Ga naar de inhoud Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Logo van Gemeente Vlissingen

VERORDENING OP DE HEFFING EN INVORDERING VAN LIJKBEZORGINGSRECHTEN VLISSINGEN 2021

Originele publicatie downloaden:
Link naar originele publicatie:
Type bekendmaking:
Verordeningen Algemeen verbindende voorschriften (verordeningen)
Publicatiedatum:
vrijdag 18 december 2020VERORDENING OP DE HEFFING EN INVORDERING VAN LIJKBEZORGINGSRECHTEN VLISSINGEN 2021

De raad van de gemeente Vlissingen;

 

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders;

 

gelet op de artikelen 229, eerste lid, aanhef en onderdelen a en b, van de Gemeentewet

 

BESLUIT:

 

Vast te stellen de

VERORDENING OP DE HEFFING EN DE INVORDERING

VAN LIJKBEZORGINGSRECHTEN VLISSINGEN 2021

 

Artikel 1. Definities

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  begraafplaatsen:

 • -

  de Noorderbegraafplaats aan de President Rooseveltlaan te Vlissingen,

 • -

  de Joodse begraafplaats aan de Vredehoflaan te Vlissingen,

 • -

  de begraafplaats aan de Molenweg te Oost-Souburg,

 • -

  de begraafplaats aan de Zuidwateringstraat te Ritthem;

 • b.

  particulier graf: een graf waarvoor aan een natuurlijk of rechtspersoon het uitsluitend recht is verleend tot:

 • -

  het doen begraven en begraven houden van lijken;

 • -

  het doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen met of zonder urnen;

 • -

  het doen verstrooien van as in het graf;

 • c.

  algemeen graf: een graf bij de gemeente in beheer waarin aan een ieder gelegenheid wordt geboden tot het doen begraven van lijken;

 • d.

  algemeen kindergraf: een graf bij de gemeente in beheer, waarin aan een ieder gelegenheid wordt geboden tot het doen begraven van lijken van kinderen beneden de leeftijd van 12 jaar.

 • e.

  particulier urnengraf: een graf waarvoor aan een natuurlijk of rechtspersoon het uitsluitend recht is verleend tot:

 • -

  het doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen met of zonder urnen;

 • -

  het doen verstrooien van as in het graf;

 • f.

  particuliere urnennis : een nis, waarvoor aan een natuurlijk of rechtspersoon het uitsluitend recht is verleend tot het doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen met (open nis) of zonder (gesloten nis) urnen;

 • g.

  urn: een voorwerp ter berging van één of meer asbussen;

 • h.

  asbus : een bus ter berging van as van een overledene;

 • i.

  verstrooiingsplaats: een plaats waarop as wordt verstrooid;

 • j.

  gedenkplaats: een plaats ingericht om overledenen te gedenken door middel van naamplaatjes:

 • k.

  grafbedekking: gedenkteken of grafbeplanting op een graf.

 

Artikel 2. Belastbaar feit

Op basis van deze verordening worden rechten geheven voor het gebruik van de gemeentelijke begraafplaatsen en voor het door de gemeente verlenen van diensten in verband met de begraafplaatsen.

 

Artikel 3. Belastingplicht

De rechten worden geheven van degene op wiens aanvraag dan wel ten behoeve van wie de dienst wordt verricht of van degene die van de bezittingen, werken of inrichtingen gebruik maakt.

 

Artikel 4. Maatstaf van heffing en belastingtarief

 • 1.

  De rechten worden geheven naar de maatstaven en de tarieven, opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel.

 • 2.

  Voor de berekening van de rechten wordt een gedeelte van een in de tarieventabel genoemde eenheid als een volle eenheid aangemerkt.

 

Artikel 5. Belastingjaar

 • 1.

  Met betrekking tot de rechten die per jaar worden geheven is het belastingjaar gelijk aan het kalenderjaar.

 • 2.

  Met betrekking tot de rechten genoemd in hoofdstuk 4.2 tot en met 4.7 van de tarieventabel is het belastingtijdvak gelijk aan de periode waarvoor wordt afgekocht.

Artikel 6. Wijze van heffing

 • 1.

  De onderhoudsrechten, bedoeld in hoofdstuk 4.8 van de tarieventabel, worden geheven bij wege van aanslag.

 • 2.

  Andere rechten dan die bedoeld in hoofdstuk 4.8 van de tarieventabel worden geheven door middel van een gedagtekende schriftelijke kennisgeving waarop het gevorderde bedrag is vermeld. Het gevorderde bedrag wordt door toezending of uitreiking van de schriftelijke kennisgeving aan de belastingschuldige bekendgemaakt.

 

Artikel 7. Ontstaan van de belastingschuld voor de jaarlijks verschuldigde rechten

De onderhoudsrechten, bedoeld in hoofdstuk 4.8 van de tarieventabel zijn verschuldigd bij de aanvang van het belastingtijdvak of, zo dit later is, bij de aanvang van de belastingplicht.

 

Artikel 8. Ontstaan van de belastingschuld voor de overige rechten

Andere rechten dan die bedoeld in hoofdstuk 4.8 van de tarieventabel zijn verschuldigd bij de aanvang van de dienstverlening of bij de aanvang van het gebruik van de bezittingen, werken of inrichtingen.

 

Artikel 9. Termijnen van betaling

1. In afwijking van artikel 9, eerste lid van de Invorderingswet 1990 moeten de rechten worden

betaald binnen 30 dagen na de dagtekening van het aanslagbiljet of de schriftelijke kennisgeving.

2. De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op het eerste lid gestelde termijn.

 

Artikel 10. Kwijtschelding

Bij de invordering van de lijkbezorgingsrechten wordt geen kwijtschelding verleend.

 

Artikel 11. Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  De “Verordening op de heffing en invordering van lijkbezorgingsrechten Vlissingen 2020” van 7 november 2019 wordt ingetrokken met ingang van de in het vierde lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.

 • 3.

  In afwijking in zoverre van het in de voorgaande leden bepaalde, blijft, indien de datum van inwerkingtreding van deze verordening ligt na de in het vierde lid genoemde datum van ingang van de heffing, de ingetrokken verordening gelden voor de in de tussenliggende periode plaatsvindende belastbare feiten voor zover ter zake daarvan de heffing van de rechten in die periode plaatsvindt.

 • 4.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2021.

 • 5.

  Deze verordening wordt aangehaald als de “Verordening lijkbezorgingsrechten Vlissingen 2021”.

 

 

 

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Vlissingen d.d.12 november 2020.

de griffier, de voorzitter,

Mr. F. Vermeulen Drs. A.R.B. van den Tillaar

Tarieventabel behorende bij de Verordening lijkbezorgingsrechten Vlissingen 2021

 

Hoofdstuk 1. Verlenen en verlengen van rechten

 

1.1

Voor het verlenen van het uitsluitend recht op een particulier graf voor een periode van 20 jaar wordt geheven:

 

 

1.1.1

voor een graf waarin twee overledenen kunnen worden begraven

3.667,00

 

1.1.2

voor een graf waarin twee overledenen kunnen worden begraven,

Maar dat voor slechts één overledene wordt gebruikt

 

 

2.930,00

1.2

Voor het verlenen van het uitsluitend recht op een urnengraf voor een periode van 20 jaar wordt geheven

 

 

1.446,00

1.3

Voor het verlenen van het uitsluitend recht op een open of gesloten urnennis voor een periode van 20 jaar wordt geheven

 

 

1.824,00

1.4

Voor het verlenen van het recht tot het hebben van een naamplaatje op de gedenkplaats voor een periode van 10 jaar wordt geheven

 

 

406,00

1.5

Voor het verlengen van het uitsluitend recht als bedoeld in 1.1, 1.2

en 1.3 met 10 jaar wordt een recht geheven gelijk aan 45% van het bedrag dat wordt geheven voor het verlenen van die rechten.

 

 

 

1.6.

Voor de verlenging van het uitsluitend recht op een graf, urnennis of urnengraf ten gevolge van een bijzetting in een graf voor twee overledenen als bedoeld onder 1.1, of bijzetting van een asbus in een urnennis of urnengraf als bedoeld onder 1.2 en 1.3 en waarvan op dat moment de geldigheidsduur van het uitsluitend recht minder is dan 10 jaar (wettelijke grafrust), bedraagt het recht 1/10 deel van het recht genoemd onder 1.5 voor ieder jaar dat het recht moet worden verlengd om weer een geldigheid van 10 jaar te verkrijgen.

 

 

1.7

Voor het verlengen van het recht als bedoeld in 1.4 met 10 jaar

wordt geheven

 

 

406,00

 

Hoofdstuk 2. Begraven

 

2.1.

Voor het begraven van een lijk in een particulier graf of een algemeen graf wordt geheven:

 

 

2.1.1.

voor een persoon van 12 jaar of ouder

1.623,00

2.1.2.

voor een kind beneden 12 jaar

477,00

2.2.

Voor het begraven op buitengewone uren wordt het recht, bedoeld in 2.1 verhoogd met

739,00

 

2.3.

Onder buitengewone uren wordt, op grond van artikel 10 van de

Beheerverordening gemeentelijke begraafplaatsen Vlissingen,

verstaan:

- op werkdagen de uren voor 09.00 uur en na 15.00 uur;

- op zaterdag de uren voor 09.00 uur en na 12.00 uur.

 

 

 

Hoofdstuk 3. Bijzetten van asbussen en urnen

 

3.1.

Voor het bijzetten van een asbus in een particulier graf of een asbus of urn in een open of gesloten urnennis of urnengraf wordt geheven

 

 

351,00

3.2.

Voor het bijzetten van asbussen en urnen op buitengewone uren

wordt het recht, bedoeld in 3.1 verhoogd met

 

 

739,00

3.3.

Onder buitengewone uren wordt, op grond van artikel 10 van de

Beheersverordening gemeentelijke begraafplaatsen Vlissingen,

Verstaan:

- op werkdagen de uren voor 09.00 uur en na 15.00 uur;

- op zaterdag de uren voor 09.00 uur en na 12.00 uur.

 

 

 

Hoofdstuk 4. Grafbedekking en onderhoud

 

4.1

Voor het afgeven van een vergunning wegens het aanbrengen

of vernieuwen van een grafbedekking, bedoeld in artikel 17 van

de Beheersverordening gemeentelijke begraafplaatsen Vlissingen,

wordt geheven

 

 

 

 

 

 

301,00

4.2.

Voor het vanwege de gemeente schoonhouden van een

grafgedenkteken, bedoeld in het tweede lid van artikel 19 van de

Beheersverordening gemeentelijke begraafplaatsen Vlissingen,

wordt geheven:

 

 

4.2.1

voor een particulier graf, als het een gedenkteken betreft dat geheel

of gedeeltelijk één grafoppervlakte beslaat, voor een periode van

20 jaar

 

 

 

 

1.226,00

4.2.2

Voor een particulier graf, als het een gedenkteken betreft dat meer

dan één grafoppervlakte beslaat, voor een periode van 20 jaar

per grafoppervlakte of gedeelte daarvan

 

 

 

 

1.226,00

4.2.3.

voor een particulier urnengraf voor een periode van 20 jaar

1.226,00

4.2.4

voor een algemeen graf voor een periode van maximaal 15 jaar

918,00

4.3.

De periode van 20 of 15 jaar als bedoeld in 4.2 geldt alleen indien

het ter schoonhouding geven ingaat in het jaar van uitgifte van het

betreffende graf.

 

 

4.4

Indien het ter schoonhouding geven later ingaat dan in het jaar van

uitgifte van het betreffende graf, dan bedraagt de periode van schoonhouden zoveel jaren als er resten tot 20 jaar (particuliere graven en urnengraven) of 15 jaar (algemene graven) na de uitgifte van dat graf.

 

 

4.5

Het recht voor de volgens 4.4 berekende periode van schoonhouden bedraagt voor particulier graven en urnengraven 1/20 deel en voor algemene graven 1/15 deel van het in 4.2 genoemde recht, voor elk jaar dat rest tot respectievelijk 20 en 15 jaar na de uitgifte van het betreffende graf.

 

 

4.6

Verlenging van de in 4.2 bedoelde periode van schoonhouden is alleen mogelijk indien er sprake is van verlenging tegelijk met de verlenging van het uitsluitend recht op een graf en voor eenzelfde periode van 10 jaar.

 

 

4.7

Voor de verlenging bedoeld in 4.6 wordt een recht geheven gelijk aan de helft van het in 4.2 voor het betreffende graf vermelde bedrag.

 

 

4.8

Voor het van gemeentewege schoonhouden van een grafgedenkteken, waarvan de termijn vóór 2001 is ingegaan en waarbij een jaarlijkse vergoeding is overeengekomen, wordt geheven:

 

 

4.8.1

voor een graf, als het een gedenkteken betreft dat geheel of

gedeeltelijk één grafoppervlakte beslaat, per jaar

 

 

88,00

4.8.2

voor een graf, als het een gedenkteken betreft dat meer dan één grafoppervlakte beslaat, per jaar, per grafoppervlakte of gedeelte daarvan

 

 

 

 

88,00

4.9

De in dit hoofdstuk bedoelde perioden vangen aan op 1 januari van

het jaar waarin het in onderhoud geven plaatsvindt.

 

 

 

Hoofdstuk 5. Opgraven, ruimen, verstrooien

 

5.1

Voor het opgraven van een lijk of de overblijfselen van een lijk, met de bedoeling dit te vervoeren naar een andere gemeente om daar te herbegraven of alsnog te cremeren wordt geheven

 

 

 

 

2.785,00

5.2

Voor het opgraven van een lijk of de overblijfselen van een lijk en het dieper herbegraven in hetzelfde graf wordt geheven

 

 

2.785,00

5.3

Voor het opgraven van lijk of de overblijfselen van een lijk en het herbegraven in een ander graf op dezelfde of een andere begraafplaats binnen de gemeente wordt geheven

 

 

 

 

4.453,00

5.4

Voor het opgraven of verwijderen van een asbus voor bijzetting of

verstrooiing op dezelfde of een andere begraafplaats binnen de

gemeente of voor overbrenging naar elders wordt inclusief de bij-

zetting of verstrooiing geheven

 

 

 

 

 

 

502,00

5.5

Voor het samenvoegen van overblijfselen van 2 of meer lijken, welke in één graf begraven liggen, teneinde nog één stoffelijk overschot te kunnen bijzetten wordt geheven

 

 

 

 

4.453,00

5.6

Voor het verstrooien van as op een verstrooiingsakker wordt per asbus geheven:

 

 

 

5.6.1

in aanwezigheid van nabestaanden

228,00

5.6.2

zonder aanwezigheid van nabestaanden

88,00

5.7

Voor het verstrooien van as in een bestaand particulier graf of urnengraf wordt per asbus geheven

 

 

277,00

 

 

Hoofdstuk 6. Overige heffingen

 

6.1

Voor het inschrijven en overboeken van particulier graven, urnengraven

en urnennissen in een daartoe bestemd register wordt geheven

 

 

37,00

6.2

Voor het gebruik van een mobiele geluidsinstallatie wordt geheven

51,00

6.3

Bij het reserveren van een extra uur voor gebruik van een aula voorafgaand of aansluitend aan het uur bestemd voor begrafenis of

asbestemming wordt geheven per uur of gedeelte daarvan

 

 

 

 

253,00

6.4

Bij niet gereserveerde verlenging van de duur van de plechtigheid

(indien dit mogelijk is) voor gebruik van een aula aansluitend aan

het uur bestemd voor begrafenis of asbestemming wordt geheven

per half uur of gedeelte daarvan

 

 

 

 

 

 

137,00

 

Behorende bij de verordening lijkbezorgingrechten Vlissingen 2021

 

de griffier,

 

 

 

Mr. F. Vermeulen