Ga naar de inhoud Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Logo van Gemeente Vlissingen

Verkeersbesluit gemeente Vlissingen - Instellen stopverbod en algemene gehandicaptenparkeerplaats Govert Flincklaan

Originele publicatie downloaden:
Link naar originele publicatie:
Type bekendmaking:
Verkeersbesluiten
Publicatiedatum:
woensdag 4 maart 2020Verkeersbesluit gemeente Vlissingen - Instellen stopverbod en algemene gehandicaptenparkeerplaats Govert Flincklaan

Logo Vlissingen

1 Besluit

Op grond van artikel 18, eerste lid, onder d van de wegenverkeerswet 1994 (hierna de WVW 1994) is het college van B&W bevoegd om een verkeersbesluit te nemen.

Burgemeester en wethouders hebben besloten:

- tot het instellen van een stopverbod op de Govert Flincklaan te Vlissingen, door het aanbrengen van gele markering zoals bedoeld in artikel 24 van het RVV 1990.

- Tot het realiseren van een algemene gehandicaptenparkeerplaats te Govert Flincklaan 5 Vlissingen, door het aanbrengen van het verkeersbord E06.

2 Aanleiding

De aanleiding voor deze maatregel zijn verkeersonveilige en onoverzichtelijke situaties door stilstaande voertuigen en geblokkeerde in- en uitritten.

3 Wettelijke grondslag

Een verkeersbesluit is vereist voor plaatsing of verwijdering van de bij algemene maatregel van bestuur aangewezen verkeerstekens en onderborden voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd. Het is ook vereist voor infrastructurele maatregelen die leiden tot een beperking of uitbreiding van het aantal categorieën weggebruikers dat van een weg of weggedeelte gebruik maakt (artikel 15 Wegenverkeerswet 1994). In het besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW) is in artikel 12 opgenomen dat voor plaatsing/verwijdering van stopverboden en het instellen van een algemene gehandicaptenparkeerplaats een verkeersbesluit nodig is.

4 Motivering

Argumenten

Gelet op de vele stilstaande voertuigen tijdens haal- en brengtijden van de nabijgelegen basisschool is het gewenst om een stopverbod in te stellen op de Govert Flincklaan. Voertuigen dienen te parkeren op de daarvoor bestemde parkeerterreinen in de Govert Flincklaan. Uit het oogpunt van de verkeersveiligheid is het onwenselijk dat er voertuigen stilstaan op de Govert Flincklaan.

In verband met de in artikel 21 (grondslag besluit) van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (BABW) dient nog te worden vermeld dat de in artikel 2, eerste lid, sub a, b en c van de Wegenverkeerswet genoemde belangen (het verzekeren van de veiligheid op de weg en het beschermen van weggebruikers en passagiers) ten grondslag liggen aan dit verkeersbesluit en in bovenstaande afwegingen tegen elkaar zijn afgewogen.

Kanttekeningen

Geen.

Plaatsing verkeerstekens

Het instellen van een stopverbod kan worden bewerkstelligd door het aanbrengen van gele markering zoals bedoeld in artikel 24 van het RVV 1990 op de Govert Flincklaan. Het instellen van de algemene gehandicaptenparkeerplaats kan worden bewerkstelligd door het aanbrengen van verkeersbord E06 en de daarbij horende kruismarkering.

5 Overleg

Overeenkomstig artikel 24 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer is overleg gepleegd met de beleidsmedewerker BABW van de Politie Zeeland, die daartoe is bevoegd krachtens mandaat van de korpschef.

6 Procedure

Dit besluit is gepubliceerd in de Staatscourant.

Belanghebbenden kunnen binnen 6 weken na publicatie van deze bekendmaking een gemotiveerd bezwaarschrift tegen dit besluit indienen. Het bezwaarschrift dient schriftelijk bij het college van burgemeester en wethouders van Vlissingen, postbus 3000, 4380 GV Vlissingen te worden ingediend. Het bezwaarschrift moet op grond van artikel 6:5 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) ondertekend zijn en tenminste de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaar bevatten. De stukken liggen vanaf 04-03-2020 t/m 15-04-2020 ter inzage bij de centrale balie op de begane grond van het Stadskantoor, Paul Krugerstraat 1, te Vlissingen.

Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van dit besluit niet. Degenen die een bezwaarschrift hebben ingediend kunnen, indien er sprake is van spoedeisend belang, tevens op grond van artikel 8:81 Awb een voorlopige voorziening aanvragen. Dit verzoek (inclusief een kopie van het bezwaarschrift) stuurt u naar: Voorzieningenrechter, Rechtbank Zeeland-West-Brabant, Postbus 90006, 4800 PA Breda. Voor het behandelen van een dergelijk verzoek wordt griffierecht geheven. Voor het behandelen van een dergelijk verzoek wordt griffierecht geheven; dit recht bedraagt € 165,-- voor natuurlijke personen (individuele personen) en € 310,-- voor niet-natuurlijke personen (zoals verenigingen).

Hoogachtend,

burgemeester en wethouders van Vlissingen,

namens het college

Verkeerskundige gemeente Vlissingen

T.R. van Ederen

Vlissingen, 10 februari 2020

 

Mededelingen

Wegens grootte van het bestand is de situatietekening enkel in te zien bij de servicebalie op het stadhuis van de gemeente Vlissingen