Ga naar de inhoud Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Logo van Gemeente Vlissingen

Verordening op de heffing en invordering van de precariobelasting gemeente Vlissingen 2016

Originele publicatie downloaden:
Link naar originele publicatie:
Type bekendmaking:
Ruimtelijke plannen
Publicatiedatum:
woensdag 19 februari 2020VASTSTELLEN BESTEMMINGSPLAN SCHELDEKWARTIER, SCHELDEWIJK-NOORD, EN BESLUIT VASTSTELLEN HOGERE WAARDEN WET GELUIDHINDER

Logo Vlissingen

Burgemeester en wethouders van de Gemeente Vlissingen maken, ingevolge de artikelen 3.8 en 3.32 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro), en artikel 110c van de Wet Geluidhinder bekend dat voor een ieder ter inzage liggen:

Gelijktijdig met de vaststelling van het bestemmingsplan ‘Scheldekwartier, Scheldewijk-Noord’ heeft de raad besloten hiervoor geen exploitatieplan vast te stellen. Tevens is de Crisis- en herstelwet, meer specifiek afdeling 2 van hoofdstuk 1, van toepassing op het bestemmingsplan.

Het bestemmingsplan maakt ten noorden van de (te verlengen) Singel nieuwe woningbouw mogelijk. Deze is veelal grondgebonden. Op de hoek nabij de Keersluisbrug kan een appartementengebouw worden gerealiseerd. Daarnaast wordt het binnen het plangebied mogelijk de openbare ruimte in te richten en straten aan te leggen. Dit is inclusief een entree aan de oostzijde van het plangebied, komende vanaf De Willem Ruysstraat, en een toegangsweg aan de zuidkant.

Tenslotte worden de voor de ontwikkeling van de locaties Broederband en De Vesting verleende omgevingsvergunningen in dit bestemmingsplan planologisch verankerd.

Alle ontwikkelingen maken onderdeel uit van de herontwikkeling van het Scheldekwartier.

Ten behoeve van de realisatie van een appartementengebouw op de hoek nabij de Keersluisbrug worden hogere waarden vastgesteld voor maximaal 65 woningen ingevolge artikel 110a van de Wet Geluidhinder.

Bij de vaststelling van het bestemmingsplan is, ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan zoals dat ter visie heeft gelegen, de toelichting aangevuld met de bevindingen ten aanzien van de stikstofdepositie zoals de aanleg en bewoning van de wijk deze naar verwachting met zich meebrengen.

Voor een ieder liggen de volgende besluiten ter inzage vanaf 20 februari 2020 t/m de datum van afloop van de beroepstermijn (t/m 2 april 2020) in het stadhuis van Vlissingen.

 

 • 1.

  het besluit hogere waarden ingevolge de Wet Geluidhinder. 

  De stukken zijn digitaal te raadplegen via de gemeentelijke website: www.vlissingen.nl/bestemmingsplannen (‘bestemmingsplan of beheersverordening inzien’, vervolgens ‘plannen in procedure’ en dan ‘vastgestelde bestemmingsplannen’). Tevens is het bestemmingsplan te raadplegen via de website www.ruimtelijkeplannen.nl. De meest eenvoudige wijze van raadplegen op deze website is het selecteren van het tabblad bestemmingsplannen, vervolgens het tabblad ID selecteren en daar invullen: NL.IMRO.0718.BPSN09-VG01. De bij het bestemmingsplan behorende stukken en het besluit hogere waarden zijn tevens te raadplegen in het elektronisch Gemeenteblad via www.vlissingen.nl/bekendmakingen.

   

  Op grond van artikel 8.3 van de Wet ruimtelijke ordening worden het bestemmingsplan en het besluit hogere waarden voor de mogelijkheid van beroep als één besluit gezien. Met ingang van 21 februari 2020 kan door een belanghebbende gedurende een periode van zes weken (dus t/m 2 april 2020) beroep worden ingesteld tegen de gecoördineerde besluiten. Beroep kan worden ingesteld bij de Afdeling Bestuursrecht van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 AE te ’s Gravenhage door:

 • 1.

  een belanghebbende die tijdig een zienswijze tegen de ontwerp-omgevingsvergunning of het ontwerpbesluit hogere waarden bij burgemeester en wethouders heeft ingediend;

 • 2.

  een belanghebbende aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat hij of zij niet overeenkomstig artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening juncto afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht zijn of haar zienswijze naar voren heeft gebracht tegen het ontwerpbestemmingsplan of aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat hij of zij geen zienswijze naar voren heeft gebracht tegen het ontwerpbesluit hogere waarden;

 • 3.

  een belanghebbende die zijn beroep richt op de bij de vaststelling van het bestemmingsplan aangebrachte wijzigingen, dan wel tegen de eventuele wijziging van de beschikking. 

  Crisis- en herstelwet

  Op dit besluit is de Crisis- en herstelwet van toepassing. Dit betekent dat de belanghebbende in het beroepschrift moet aangeven welke beroepsgronden hij aanvoert tegen het besluit. Na afloop van de termijn van zes weken kunnen geen nieuwe beroepsgronden meer worden aangevoerd.

Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan treedt in werking met ingang van de dag, na die, waarop de beroepstermijn is verstreken, dus op 3 april 2020. Dit geldt ook voor het besluit hogere waarden. Een beroepschrift heeft geen schorsende werking. Indien binnen de beroepstermijn tevens een verzoek om voorlopige voorziening wordt ingediend bij de Voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, treedt het besluit niet in werking voordat op het verzoek is beslist.

Vlissingen, 19 februari 2020

Burgemeester en wethouders van Vlissingen,

Namens deze:

drs. A.R.B. van den Tillaar, burgemeester, mr. drs. ing. M. van Vliet, secretaris