Ga naar de inhoud Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Logo van Gemeente Vlissingen

Kennisgeving ontwerpbeschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) en Wet geluidhinder t.b.v. 25 appartementen Vlissingsestraat te Oost-Souburg (uitgebreide procedure)

Originele publicatie downloaden:
Link naar originele publicatie:
Type bekendmaking:
Vergunningen Andere vergunningen
Publicatiedatum:
woensdag 4 november 2020Kennisgeving ontwerpbeschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) en Wet geluidhinder t.b.v. 25 appartementen Vlissingsestraat te Oost-Souburg (uitgebreide procedure)

Logo Vlissingen

Burgemeester en wethouders van Vlissingen maken bekend, dat zij, op grond van artikel 2:12, lid 1, onder a, sub 3˚, in combinatie met artikelen 3.30 en 3:31 van de Wet ruimtelijke ordening, jo. Afd. 3.4. van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 110c van de Wet geluidhinder, voornemens zijn vergunning te verlenen voor het ‘handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening’ en ‘bouwen’ ten behoeve van het door Vastgoed Dekker Ontwikkeling Souburg BV te realiseren project met 25 appartementen aan de Vlissingsestraat 41-57. Ten behoeve van de realisatie van dit project dienen hogere waarden te worden vastgesteld in gevolge de Wet Geluidhinder. 

 

Hiertoe liggen de volgende stukken met ingang van 5 november 2020 gedurende zes weken (dus t/m 16 december 2020) ter inzage in het stadhuis van Vlissingen, Paul Krugerstraat 1.

 

  • 1.

    Aanvraag omgevingsvergunning met bijbehorende tekeningen, de ontwerp-omgevingsvergunning en de ruimtelijke onderbouwing;

  • 2.

    Ontwerpbesluit over te gaan tot het vaststellen van hogere waarden als gevolg van het wegverkeerslawaai op grond van artikel 110a van de Wet Geluidhinder voor het project Vlissingsestraat; 

  • 3.

    Ontwerpverklaring van geen bedenkingen van de gemeenteraad d.d. 15 oktober 2020.

 

De genoemde besluiten worden gecoördineerd voorbereid ingevolge afdeling 3.6 van de Wet ruimtelijke ordening, wat inhoud dat de ontwerp-omgevingsvergunning voor ‘handelen in strijd regels ruimtelijke ordening’ en ‘bouwen’ gelijktijdig ter inzage worden gelegd. De gemeenteraad van Vlissingen heeft voor toepassing van de coördinatieregeling op 27 juni 2013 de ‘Coördinatieverordening Wet ruimtelijke ordening Vlissingen 2013’ vastgesteld. Op 14 juli 2020 hebben burgemeester en wethouders, ingevolge artikel 3 van deze verordening, vastgesteld, dat deze besluiten (omgevingsvergunning ‘handelen in strijd regels ruimtelijke ordening’ en ‘bouwen’) voor de hiervoor genoemde woningbouwontwikkeling gecoördineerd kunnen worden voorbereid. Ingevolge artikel 110c van de Wet Geluidhinder wordt het ontwerpbesluit tot het vaststellen van hogere waarden als gevolg van het wegverkeerslawaai gelijktijdig met genoemde ontwerpbesluiten ter inzage gelegd.

 

U kunt de stukken elke werkdag tijdens kantooruren inzien. Op afspraak kunnen de stukken ook donderdagavond tussen 16.00 en 19.00 uur worden ingezien (dhr. W. Huige, tel. 01180-487339 of e-mail whuige@vlissingen.nl). De stukken zijn ook digitaal te raadplegen op de gemeentelijke website www.vlissingen.nl/bekendmakingen.

 

Tijdens de periode van terinzagelegging kan een ieder naar keuze schriftelijk of mondeling een zienswijze indienen. Zienswijzen moeten worden gericht aan Burgemeester en wethouders van Vlissingen, Postbus 3000, 4380 GV VLISSINGEN t.a.v het Team Fysiek. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u een afspraak maken met dhr. W. Huige.

 

Wij wijzen u erop, dat alleen beroep tegen de definitieve beschikking kan worden ingediend als de indiener ook een zienswijze heeft ingebracht tegen de ontwerpbeschikking en belanghebbende is.

Crisis- en herstelwet 

Op dit besluit is de Crisis- en herstelwet van toepassing. Dit betekent dat de belanghebbende in het beroepschrift moet aangeven welke beroepsgronden hij aanvoert tegen het besluit. Na afloop van de termijn van zes weken kunnen geen nieuwe beroepsgronden meer worden aangevoerd.

 

Vlissingen, 4 november 2020

Burgemeester en wethouders van Vlissingen,

Namens deze:

de burgemeester, drs. A.R.B. van den Tillaar

de secretaris, mr. drs. ing. M. van Vliet