Ga naar de inhoud Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Logo van Gemeente Vlissingen

Inspraak voorontwerp-bestemmingsplannen ‘Binnenhavens, 1e herziening’ en ‘Kenniswerf Oost, 1e herziening’

Originele publicatie downloaden:
Link naar originele publicatie:
Type bekendmaking:
Ruimtelijke plannen
Publicatiedatum:
woensdag 23 december 2020Inspraak voorontwerp-bestemmingsplannen ‘Binnenhavens, 1e herziening’ en ‘Kenniswerf Oost, 1e herziening’

Logo Vlissingen

Burgemeester en wethouders maken, op grond van de Inspraakverordening van de gemeente Vlissingen, bekend dat vanaf 24 december 2020 t/m 3 februari 2021 in het stadhuis, Paul Krugerstraat 1 te Vlissingen, ter inzage liggen;

  • 1.

    het voorontwerp van het bestemmingsplan ‘Binnenhavens, 1e herziening’;

  • 2.

    het voorontwerp van het bestemmingsplan ‘Kenniswerf Oost, 1e herziening’;

  • 3.

    het ontwerp beeldkwaliteitsplan Kenniswerf "De werelden van de Prins Hendrikweg & de Binnenhavens"

Binnenhavens, 1e herziening

Het voorontwerp van het bestemmingsplan ‘Binnenhavens, 1e herziening’ voorziet erin dat de vestigingsmogelijkheden voor horeca worden gelimiteerd en de maximale bouwhoogte verhoogd worden om bebouwingsaccenten aan de Prins Hendrikweg mogelijk te maken. Tevens worden de, middels vergunning toegestane, activiteiten op de evenementenlocatie ‘De Lasloods’ planologisch vastgelegd. Het plangebied wordt omsloten door de Prins Hendrikweg en het Kanaal door Walcheren.

Kenniswerf Oost, 1e herziening

Het voorontwerp van het bestemmingsplan ‘Kenniswerf Oost, 1e herziening’ voorziet erin dat de minimale bouwhoogte en de vereiste bouwvolumes in een gesloten wand direct langs de Prins Hendrikweg te vervallen. Een grootschalige (kantoor)ontwikkeling aansluitend op de ontwikkeling van het Stationsgebied blijft mogelijk. Daarnaast wordt de bestemming van de strook langs het spoor, ‘Verkeer – Railverkeer’, gewijzigd in de bestemming ‘Gemengd’, zodanig dat deze aansluit bij de overige gronden binnen dit plangebied. Het plangebied wordt omsloten door de Oude Veerhavenweg (westzijde), de Prins Hendrikweg (zuidzijde) en de spoorlijn (oostzijde).

Beeldkwaliteitsplan Kenniswerf "De werelden van de Prins Hendrikweg & de Binnenhavens"

Het beeldkwaliteitsplan heeft betrekking op de bovengenoemde plangebied van het bestemmingsplan Binnenhavens en de zuidelijk strook van het plangebied bestemmingsplan Kenniswerf-Oost. Het ontwerp beeldkwaliteitsplan gaat uit van de aanleg van een parkeerterrein ten zuiden van de kruising Prins Hendrikweg met de Oude Veerhavenweg. De bebouwing daaromheen krijgt langs de Prins Hendrikweg bebouwingsaccenten met mogelijkheden voor een hogere bouwhoogte. Het toevoegen van bebouwingaccenten bevordert het gewenste gevarieerde bebouwingsbeeld aan de Prins Hendrikweg. Daarnaast wordt voor de omgeving Witte Huis in het plangebied Kenniswerf-Oost de gesloten bebouwingswand langs de Prins Hendrikweg losgelaten voor een meer flexibele invulling. Daar waar het bebouwingsfront niet geheel met programma kan worden ingevuld kunnen ook representatieve groene ruimtes ontstaan. Representatieve functies zoals de entree, die de levendigheid aan de Prins Hendrikweg vergroten, blijven gepositioneerd aan deze weg. Hierdoor wordt het bebouwingsbeeld minder gesloten en wordt gestreefd naar een aantrekkelijk gevarieerd beeld.

Inzien

Het voorontwerp van de bestemmingsplannen zijn vanaf 24 december 2020 digitaal te raadplegen op de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl, onder plannummers NL.IMRO.0718.BPBH02-VO01 (Binnenhavens, 1e herziening) en NL.IMRO.0718.BPKO02-VO01 (Kenniswerf Oost, 1e herziening).Tevens zijn deze stukken en het ontwerp beeldkwaliteitsplan digitaal te raadplegen via de website www.vlissingen.nl/bestemmingsplannen (rubriek ‘plannen in procedure’ en vervolgens bij ‘voorontwerp-bestemmingsplannen’).

U kunt de stukken elke werkdag tijdens kantooruren inzien.

Gedurende bovenvermelde termijn kan iedereen ten aanzien van de voorontwerp-bestemmingsplannen en het ontwerp beeldkwaliteitsplan een inspraakreactie indienen bij ons college. Dit kan op de volgende manieren:

- Per post: Postbus 3000, 4380 GV Vlissingen;

- Via e-mail: gemeente@vlissingen.nl;

- Via een inspraakformulier dat aangetroffen wordt op de gemeentelijke website bij het bestemmingsplan.

Vlissingen, 23 december 2020

Burgemeester en wethouders van Vlissingen,

Namens deze:

de burgemeester, drs. A.R.B. van den Tillaar,

de secretaris, mr. drs. ing. M. van Vliet