voorkomen.

 • g)

  de gebruiker is verplicht de inzamelmiddelen en inzamelvoorzieningen zodanig te gebruiken dat deze geen overlast voor derden veroorzaken.

 • h)

  het uiterlijk van een inzamelvoorziening mag niet worden veranderd door deze te beschilderen en/of te beplakken, of door of namens de gemeente aangebrachte markeringen te verwijderen.