Ga naar de inhoud Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Logo van Gemeente Vlissingen

Verkeersbesluit gemeente Vlissingen - Koepelbesluit Engelandweg, Duitslandweg, Andorraweg en Ritthemsestraat te Vlissingen Oost

Originele publicatie downloaden:
Link naar originele publicatie:
Type bekendmaking:
Verkeersbesluiten
Publicatiedatum:
woensdag 26 februari 2020Verkeersbesluit gemeente Vlissingen - Koepelbesluit Engelandweg, Duitslandweg, Andorraweg en Ritthemsestraat te Vlissingen Oost

Logo Vlissingen

1 Besluit

Op grond van artikel 18, eerste lid, onder d van de wegenverkeerswet 1994 (hierna de WVW 1994) is het college van B&W bevoegd om een verkeersbesluit te nemen.

Burgemeester en wethouders hebben besloten:

- tot het instellen van een zone met een maximale snelheid van 60 km/u door het plaatsen van een bord A01-60-ZB en een bord A02-60-ZB van Bijlage 1 van het RVV 1990 aan het begin van de Engelandweg en het plaatsen van twee borden A01-60-ZH van Bijlage 1 van het RVV 1990 na de kruising van de Engelandweg met de Duitslandweg;

- tot het instellen van een parkeerverbodzone door het plaatsen van een bord E01-ZB en een bord E01-ZE van Bijlage 1 van het RVV 1990 aan het begin van de Engelandweg en het plaatsen van twee borden E01-ZH van Bijlage 1 van het RVV 1990 na de kruising van de Engelandweg met de Duitslandweg;

- tot het instellen van een verplicht (brom)fietspad door het plaatsen van vier borden G12A van Bijlage 1 van het RVV 1990 bij de fietsoversteken over de Engelandweg en de Duitslandweg;

- tot het instellen van een voorrangssituatie waarbij bestuurders op de Engelandweg voorrang hebben op bestuurders komende van de Duitslandweg en de Ritthemsestraat en de bestuurders op de Duitslandweg voorrang hebben op bestuurders van de Andorraweg door het plaatsen van zes borden B6 van Bijlage 1 van RVV 1990, het plaatsen van drie borden B4 en drie borden B5 van Bijlage 1 van RVV 1990 op de kruisingen Engelandweg-Duitslandweg, Engelandweg-Ritthemsestraat en Duitslandweg-Andorraweg.

- tot het verwijderen van alle borden E01 van Bijlage 1 van RVV 1990 gelegen aan de Engelandweg en Duitslandweg.

2 Aanleiding

Gelet op artikel 2 WW 1994 strekt de in dit besluit genoemde verkeersmaatregel tot het verzekeren van de weg en het voorkomen of beperken van door het verkeer veroorzaakte overlast, hinder of schade.

3 Wettelijke grondslag

Een verkeersbesluit is vereist voor plaatsing of verwijdering van de bij algemene maatregel van bestuur aangewezen verkeerstekens en onderborden voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd. Het is ook vereist voor infrastructurele maatregelen die leiden tot een beperking of uitbreiding van het aantal categorieën weggebruikers dat van een weg of weggedeelte gebruik maakt (artikel 15 Wegenverkeerswet 1994).

4 Motivering

Argumenten

Gezien de Engelandweg in het bezit is van North Sea Port en zij wijzigingen aan wensen te brengen aan de bebording op de Engelandweg.

Gelet op het hoge aantal borden voor een parkeerverbod op de Engelandweg is het gewenst een zone parkeerverbod in te stellen. Daarnaast is het vanwege de vele in- en uitritten uitkomend op de Engelandweg gewenst om de maximale snelheid te verlagen naar 60 km/u.

In verband met de in artikel 21 (grondslag besluit) van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (BABW) dient nog te worden vermeld dat de in artikel 2, eerste lid, sub c en d van de Wegenverkeerswet genoemde belangen (het in stand houden van de weg en het waarborgen van de bruikbaarheid daarvan en het zoveel mogelijk waarborgen van de vrijheid van het verkeer) ten grondslag liggen aan dit verkeersbesluit en in bovenstaande afwegingen tegen elkaar zijn afgewogen.

Kanttekeningen

Geen.

Plaatsing verkeerstekens

- het instellen van een zone met een maximale snelheid van 60 km/u kan worden bewerkstelligd door het plaatsen van een bord A01-60-ZB en een bord A02-60-ZB van Bijlage 1 van het RVV 1990 aan het begin van de Engelandweg en het plaatsen van twee borden A01-60-ZH van Bijlage 1 van het RVV 1990 na de kruising van de Engelandweg met de Duitslandweg;

- het instellen van een parkeerverbodzone kan worden bewerkstelligd door het plaatsen van een bord E01-ZB en een bord E01-ZE van Bijlage 1 van het RVV 1990 aan het begin van de Engelandweg en het plaatsen van twee borden E01-ZH van Bijlage 1 van het RVV 1990 na de kruising van de Engelandweg met de Duitslandweg;

- het instellen van een verplicht (brom)fietspad door het plaatsen van vier borden G12A van Bijlage 1 van het RVV 1990 bij de fietsoversteken over de Engelandweg en de Duitslandweg;

- het instellen van een voorrangssituatie waarbij bestuurders op de Engelandweg voorrang hebben op bestuurders komende van de Duitslandweg en de Ritthemsestraat en de bestuurders op de Duitslandweg voorrang hebben op bestuurders van de Andorraweg door het plaatsen van zes borden B6 van Bijlage 1 van RVV 1990, het plaatsen van drie borden B4 en drie borden B5 van Bijlage 1 van RVV 1990 op de kruisingen Engelandweg-Duitslandweg, Engelandweg-Ritthemsestraat en Duitslandweg-Andorraweg.

5 Overleg

Overeenkomstig artikel 24 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer is overleg gepleegd met de beleidsmedewerker BABW van de Politie Zeeland, die daartoe is bevoegd krachtens mandaat van de korpschef.

6 Procedure

Dit besluit is gepubliceerd in de Staatscourant.

Belanghebbenden kunnen binnen 6 weken na publicatie van deze bekendmaking een gemotiveerd bezwaarschrift tegen dit besluit indienen. Het bezwaarschrift dient schriftelijk bij het college van burgemeester en wethouders van Vlissingen, postbus 3000, 4380 GV Vlissingen te worden ingediend. Het bezwaarschrift moet op grond van artikel 6:5 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) ondertekend zijn en tenminste de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaar bevatten. De stukken liggen vanaf 26-02-2020 t/m 08-04-2020 ter inzage bij de centrale balie op de begane grond van het Stadskantoor, Paul Krugerstraat 1, te Vlissingen.

Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van dit besluit niet. Degenen die een bezwaarschrift hebben ingediend kunnen, indien er sprake is van spoedeisend belang, tevens op grond van artikel 8:81 Awb een voorlopige voorziening aanvragen. Dit verzoek (inclusief een kopie van het bezwaarschrift) stuurt u naar: Voorzieningenrechter, Rechtbank Zeeland-West-Brabant, Postbus 90006, 4800 PA Breda. Voor het behandelen van een dergelijk verzoek wordt griffierecht geheven. Voor het behandelen van een dergelijk verzoek wordt griffierecht geheven; dit recht bedraagt € 165,-- voor natuurlijke personen (individuele personen) en € 310,-- voor niet-natuurlijke personen (zoals verenigingen)

Hoogachtend,

burgemeester en wethouders van Vlissingen,

namens het college

verkeerskundige van de gemeente Vlissingen

T.R. van Ederen

Vlissingen, 18-12-2019

 

Mededelingen