Ga naar de inhoud Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Logo van Gemeente Vlissingen

Ontwerpbesluiten Wet natuurbescherming en ontwerp-watervergunning Windpark C.RO Vlissingen-Oost

Originele publicatie downloaden:
Link naar originele publicatie:
Type bekendmaking:
Beschikkingen | aanvraag
Publicatiedatum:
woensdag 15 juli 2020Ontwerpbesluiten Wet natuurbescherming en ontwerp-watervergunning Windpark C.RO Vlissingen-Oost

Van 16 juli 2020 tot en met 26 augustus 2020 liggen de ontwerpbesluiten van de Wet natuurbescherming en de ontwerp-watervergunning voor de tweede tranche ten behoeve van de realisatie van vijf windturbines op het terrein van C.RO, Ritthemsestraat 497, 4389 PA Ritthem ter inzage. Iedereen kan op de stukken reageren door het indienen van een zienswijze. De gemeente Vlissingen coördineert de voorbereiding van deze besluiten.

De gemeenteraad van Vlissingen heeft voor toepassing van de coördinatieregeling op 27 juni 2013 de ‘Coördinatieverordening Wet ruimtelijke ordening Vlissingen 2013’ vastgesteld. Op 18 juni 2019 hebben burgemeester en wethouders, ingevolge artikel 3 van deze verordening, vastgesteld, dat de benodigde besluiten voor de hiervoor genoemde windturbines gecoördineerd worden voorbereid.

Ten behoeve van de realisatie van de vijf windturbines is reeds een wijzigingsplan vastgesteld en is reeds een omgevingsvergunning verleend. Deze stukken horen bij de ‘eerste tranche’ van het project. Het bevoegd gezag voor beide besluiten uit de eerste tranche is het college van B&W van de gemeente Vlissingen.

Daarnaast zijn er een vergunning en ontheffing in het kader van de Wet natuurbescherming aangevraagd, alsmede een watervergunning in het kader van de Keur watersysteem waterschap Scheldestromen 2012. Bevoegd gezag voor de Wet natuurbescherming is Gedeputeerde Staten van de provincie Zeeland. Bevoegd gezag voor de watervergunning is het dagelijks bestuur van het waterschap Scheldestromen. Voor de betreffende aanvragen zijn ontwerpbesluiten opgesteld. Deze (ontwerp)besluiten behoren tot de ‘tweede tranche’ van het project.

Nu, in de tweede tranche, worden de ontwerpbesluiten van de Wet natuurbescherming en de ontwerp-watervergunning gelijktijdig ter inzage gelegd.

De volgende ontwerp-besluiten liggen thans ter inzage:

- de ontwerpontheffing op grond van artikel 2.7 van de Wet natuurbescherming, (soortenbescherming) krachtens de artikelen 3.3, 3.8 en 3.10 van de Wet natuurbescherming (bevoegd gezag Gedeputeerde Staten van de provincie Zeeland);

- het ontwerpbesluit op de aanvraag voor een vergunning op grond van artikel 2.7, tweede lid van de Wet natuurbescherming (gebiedsbescherming). Het bevoegd gezag (Gedeputeerde Staten van de provincie Zeeland) is voornemens om deze vergunningaanvraag af te wijzen, aangezien op grond van de aangeleverde gegevens blijkt dat er geen significant negatieve effecten kunnen optreden op de betrokken Natura 2000-gebieden Westerschelde & Saeftinghe en Veerse Meer. Om die reden is er geen vergunning op grond van de Wet natuurbescherming benodigd;

- de ontwerp-watervergunning op grond van artikel 4.1. lid 7 van de Keur watersysteem waterschap Scheldestromen 2012 (bevoegd gezag dagelijks bestuur van het Waterschap Scheldestromen).

Inzage

U kunt de ontwerpbesluiten en bijbehorende stukken van 16 juli 2020 tot en met 26 augustus 2020 inzien in het stadhuis van Vlissingen, Paul Krugerstraat 1. Deze stukken zijn tevens digitaal te raadplegen via het Gemeenteblad.

Zienswijze

Een ieder kan vanaf 16 juli 2020 tot en met 26 augustus 2020 een zienswijze indienen t.a.v. de genoemde ontwerpbesluiten uit de tweede tranche.

Een schriftelijke zienswijze (geen email) kunt u sturen aan het coördinerend bestuursorgaan, zijnde het college van burgemeester en wethouders van Vlissingen, Postbus 3000, 4380 GV Vlissingen. Maakt u daarbij wel zo duidelijk mogelijk kenbaar tegen welk ontwerpbesluit uw zienswijze zich richt (ontwerpbesluit op grond van artikel 2.7 van de Wet natuurbescherming, ontheffing krachtens de artikelen 3.3, 3.8 en 3.10 van de Wet natuurbescherming en/of de ontwerp-watervergunning op grond van artikel 4.1 lid 7 van de keur watersysteem waterschap Scheldestromen 2012).

Voor het indienen van een mondelinge zienswijze dient u vooraf een afspraak te maken met dhr. W. Huige van de Afdeling Publiekszaken (tel. 0118 - 487339).

Zienswijzen t.a.v. de ontwerp-besluiten op grond van de Wet Natuurbescherming worden door het bevoegde bestuursorgaan (Gedeputeerde Staten van de Provincie Zeeland) behandeld. Zienswijzen t.a.v. de ontwerp-watervergunning worden door het bevoegd besuursorgaan (dagelijks bestuur waterschap Scheldestromen) behandeld.

Wij wijzen u erop, dat alleen beroep tegen de definitieve besluiten kan worden ingediend als de indiener ook een zienswijze heeft ingebracht tegen de ontwerpbesluiten en belanghebbende is.

 

Vlissingen, 15 juli 2020

Burgemeester en wethouder van Vlissingen,

Namens deze:

de burgemeester, drs. A.R.B. van den Tillaar, de gemeentesecretaris, mr. drs. ing. M. van Vliet