Ga naar de inhoud Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Logo van Gemeente Vlissingen

Rectificatie: Projectomgevingsvergunning - beschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) t.b.v. het verbouwen en de ingebruikname een bedrijfspand op het adres bedrijfsweg 2 in Vlissingen (uitgebreide procedure).

Originele publicatie downloaden:
Link naar originele publicatie:
Type bekendmaking:
Beschikkingen | afhandeling
Publicatiedatum:
vrijdag 26 juli 2019Rectificatie: Projectomgevingsvergunning - beschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) t.b.v. het verbouwen en de ingebruikname een bedrijfspand op het adres bedrijfsweg 2 in Vlissingen (uitgebreide procedure).

Het college van burgemeester en wethouders van Vlissingen maakt bekend, dat zij op 17 juni 2019:

een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.12, lid 1, onder a, sub 3°, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht heeft verleend aan Minnes Participaties BV om af te wijken van het bestemmingsplan ‘Stedelijke bedrijventerreinen Vlissingen’ ten behoeve van het verbouwen van het bedrijfsgebouw aan bedrijfsweg 2 met inclusief 5 slaapzalen met totaal 52 slaapplekken t.b.v. het overnachten van in opleiding zijnde recreatie-entertainers en hun trainers/leiding.

Inzagetermijn

Vanaf 9 juli 2019 t/m 17 augustus 2019 ligt de vergunning met de bijbehorende stukken ter inzage. U kunt de stukken inzien bij de publieksbalie in de hal van het stadhuis gedurende de openingstijden van het stadhuis. Tevens zijn alle stukken digitaal te raadplegen op de gemeentelijke website:www.vlissingen.nl/bekendmakingen.

Beroep

Vanaf 9 juli 2019 t/m 17 augustus kan tegen de verleende vergunningen als hierboven omschreven beroep worden ingesteld bij de Rechtbank Zeeland - West-Brabant, sector bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA BREDA door:

 

  • 1.

    een belanghebbende, die tijdig een zienswijze tegen de ontwerp-vergunning heeft ingediend (van welke mogelijkheid niemand gebruik heeft gemaakt);

  • 2.

    een belanghebbende, die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest zijn zienswijze tijdig kenbaar te maken.

 

Crisis- en herstelwet

Op deze besluiten is afdeling 2 van hoofdstuk 1 van de Crisis- en herstelwet van toepassing. Dit betekent dat de belanghebbende in het beroepschrift moet aangeven welke beroepsgronden hij aanvoert tegen het besluit. Na afloop van de termijn van zes weken kunnen geen nieuwe beroepsgronden meer worden aangevoerd.

  

Vlissingen, 8 juli 2019

Burgemeester en wethouders van Vlissingen

Drs. A.R.B. van den Tillaar, burgemeester

Mr. drs. ing. M. van Vliet, secretaris