Ga naar de inhoud Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Logo van Gemeente Vlissingen

Bekendmaking voornemen tot vaststellen ‘Beleidsregels Huisvesting (inter)nationale werknemers 2019', gemeente Vlissingen

Originele publicatie downloaden:
Link naar originele publicatie:
Type bekendmaking:
Beleidsregels
Publicatiedatum:
woensdag 16 oktober 2019Bekendmaking voornemen tot vaststellen ‘Beleidsregels Huisvesting (inter)nationale werknemers 2019', gemeente Vlissingen

Burgemeester en wethouders van Vlissingen maken op grond van de Inspraakverordening bekend dat met ingang van 17 oktober 2019 tot en met 27 november 2019 voor een ieder de conceptversie van de “Beleidsregels Huisvesting (inter)nationale werknemers 2019” ter inzage liggen.

Inhoud

De beleidsregels zijn een uitwerking van de, door de gemeenteraad in april 2019 vastgestelde, visie op de huisvesting van internationale werknemers. Deze visie heeft als uitgangspunt dat de (inter)nationale werknemer gezien wordt als een tijdelijke inwoner die recht heeft op kwalitatief goede huisvesting. In het kader van een goed woon-, leef- en ondernemersklimaat, is het wenselijk om ruimtelijke en kwalitatieve criteria te formuleren voor het realiseren en exploiteren van de (complexgewijze) huisvesting van werknemers. Tevens dienen nieuw te realiseren complexen bij te dragen aan het verminderen van de overlast en onveilige situaties in de bestaande woningvoorraad.

De voorliggende beleidsregels bepalen de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de huisvestingsvorm ‘complexgewijs verblijven’ kan worden gerealiseerd.

Om de complexgewijze huisvesting vergunningplichtig te stellen wordt voorgesteld afdeling 9 van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV), Toezicht op inrichtingen tot het verschaffen van nachtverblijf, uit te breiden. Deze uitbreiding is ter kennisname bijgevoegd.

Plangebied

De beleidsregels voor de huisvesting van (inter)nationale werknemers zijn van toepassing op de gehele gemeente Vlissingen.

Ter inzage

De conceptversie van de “Beleidsregels Huisvesting (inter)nationale werknemers 2019” is opgenomen in de bijlage van deze publicatie. Ook liggen ze met ingang van de dag na datum van deze bekendmaking gedurende 6 weken ter inzage bij de receptie van het gemeentehuis, Paul Krugerstraat 1 te Vlissingen. De voorgestelde uitbreiding van afdeling 9 van de APV staat niet open voor zienswijzen.

Zienswijzen

Gedurende de hiervoor vermelde termijn kunnen ingezetenen en belanghebbenden op de volgende wijze een zienswijze op de concept beleidsregels kenbaar maken bij de burgemeester en wethouders van Vlissingen:

 • 1.

  Schriftelijk t.a.v. het college van burgemeester en wethouders van Vlissingen, Postbus 3000, 4380 GV

 • 2.

  Via het inspraakformulier ‘Beleidsregels Huisvesting (inter)nationale werknemers 2019’ op www.vlissingen.nl/inspraak;

 • 3.

  Mondeling: voor vragen over de beleidsregels of een mondelinge zienswijze kunt u tijdens kantooruren contact opnemen met de heer E. van Egmond, telefoonnummer (0118) 487 466. 

  Vervolg op de inspraak

  Het college van burgemeester en wethouders beoordeelt of de zienswijzen zullen leiden tot inhoudelijke aanpassing van de conceptbeleidsregels. Van de inspraak zal een eindverslag worden opgemaakt. Het eindverslag bevat in elk geval een overzicht van de gevolgde inspraakprocedure, een weergave van de zienswijzen, die tijdens de inspraak mondeling of schriftelijk naar voren zijn gebracht en een reactie op deze zienswijzen, waarbij met redenen omkleed wordt aangegeven op welke punten al dan niet tot aanpassing van de beleidsregels wordt overgegaan. Het eindverslag wordt op de gebruikelijke wijze openbaar gemaakt.

  Na afloop van de inspraaktermijn zal het college de beleidsregels vaststellen en bekendmaken in het Gemeenteblad op www.overheid.nl.

 

Vlissingen, 16 oktober 2019

Gemeente Vlissingen,

Namens deze:

Burgemeester drs. A.R.B. van den Tillaar, Gemeentesecretaris Mr. drs. ing. M. van Vliet