Ga naar de inhoud Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Logo van Gemeente Vlissingen

Verkeersbesluit gemeente Vlissingen - Gehandicaptenparkeerplaats op kenteken Margrietstraat

Originele publicatie downloaden:
Link naar originele publicatie:
Type bekendmaking:
Verkeersbesluiten
Publicatiedatum:
woensdag 26 februari 2020Verkeersbesluit gemeente Vlissingen - Gehandicaptenparkeerplaats op kenteken Margrietstraat

Logo Vlissingen

1 Besluit

Op grond van artikel 18, eerste lid, onder d van de wegenverkeerswet 1994 (hierna de WVW 1994) is het college van B&W bevoegd om een verkeersbesluit te nemen.

Burgemeester en wethouders hebben besloten tot het realiseren van een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken middels het plaatsen van bord model E6 van Bijlage 1 van het RVV 1990 op de locatie en de aanvrager aan te wijzen als gebruiker:

o Margrietstraat te Oost-Souburg, de parkeerplaats ter hoogte van huisnummer 12.

2 Aanleiding

De gemeente heeft een verzoek gehad voor het aanwijzen en inrichten van een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken. Het individuele verzoek is getoetst aan de gemeentelijke criteria voor gehandicaptenparkeerplaatsen. De uitslag van de toets is positief. De gemeente gaat dus over tot het inrichten van de gehandicaptenparkeerplaats op kenteken.

3 Wettelijke grondslag

Een verkeersbesluit is vereist voor plaatsing of verwijdering van de bij algemene maatregel van bestuur aangewezen verkeerstekens en onderborden voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd.

4 Motivering

Argumenten

De aanvrager van de gehandicaptenparkeerplaats kan slechts met grote moeite over korte afstand te voet voortbewegen. In de directe nabijheid van de woning van de aanvrager is echter onvoldoende vrije parkeerruimte waardoor men vaak op een te grote afstand van de woning moet parkeren. Daarnaast is er vanuit handhaving geen bezwaar tegen het instellen van een gehandicaptenparkeerplaats en zijn er voor de overige gebruikers voldoende parkeerplaatsen in de nabije omgeving.

In verband met de in artikel 21 (grondslag besluit) van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (BABW) dient nog te worden vermeld dat de in artikel 2, eerste lid, sub a en sub b van de Wegenverkeerswet genoemde belangen (het verzekeren van de veiligheid op de weg en het beschermen van weggebruikers en passagiers) ten grondslag liggen aan dit verkeersbesluit en in bovenstaande afwegingen tegen elkaar zijn afgewogen.

Kanttekeningen

Het inrichtingen van de gehandicaptenparkeerplaats betekent dat overige bestuurders daar niet langer kunnen parkeren. Voor het parkeren moet uitgeweken worden naar de parkeerfaciliteiten in de omgeving.

Plaatsing/verwijdering verkeerstekens

De gehandicaptenparkeerplaats wordt aangeduid middels het plaatsen van bord model E6 van Bijlage 1 van het RVV 1990, een onderbord met daarop het kenteken van het voertuig dat daar mag parkeren en het aanbrengen van witte kruismarkering in het parkeervak. De exacte locatie van de gehandicaptenparkeerplaats is aangegeven in de bijgevoegde situatietekening.

5 Overleg

Overeenkomstig artikel 24 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer is overleg gepleegd met de beleidsmedewerker BABW van de Politie Zeeland, die daartoe is bevoegd krachtens mandaat van de korpschef.

6 Procedure

Dit besluit is gepubliceerd in de Staatscourant.

Belanghebbenden kunnen binnen 6 weken na publicatie van deze bekendmaking een gemotiveerd bezwaarschrift tegen dit besluit indienen. Het bezwaarschrift dient schriftelijk bij het college van burgemeester en wethouders van Vlissingen, postbus 3000, 4380 GV Vlissingen te worden ingediend. Het bezwaarschrift moet op grond van artikel 6:5 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) ondertekend zijn en tenminste de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaar bevatten. De stukken liggen vanaf 26-02-2020 tot 08-04-2020 ter inzage bij de centrale balie op de begane grond van het Stadskantoor, Paul Krugerstraat 1, te Vlissingen.

Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van dit besluit niet. Degenen die een bezwaarschrift hebben ingediend kunnen, indien er sprake is van spoedeisend belang, tevens op grond van artikel 8:81 Awb een voorlopige voorziening aanvragen. Dit verzoek (inclusief een kopie van het bezwaarschrift) stuurt u naar: Voorzieningenrechter, Rechtbank Zeeland-West-Brabant, Postbus 90006, 4800 PA Breda. Voor het behandelen van een dergelijk verzoek wordt griffierecht geheven. Voor het behandelen van een dergelijk verzoek wordt griffierecht geheven; dit recht bedraagt € 165,-- voor natuurlijke personen (individuele personen) en € 310,-- voor niet-natuurlijke personen (zoals verenigingen).

Hoogachtend,

burgemeester en wethouders van Vlissingen,

namens het college

Verkeerskundige gemeente Vlissingen,

T.R. van Ederen

Vlissingen,

 

Mededelingen

Afbeeldingsgrootte te ruim - beschikbaar bij servicebalie stadhuis Vlissingen