Ga naar de inhoud Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Logo van Gemeente Vlissingen

WIJZIGINGSPLAN ‘MIDDENGEBIED, EERSTE PLANWIJZIGING’, OMGEVINGSVERGUNNING BOUW 14 WONINGEN, BESLUIT VASTSTELLEN HOGERE WAARDEN

Originele publicatie downloaden:
Link naar originele publicatie:
Type bekendmaking:
Plannen | ruimtelijk
Publicatiedatum:
woensdag 15 mei 2019WIJZIGINGSPLAN ‘MIDDENGEBIED, EERSTE PLANWIJZIGING’, OMGEVINGSVERGUNNING BOUW 14 WONINGEN, BESLUIT VASTSTELLEN HOGERE WAARDEN

Burgemeester en wethouders van de gemeente Vlissingen maken op grond van de artikelen 3.8 en 3.31 van de Wet ruimtelijke ordening, het volgende bekend. In de periode 16 mei 2019 tot en met 26 juni 2019 ligt voor een ieder ter inzage:

- Het door burgemeester en wethouders op 7 mei 2019 vastgestelde wijzigingsplan ‘Middengebied, eerste planwijziging';

- De door burgemeester en wethouders op 9 mei 2019 verleende omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen van 14 woningen aan de Koudekerkseweg;

- Het door burgemeester en wethouders op 9 mei 2019 vastgestelde besluit hogere waarden Wet geluidhinder t.b.v. bovengenoemde omgevingsvergunning.

Er zijn geen wijzigingen aangebracht ten opzicht de van de ter visie gelegen ontwerp-besluiten. Gelijktijdig met de vaststelling van het wijzigingsplan heeft het college besloten hiervoor geen exploitatieplan vast te stellen.

Wijzigingsplan

Dit wijzigingsplan ziet op de ontwikkeling van maximaal 15 woningen met bijbehorende voorzieningen op de gronden die globaal worden begrensd door de Berlagestraat, Koudekerkseweg, Vlissingse Watergang en het perceel Berlagestraat 7.

Omgevingsvergunning

De ontwerp-omgevingsvergunning bouwen heeft betrekking op de bouw van 14 woning die georiënteerd zijn op de Koudekerkseweg en 15 garageboxen.

Besluit hogere waarden

Het plangebied ligt binnen de invloedsfeer van de Koudekerkseweg. De geluidsbelasting op de diverse gevels van de geprojecteerde woningen aan de Koudekerkseweg overschrijdt de voorkeursgrenswaarde. Derhalve is de vaststelling van hogere waarden, als bedoeld in de Wet geluidhinder, noodzakelijk.

Coördinatieregeling

Deze samenhangende besluiten zijn genomen op grond van en met inachtneming van de coördinatieregeling als gevolg van Afdeling 3.6 van de Wet ruimtelijke ordening. Op basis van deze regeling is het mogelijk de procedures van het wijzigingsplan en de omgevingsvergunning ‘bouwen’ tegelijk te doorlopen.

De gemeenteraad van Vlissingen heeft voor toepassing van de coördinatieregeling op 27 juni 2013 de 'Coördinatieverordening Wet ruimtelijke ordening Vlissingen 2013' vastgesteld. Op 11 december 2018 hebben burgemeester en wethouders vastgesteld, dat deze besluiten (wijzigingsplan, omgevingsvergunning 'bouwen', en besluit hogere waarden) voor de hiervoor genoemde ontwikkeling gecoördineerd kunnen worden voorbereid.

Inzage

In de periode 16 mei 2019 tot en met 26 juni 2019 (datum afloop beroepstermijn) ligt in het stadhuis in Vlissingen ter inzage:

- Het wijzigingsplan met bijlagen;

- Het besluit tot het gewijzigd vaststellen van het wijzigingsplan, tot het niet vaststellen van een grondexploitatieplan;

- De omgevingsvergunning.

Digitaal raadpleegbaar

Het wijzigingsplan kunt u ook raadplegen op de wettelijk verplicht gestelde website www.ruimtelijkeplannen.nl. Kies het tabblad 'Bestemmingsplannen', vervolgens het tabblad 'ID selecteren' en vul in 'NL.IMRO.0718.WPMI01-VG01'.

De stukken behorend bij het wijzigingsplan, de omgevingsvergunning 'bouwen' en besluit hogere waarden zijn tevens te raadplegen in het elektronisch Gemeenteblad (GVOP), in te zien via de pagina Bekendmakingen.

Beroep

Op grond van artikel 8.3 van de Wet ruimtelijke ordening, worden het wijzigingsplan, de omgevingsvergunning 'bouwen' en het besluit hogere waarden voor de mogelijkheid van beroep als één besluit gezien.

Met ingang van 16 mei 2019  kan door een belanghebbende voor een periode van 6 weken (dus tot en met 26 juni 2019) beroep worden ingesteld. Dit doet u bij de Afdeling Bestuursrecht van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 AE ’s Gravenhage. Uitsluitend een belanghebbende aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat hij/zij niet volgens artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening (en artikel afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht) zijn of haar zienswijze naar voren heeft gebracht, heeft de mogelijkheid om beroep in te stellen.

Inwerkingtreding

Het besluit tot vaststelling van het wijzigingsplan treedt in werking op de eerste dag na het verstrijken van de beroepstermijn. Dus op 27 juni 2019. Dit geldt ook voor de omgevingsvergunning 'bouwen' en het besluit hogere waarden.

Een beroepschrift heeft geen schorsende werking. Als binnen de beroepstermijn tevens een verzoek om voorlopige voorziening wordt ingediend bij Raad van State, treedt het besluit niet in werking voordat op het verzoek is beslist.

Crisis- en herstelwet

Op dit bestemmingsplan is de Crisis- en herstelwet van toepassing. Dit betekent, dat de beroepsgronden direct in het beroepschrift moeten worden opgenomen, dat het beroep niet-ontvankelijk wordt verklaard, indien binnen de beroepstermijn geen gronden zijn ingediend, en dat na afloop van de beroepstermijn het beroepschrift niet meer kan worden aangevuld.

Vlissingen 15 mei 2019

[Burgemeester en wethouder van Vlissingen

Namens deze:

A.R.B. van den Tillaar, burgemeester, mr. drs. ing. M. van Vliet, secretaris