Ga naar de inhoud Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Logo van Gemeente Vlissingen

Subsidieregel 26 Weerbaarheidslessen primair onderwijs

Originele publicatie downloaden:
Link naar originele publicatie:
Type bekendmaking:
Beleidsregels
Publicatiedatum:
donderdag 17 oktober 2019Subsidieregel 26 Weerbaarheidslessen primair onderwijs

 

 

A: Beleid

De bevordering van weerbaarheid is sinds 2008 een thema in het lokale jeugdbeleid van de gemeente Vlissingen en onderdeel van de meest recente Jeugdagenda Vlissingen (2013-2016). De maatschappelijke doelstelling is het vergroten van de weerbaarheid van kinderen in situaties waarin sprake is van grensoverschrijdend gedrag (waaronder pesten) en machtsmisbruik. Het kunnen omgaan hiermee heeft een grote preventieve werking op het ontstaan van echte problemen voor een kind. Werken aan weerbaarheid voorkomt indirect mogelijke inzet van jeugdhulp en andere maatschappelijke kosten.

Scholen kunnen een belangrijke rol vervullen in het bevorderen van de weerbaarheid van leerlingen. De gemeente wil bevorderen dat scholen voor primair onderwijs deze rol goed in kunnen vullen.

 

B: Subsidieregel.

1.Doelstelling van de activiteiten:

De activiteiten moeten een bijdrage leveren aan het bevorderen van de fysieke en mentale weerbaarheid van Vlissingse basisscholieren.

2.Producten/activiteiten/diensten:

De school maakt zelf een opzet voor weerbaarheidslessen die past bij de school. Ze kiest hierbij een bestaande interventie voor weerbaarheid die zowel een fysieke als een theoretische component heeft en die gericht is op de fysieke én de mentale weerbaarheid. Interventies die in aanmerking komen zijn de door het NJi erkende jeugdinterventies, antipestprogramma’s en Gezonde School Activiteiten (thema welbevinden) die voldoen aan de hiervoor genoemde criteria. Daarnaast komt voortzetting van de methode Rots & Water in aanmerking, zoals die in het verleden door de gemeente werd uitgevoerd op de scholen.

 

3.Subsidiesoort:

Jaarsubsidie

 

4.Subsidiegrondslagen:

Een aanvraag kan ingediend worden door:

• Een school voor primair onderwijs gevestigd in Vlissingen;

• Een bovenschools bestuur namens meerdere in Vlissingen gevestigde scholen voor primair onderwijs.

Uit de aanvraag moet duidelijk blijken:

• Voor welke doelgroep de lessen georganiseerd worden (groepen, aantal leerlingen, aantal lessen).

• Welke interventie ingezet wordt (zie criteria onder punt 2).

• Door wie de lessen verzorgd worden.

• Wat de totale kosten zijn van de weerbaarheidslessen.

• Welk bedrag aan subsidie gevraagd wordt. Dit mag maximaal 40% van de totale kosten zijn. De aangevraagde subsidie moet in verhouding zijn met de bereikte doelgroep.

De subsidieaanvraag moet binnen zijn voor 1 februari 2020. De subsidie wordt aangevraagd voor een periode van vier jaar: 2020 tot en met 2023 (uitvoering in de schooljaren 2020-2021 tot en met 2023-2024).

Er wordt gebruik gemaakt van de Brede Regeling Combinatiefuncties (rijksoverheid). Wanneer de gemeente Vlissingen ervoor kiest geen gebruik meer te maken van of er landelijk een einde of wijziging komt aan deze rijksregeling, dan wordt deze subsidieregel ingetrokken.

Subsidieplafond:

• Het subsidieplafond wordt jaarlijks door het college vastgesteld.

• Mocht er meer subsidie aangevraagd worden dan de ruimte binnen het subsidieplafond dan wordt de volgende verdeelsleutel toegepast: alle positief beoordeelde aanvragen worden met het percentage waarmee het subsidieplafond overschreden wordt naar beneden bijgesteld zodat het totaal aangevraagde bedrag binnen het subsidieplafond past.

5.Nadere vereisten bij de aanvraag:

• Scholen dragen zelf minimaal 60% bij in de kosten van de weerbaarheidslessen.

• Elk jaar legt de school uiterlijk in juli verantwoording af over het voorgaande schooljaar. Hiervoor wordt het verantwoordingsformulier gebruikt. Op basis van deze tussentijdse verantwoording kan de subsidie lager vastgesteld worden. Bij het uitblijven van de verantwoording wordt de subsidie teruggevorderd.

 

5.Slotbepaling:

Aldus vastgesteld door het college van Vlissingen op 24 september 2019.