Ga naar de inhoud Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Logo van Gemeente Vlissingen

Verkeersbesluit gemeente Vlissingen verwijderen onderbord tijdsaanduiding invalideparkeerplaats Coosje Buskenstraat Vlissingen

Originele publicatie downloaden:
Link naar originele publicatie:
Type bekendmaking:
Verkeersbesluiten
Publicatiedatum:
donderdag 7 januari 2021Verkeersbesluit gemeente Vlissingen verwijderen onderbord tijdsaanduiding invalideparkeerplaats Coosje Buskenstraat Vlissingen

Logo Vlissingen

 

1 Besluit

 

Op grond van artikel 18, eerste lid, onder d van de wegenverkeerswet 1994 (hierna de WVW 1994) is het college van B&W bevoegd om een verkeersbesluit te nemen.

 

Burgermeester en wethouders hebben besloten tot het verwijderen van het onderbord met tijdsaanduiding horende bij de gehandicaptenparkeerplaats aangeduid middels model E6 van bijlage 1 van het RVV 1990 op de locatie:

 

Coosje Buskenstraat 62 te Vlissingen

 

2 Aanleiding

 

De gemeente heeft een verzoek gehad voor het aanwijzen en inrichten van een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken. Het individuele verzoek is getoetst aan de gemeentelijke criteria voor gehandicaptenparkeerplaatsen. De uitslag van de toets is negatief gezien er een tweetal gehandicaptenparkeerplaatsen gesitueerd zijn op deze locatie. Door het aanwezige onderbord met tijdsaanduiding te verwijderen wordt de parkeercapaciteit voor gehandicapten op locatie vergroot.

 

3 Wettelijke grondslag

 

Een verkeersbesluit is vereist voor plaatsing of verwijdering van de bij algemene maatregel van bestuur aangewezen verkeerstekens en onderborden voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd.

 

4 Motivering

 

Argumenten; Door het aanwezige onderbord met tijdsaanduiding te verwijderen bij een van de gehandicaptenparkeerplaatsen, wordt de parkeercapaciteit voor gehandicapten op locatie vergroot. De Coosje Buskestraat wordt binnen aanzienlijke tijd heringericht, ten zijde van deze herinrichting zal opnieuw geïnventariseerd worden hoeveel gehandicaptenparkeerplaatsen er benodigd zullen zijn.

In verband met de in artikel 21 (grondslag besluit) van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (BABW) dient nog te worden vermeld dat de in artikel 2, eerste lid, sub a en sub b van de Wegenverkeerswet genoemde belangen (het verzekeren van de veiligheid op de weg en het beschermen van weggebruikers en passagiers) ten grondslag liggen aan dit verkeersbesluit en in de bovenstaande afwegingen tegen elkaar zijn afgewogen.

 

Kanttekeningen

 

Door het onderbord met tijdsaanduiding te verwijderen wordt er geen gehandicaptenparkeerplaats op kenteken gerealiseerd.

 

Plaatsing/verwerking verkeerstekens

 

Het bord model E6 van Bijlage 1 van het RVV 1990, zal blijven hangen. Het onderbord met tijdsaanduiding zal worden verwijderd.

 

5 Overleg

 

Overeenkomstig artikel 24 van het Besluit Administratieve bepalingen inzake het wegverkeer is overleg gepleegd met de beleidsmedewerker BABW van de Politie Zeeland, die daartoe is bevoegd krachtens mandaat van de korpschef.

 

6 Procedure

 

Dit besluit is gepubliceerd in de Staatscourant. Belanghebbenden kunnen binnen 6 weken na publicatie van deze bekendmaking een gemotiveerd bezwaarschrift tegen dit besluit indienen. Het bezwaarschrift dient schriftelijk bij het college van burgermeester en wethouders van Vlissingen, postbus 3000, 4380 GV Vlissingen te worden ingediend. Het bezwaarschrift moet op grond van artikel 6:5 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) ondertekend zijn en tenminste de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaar bevatten. De stukken liggen vanaf 07-01-2021 tot 18-02-2021 ter inzage bij de centrale balie op de begane grond van het Stadskantoor, Paul Krugerstraat 1, te Vlissingen

 

Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van dit besluit niet. Degenen die een bezwaarschrift hebben ingediend kunnen, indien er sprake is van spoedeisend belang, tevens op grond van artikel 8:81 Awb een voorlopige voorziening aanvragen. Dit verzoek (inclusief een kopie van het bezwaarschrift) stuur u naar: Voorzieningenrechter, Rechtbank Zeeland- West- Brabant, Postbus 90006, 4800 PA Breda. Voor het behandelen van een dergelijk verzoek wordt griffierecht geheven; dit recht bedraagt € 178,- voor natuurlijke personen (individuele personen) en € 354,- voor niet-natuurlijke personen (zoals verenigingen).

 

Hoogachtend,

 

Burgermeester en wethouders van Vlissingen,