Ga naar de inhoud Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Logo van Gemeente Vlissingen

Verkeersbesluit gemeente Vlissingen aanleg afval aanbiedplaats Vlissingen

Originele publicatie downloaden:
Link naar originele publicatie:
Type bekendmaking:
Verkeersbesluiten Verkeersbesluiten en -mededelingen
Publicatiedatum:
donderdag 10 december 2020Verkeersbesluit gemeente Vlissingen aanleg afval aanbiedplaats Vlissingen

Logo Vlissingen

 

1 Besluit

Op grond van artikel 18, eerste lid, onder d van de wegenverkeerswet 1994 (hierna de WVW 1994) is het college van B&W bevoegd om een verkeersbesluit te nemen.

Burgermeester en wethouders hebben besloten tot het combineren van een regulier langsparkeervak met een afval aanbiedplaats, op locatie:

Berlagestraat ter hoogte van huisnummer 16, Vlissingen.

2 Aanleiding

De gemeente dient zelf het verzoek in voor het combineren van een regulier parkeervak met een afval aanbiedplaats. Het verzoek is getoetst aan de gemeentelijke beleidsregels. De uitslag van de toets is positief. De gemeente gaat daarom over tot het omvormen van een regulier parkeervak met een afval aanbiedplaats.

3 Wettelijke grondslag

Een verkeersbesluit is vereist voor plaatsing of verwijdering van de bij algemene maatregel van bestuur aangewezen verkeerstekens en onderborden voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd.

4 Motivering

Ten behoeve van de realisatie van Hof Berlage, dient er een locatie aangewezen te worden ten behoeve van het opstellen van huisvuilcontainers. Het langsparkeervak op de locatie in de Berlagestraat ter hoogte van huisnummer 16 blijkt hiervoor geschikt. De afmeting van de afval aanbiedplaats betreft de grootte van het langsparkeervak (2 meter bij 5 meter). Om overlast te voorkomen en de parkeerdruk niet te verhogen wordt de regel ingesteld dat bewoners de huisvuilcontainers slechts op de ophaaldag tussen 07:00 en 19:00 uur mogen aanbieden. Het parkeren van motorvoertuigen op deze afval aanbiedplaats zal verboden worden, uitsluitend op de betreffende dagen en gedurende de gestelde tijden dat er huisvuilcontainers aangeboden mogen worden. De reden dat een dergelijk verbod benodigd is betreft de toegankelijkheid van de huisvuilcontainers door de vrachtwagen van het afvalophaal bedrijf. Gedurende de rest van de week is parkeren op deze afval aanbiedplaats toegestaan (mits er geen andere verkeersregels overtreden worden).  

Aanvraag

De aanvrager betreft de gemeente Vlissingen.

Belangen Wegenverkeerswet

In verband met de in artikel 21 (grondslag besluit) van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (BABW) dient nog te worden vermeld dat de in artikel 2, eerste lid, sub a en sub b van de Wegenverkeerswet genoemde belangen (het verzekeren van de veiligheid op de weg en het beschermen van weggebruikers en passagiers) ten grondslag liggen aan dit verkeersbesluit en in de bovenstaande afwegingen tegen elkaar zijn afgewogen.

Plaatsing/verwerking verkeerstekens

De afval aanbiedplaats zal worden aangeduid middels het plaatsen van bord model E4, van Bijlage 1 van het Regelement verkeersregels en verkeersregels en verkeerstekens 1990 (RVV 1990), met daarbij een onderbord met de tekst “parkeren verboden op vrijdag van 07-19h”. De bebording zal worden ondersteund door de doorgetrokken witte parkeervakmarkering.

5 Overleg

Overeenkomstig artikel 24 van het Besluit Administratieve bepalingen inzake het wegverkeer is overleg gepleegd met de beleidsmedewerker BABW van de Politie Zeeland, die daartoe is bevoegd krachtens mandaat van de korpschef.

6 Procedure

Dit besluit is gepubliceerd in de Staatscourant. Belanghebbenden kunnen binnen 6 weken na publicatie van deze bekendmaking een gemotiveerd bezwaarschrift tegen dit besluit indienen. Het bezwaarschrift dient schriftelijk bij het college van burgermeester en wethouders van Vlissingen, postbus 3000, 4380 GV Vlissingen te worden ingediend. Het bezwaarschrift moet op grond van artikel 6:5 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) ondertekend zijn en tenminste de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaar bevatten. De stukken liggen vanaf 10-12-2020 tot 21-01-2021 ter inzage bij de centrale balie op de begane grond van het Stadskantoor, Paul Krugerstraat 1, te Vlissingen

Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van dit besluit niet. Degenen die een bezwaarschrift hebben ingediend kunnen, indien er sprake is van spoedeisend belang, tevens op grond van artikel 8:81 Awb een voorlopige voorziening aanvragen. Dit verzoek (inclusief een kopie van het bezwaarschrift) stuur u naar: Voorzieningenrechter, Rechtbank Zeeland- West- Brabant, Postbus 90006, 4800 PA Breda. Voor het behandelen van een dergelijk verzoek wordt griffierecht geheven; dit recht bedraagt € 178,- voor natuurlijke personen (individuele personen) en € 354,- voor niet-natuurlijke personen (zoals verenigingen).

Hoogachtend,

Burgermeester en wethouders van Vlissingen,

Namens het College Verkeerskunde gemeente Vlissingen