Ga naar de inhoud Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Logo van Gemeente Vlissingen

Vaststelling bestemmingsplan en beeldkwaliteitsplan ‘Claverveld, tweede fase’

Originele publicatie downloaden:
Link naar originele publicatie:
Type bekendmaking:
Ruimtelijke plannen
Publicatiedatum:
woensdag 23 december 2020Vaststelling bestemmingsplan en beeldkwaliteitsplan ‘Claverveld, tweede fase’

Logo Vlissingen

Bestemmingsplan Claverveld, tweede fase

Burgemeester en wethouders van de Gemeente Vlissingen maken overeenkomstig artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend, dat het door de gemeenteraad in zijn vergadering van 16 december 2020 ongwijzigd vastgestelde bestemmingsplan ‘Claverveld, tweede fase’ voor een ieder ter inzage ligt. Gelijktijdig met de vaststelling van het bestemmingsplan heeft de raad besloten hiervoor geen exploitatieplan vast te stellen. Tevens is de Crisis- en herstelwet - meer specifiek afdeling 2 van hoofdstuk 1 - van toepassing verklaard op het bestemmingsplan.

Het bestemmingsplan maakt de ontwikkeling van de tweede fase van de nieuwbouwwijk Claverveld mogelijk en voorziet onder meer in de realisatie van maximaal 83 nieuwbouwwoningen en andere bij de wijk behorende voorzieningen.

De wijk Claverveld is globaal gelegen tussen de Vrijburgstraat, de bebouwde kom van West-Souburg en de Jacoba van Beierenweg. De tweede fase heeft globaal betrekking op de oostelijke helft van deze locatie.

Het bestemmingsplan met de daarbij behorende bijlagen, het besluit tot het vaststellen van het bestemmingsplan, tot het niet vaststellen van een grondexploitatieplan en het toepassing geven aan de Crisis-en herstelwet liggen voor een ieder ter inzage vanaf 24 december 2020 t/m de datum van afloop van de beroepstermijn (3 februari 2021) in het stadhuis van Vlissingen. De stukken zijn digitaal te raadplegen op de gemeentelijke website: www.vlissingen.nl/bestemmingsplannen. Tevens is het bestemmingsplan te raadplegen via de website www.ruimtelijkeplannen.nl onder plannummer NL.IMRO.0718.BPCV02-VG01. De stukken zijn tevens te raadplegen via het elektronisch Gemeenteblad.

Met ingang van 24 december 2020 kan door een belanghebbende gedurende een periode van zes weken (dus t/m 3 februari 2021) beroep worden ingesteld tegen het bestemmingsplan. Beroep kan worden ingesteld bij de Afdeling Bestuursrecht van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 AE ’s Gravenhage door:

- een belanghebbende die tijdig een zienswijze tegen het ontwerpbestemmingsplan bij de gemeenteraad heeft ingediend;

- een belanghebbende aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat hij of zij niet overeenkomstig artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening juncto artikel afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht zijn of haar zienswijze naar voren heeft gebracht.

Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan treedt in werking met ingang van de dag, na die, waarop de beroepstermijn is verstreken, dus op 4 februari 2021. Een beroepschrift heeft geen schorsende werking. Indien binnen de beroepstermijn tevens een verzoek om voorlopige voorziening wordt ingediend bij de Voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, treedt het besluit niet in werking voordat op het verzoek is beslist.

Op dit besluit is de Crisis- en herstelwet van toepassing. Dit betekent dat in het beroepschrift moet zijn aangeven welke beroepsgronden worden aangevoerd tegen het besluit. Na afloop van de beroepstermijn kunnen geen nieuwe beroepsgronden meer worden aangevoerd.

Beeldkwaliteitsplan Claverveld, tweede fase

Burgemeester en wethouders van de gemeente Vlissingen maken bekend, dat de gemeenteraad op 16 december 2020 het beeldkwaliteitsplan voor de tweede fase van de nieuwbouwwijk Claverveld ongewijzigd heeft vastgesteld.

Het plan biedt een set aan passende toetsingscriteria (welstandscriteria) voor bouwplannen. De criteria zijn bedoeld om te waarborgen dat bouwplannen van voldoende esthetische kwaliteit zijn en passen in de omgeving. Het beeldkwaliteitsplan betreft een aanvulling op de gemeentelijke welstandsnota.

Het stuk is vanaf 24 december 2020 tot en met 3 februari 2021 in te zien op het stadhuis, Paul Krugerstraat 1, Vlissingen. Het plan is ook in te zien op de website van de gemeente Vlissingen onder www.vlissingen.nl/bekendmakingen en is tevens te raadplegen via het elektronisch Gemeenteblad.

Het beeldkwaliteitsplan is vanaf heden (23 december 2020) in werking getreden. Tegen het beeldkwaliteitsplan is geen bezwaar of beroep mogelijk.

 

Vlissingen 23 december 2020

Burgemeester en wethouders van Vlissingen,

Namens deze:

drs. A.R.B. van den Tillaar, burgemeester, mr. drs. ing. M. van Vliet, secretaris