Ga naar de inhoud Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Logo van Gemeente Vlissingen

ONTWERPBESTEMMINGSPLAN ‘SOUBURG-NOORD FASE 2 & 3’, ONTWERPBESLUIT VASTSTELLEN HOGERE WAARDEN

Originele publicatie downloaden:
Link naar originele publicatie:
Type bekendmaking:
Plannen | ruimtelijk Ruimtelijke plannen en omgevingsdocumenten
Publicatiedatum:
woensdag 14 oktober 2020ONTWERPBESTEMMINGSPLAN ‘SOUBURG-NOORD FASE 2 & 3’, ONTWERPBESLUIT VASTSTELLEN HOGERE WAARDEN

Burgemeester en wethouders van de Gemeente Vlissingen maken bekend dat voor een ieder ter inzage ligt:

- het ontwerp van het bestemmingsplan ‘Souburg-Noord fase 2 & 3’;

- het ontwerpbesluit tot het vaststellen van hogere waarden Wet geluidhinder;

Ontwerpbestemmingsplan

Dit bestemmingsplan ziet op de ontwikkeling van maximaal 150 woningen met bijbehorende voorzieningen op de gronden van de wijk Souburg Noord te Oost-Souburg. Het gebied wordt globaal worden begrensd door de fase 1 (onder meer de Palts), de bestaande bebouwing van Oost-Souburg (omgeving Esdoornstraat-Berkenstraat), het project Vlugtenburg en de rijksweg A58.

Ontwerpbesluit vaststellen hogere waarden

Het plangebied ligt binnen de invloedsfeer van de rijksweg A58, Reijersweg en Lekstraat. De geluidsbelasting op de diverse gevels van de geprojecteerde woningen binnen fase 2 overschrijdt de voorkeursgrenswaarde. Derhalve is de vaststelling van hogere waarden, als bedoeld in de Wet geluidhinder, noodzakelijk voor 24 woningen. Hiervoor is een ontwerpbesluit opgesteld.

Inzien

De volgende stukken liggen voor een ieder vanaf 15 oktober 2020 gedurende een periode van zes weken (dus t/m 25 oktober 2020) tijdens openingstijden in het stadhuis van Vlissingen, Paul Krugerstraat 1 ter inzage:

- Het ontwerpbestemmingsplan met de daarbij behorende bijlagen;

- Het ontwerpbesluit vaststelling hogere waarden op grond van de Wet geluidhinder;

De stukken behorend bij bovengenoemde (ontwerp)besluiten zijn te raadplegen in het Gemeenteblad en de Staatscourant. De stukken van het ontwerpbestemmingsplan zijn tevens te raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl (planidentificatienummer: NL.IMRO.0718.BPSouburgNoord-ON01).

Indienen zienswijzen

Binnen de genoemde termijn van zes weken kunnen belanghebbenden zienswijzen indienen tegen het ontwerp van het bestemmingsplan en het ontwerpbesluit m.b.t. het vaststellen van hogere waarden. Schriftelijke zienswijzen moeten worden gericht aan burgemeester en wethouders van Vlissingen, Postbus 3000, 4380 GV Vlissingen. Voor mondelinge zienswijzen kunt u een afspraak maken via telefoonnummer (0118)-487316.

Vlissingen, 14 oktober 2020

Burgemeester en wethouders van Vlissingen,

Namens deze:

de burgemeester, drs. A.R.B. Tillaar,

de secretaris, mr. drs. ing. M. van Vliet