Ga naar de inhoud Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Logo van Gemeente Vlissingen

Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan 'Stadshaven, Scheldekwartier'

Originele publicatie downloaden:
Link naar originele publicatie:
Type bekendmaking:
Plannen | ruimtelijk
Publicatiedatum:
vrijdag 6 december 2019Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan 'Stadshaven, Scheldekwartier'

Burgemeester en wethouders van Gemeente Vlissingen maken, ingevolge artikelen 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening, bekend, dat voor een ieder ter inzage ligt het door de gemeenteraad in zijn vergadering van 10 oktober 2019 gewijzigd vastgestelde bestemmingsplan ‘Stadshaven, Scheldekwartier’.

Bij de vaststelling van het bestemmingsplan is, ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan zoals dat ter visie heeft gelegen, de verbeelding gewijzigd voor wat betreft:

 • 1.

  aansluiting op het bestemmingsplan Ketelmakerij ter plaatse van de regionale waterkering;

 • 2.

  aansluiting op het bestemmingsplan Dokbrug ter plaatse van de aansluiting op de nieuw te realiseren Dokbrug;

 • 3.

  de plangrens aan de zijde van de Jan Weugkade.

Als gevolg van de bovenstaande wijzigingen van de verbeelding, zijn de geldende regels uit de bestemmingsplannen Ketelmakerij en Dokbrug, te weten voor de bestemmingen Verkeer, Verkeer-Verblijfsgebied en Waarde-Archeologie-1, in het bestemmingsplan overgenomen.

Het bestemmingsplan biedt in het Dok ruimte voor een gemengd maritiem programma, met ligplaatsen voor jachten bij de woningen, voor passanten én voor de bruine vloot. In het gerestaureerde Dok van Perry wordt de mogelijkheid geboden voor het afmeren van een museumschip. Net buiten het Dok, in het Kanaal door Walcheren is ruimte voor het aanmeren van riviercruiseschepen en wordt de mogelijkheid geboden enkele aanlegplaatsen ten behoeve van het programma in de Timmerfabriek te realiseren. De Basaltkade biedt ruimte voor tijdelijke aanlegplaatsen voor bijvoorbeeld rondvaartboten, charterschepen en afmeervoorzieningen voor bijvoorbeeld beroeps- en dienstvaartuigen. Tevens is er ruimte voor de watertaxi die tussen het station en het Scheldekwartier vaart. 

Gelijktijdig met de vaststelling van het bestemmingsplan heeft de raad besloten hiervoor geen exploitatieplan vast te stellen.

Het vastgestelde bestemmingsplan met de daarbij behorende bijlagen, het raadsbesluit tot het vaststellen van het bestemmingsplan en tot het niet vaststellen van een grondexploitatieplan liggen voor een ieder ter inzage vanaf 5 december 2019 gedurende een periode van zes weken (t/m 16 januari 2020) in het stadhuis van Vlissingen, Paul Krugerstraat 1.

De stukken zijn digitaal te raadplegen via de wettelijk verplicht gestelde website www.ruimtelijkeplannen.nl. De meest eenvoudige wijze van raadplegen op deze website is het selecteren van de button ‘Plannen zoeken’, vervolgens het tabblad Plannaam of -nummer selecteren en daar invullen: NL.IMRO.0718.BPSN07-VG01. De stukken behorend bij het bestemmingsplan zijn tevens te raadplegen in het elektronisch Gemeenteblad (GVOP) en Staatscourant via www.vlissingen.nl/bekendmakingen.

Met ingang van 6 december 2019 kan door een belanghebbende gedurende een periode van zes weken (dus t/m 16 januari 2020) beroep worden ingesteld tegen het vaststellingsbesluit. Beroep kan worden ingesteld bij de Afdeling Bestuursrecht van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 AE te ’s Gravenhage door:

 • 1.

  een belanghebbende die tijdig een zienswijze tegen het ontwerpbestemmingsplan bij de gemeenteraad heeft ingediend;

 • 2.

  een belanghebbende aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat hij of zij niet overeenkomstig artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening juncto afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht zijn of haar zienswijze naar voren heeft gebracht tegen het ontwerpbestemmingsplan;

 • 3.

  een belanghebbende die zijn beroep richt op de bij de vaststelling van het bestemmingsplan aangebrachte wijzigingen.

Vlissingen, 4 december 2019

Burgemeester en wethouders van Vlissingen,

Namens deze:

drs. A.R.B. van de Tillaar, burgemeester

mr. drs. ing. M. van Vliet, secretaris