Ga naar de inhoud Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Logo van Gemeente Vlissingen

BESTEMMINGSPLAN ZEEHAVEN- EN INDUSTRIETERREIN SLOE 2018

Originele publicatie downloaden:
Link naar originele publicatie:
Type bekendmaking:
Plannen | ruimtelijk
Publicatiedatum:
donderdag 2 mei 2019BESTEMMINGSPLAN ZEEHAVEN- EN INDUSTRIETERREIN SLOE 2018

Burgemeester en wethouders van Vlissingen maken, op grond van het bepaalde in de artikelen 3.1 en 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening alsmede afd. 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht, bekend, dat de gemeenteraad van Vlissingen in zijn vergadering van 11 april 2019 het bestemmingsplan ‘Zeehaven- en industrieterrein Sloe 2018’ - gewijzigd - heeft vastgesteld.

Inhoud

Dit bestemmingsplan heeft tot doel de actualisatie van de juridisch-planologische regeling van de gronden, gelegen binnen het grondgebied van de gemeente Vlissingen, in het zeehaven- en industrieterrein Vlissingen-Oost (Sloegebied), omsloten door de gemeentegrens met Borsele (oostzijde), de Westerschelde (zuidzijde), de Schorerpolderweg en de Koedijk (westzijde) en de Ritthemsestraat (noordzijde). De gemeente Borsele heeft voor haar grondgebied op 7 februari 2019 ook een nieuwe bestemmingsplan vastgesteld, dat qua methodiek en regeling, vrijwel gelijk is aan dat van de gemeente Vlissingen. Via de website van de gemeente Borsele of via www.ruimtelijkeplannen.nl is het bestemmingsplan van Borsele, desgewenst, raadpleegbaar.

Bij de vaststelling van het bestemmingsplan zijn wijzigingen aangebracht ten opzichte van het ter visie gelegen ontwerp. De omschrijving van de wijzigingen zijn opgenomen in hoofdstuk 6 van de toelichting, waarnaar kortheidshalve wordt verwezen. Samengevat betreffen deze wijzigingen:

a. de plantoelichting wordt aangevuld/verbeterd met betrekking tot het hanteren van de tiphoogte als definitie voor de wijze van meten van een windturbine, de term hoogspanningsverbinding en een nadere motivatie met betrekking tot de regeling van de, op grond van het Besluit externe veiligheid inrichtingen, geldende veiligheidscontour en, in samenhang daarmee, de uitleg van het begrip functionele binding;

b. de planregels zijn, naar aanleiding van de ingediende zienswijzen, op een aantal punten aangevuld en gewijzigd; de juridische regeling van de, op grond van het Besluit externe veiligheid inrichtingen, geldende veiligheidscontour is, in samenhang met de gebruiksregels en het begrip functionele binding aangepast; verder zijn de afwijkingsbevoegdheid voor het afwijken van het bestemmingsplan voor een hogere windturbine en de wijzigingsbevoegdheid voor het toestaan van een windturbine op een locatie waar nog geen windturbine is toegestaan, voor zover deze betrekking hebben op de ‘specifieke bouwaanduiding – 2’, als volgt aangepast: bij vervanging of het toestaan van een nieuwe windturbine kan een tiphoogte van maximaal 150 meter worden toegestaan in plaats van 145 meter;

c.  op de verbeelding zijn de afsluiterschema’s en de belemmeringenstrook bij de gastransportleidingen gewijzigd en is een specifieke aanduiding ‘overnachtingsschip’ aangebracht;

d. bijlage 2 (akoestisch inrichtingsplan en zonebeheersysteem) bij de regels is aangepast aan de actueel vergunde situatie per 1 november 2018 en in bijlage 9 bij de toelichting is de milieucategorie van Vopak Terminal Vlissingen b.v. aangepast in milieucategorie 5.2.

Inzien bestemmingsplan

Het vastgestelde bestemmingsplan, het raadsbesluit en de bijlagen liggen met ingang van 3 mei 2019 voor een ieder t/m de datum van afloop van de beroepstermijn (dus t/m 14 juni 2019) ter inzage in het stadhuis, Paul Krugerstraat 1, Vlissingen.

De digitale versie van het bestemmingsplan en de bijlagen zijn raadpleegbaar via de wettelijk verplicht gestelde website www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.0718.BPVO01-VG01. Ook is het bestemmingsplan bekend gemaakt op de site https://zoek.officielebekendmakingen.nl/zoeken/gemeenteblad.

Beroep

Tegen het vastgestelde bestemmingsplan staat met ingang van 4 mei 2019 gedurende een periode van zes weken (t/m 14 juni 2019) beroep open bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 AE DEN HAAG. Beroep kan worden ingesteld worden door:

- een belanghebbende, die tijdig een zienswijze bij de gemeenteraad naar voren heeft gebracht;

- een belanghebbende, die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest zijn zienswijze op het ontwerpbestemmingsplan tijdig bij de gemeenteraad naar voren te brengen;

- een belanghebbende, die bezwaar heeft tegen de wijzigingen, die de gemeenteraad bij de vaststelling in het bestemmingsplan heeft aangebracht.

Inwerkingtreding

Het besluit tot vaststelling treedt in werking met ingang van de dag, na die, waarop de beroepstermijn is verstreken, dus op 15 juni 2019. Een beroepschrift heeft geen schorsende werking. Indien binnen de beroepstermijn tevens een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend bij de Voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, treedt het besluit niet in werking voordat op het verzoek is beslist.

Crisis- en herstelwet

Op dit bestemmingsplan is de Crisis- en herstelwet van toepassing. Dit betekent, dat de beroepsgronden direct in het beroepschrift moeten worden opgenomen, dat het beroep niet-ontvankelijk wordt verklaard, indien binnen de beroepstermijn geen gronden zijn ingediend, en dat na afloop van de beroepstermijn het beroepschrift niet meer kan worden aangevuld.

Vlissingen 2 mei 2019

Burgemeester en wethouders van Vlissingen

Namens deze:

de secretaris, mr. drs. ing. M. van Vliet, de burgemeester drs. A.R.B. van den Tillaar