Ga naar de inhoud Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Logo van Gemeente Vlissingen

Verordening Winkeltijden Vlissingen 2019

Originele publicatie downloaden:
Link naar originele publicatie:
Type bekendmaking:
Verordeningen
Publicatiedatum:
donderdag 25 april 2019Verordening Winkeltijden Vlissingen 2019

De raad van de gemeente Vlissingen;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 22 januari 2019,

gelet op artikel 3 van de Winkeltijdenwet;

besluit vast te stellen de Verordening Winkeltijden Vlissingen 2019

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

–feestdagen: Nieuwjaarsdag, Goede Vrijdag na 19.00 uur, tweede Paasdag, 4 mei na 19.00 uur, Hemelvaartsdag, tweede Pinksterdag, 24 december na 19.00 uur, eerste en tweede Kerstdag;

–werkdagen: maandag tot en met zaterdag;

–winkel: dat wat daaronder wordt verstaan in de Winkeltijdenwet.

 

Artikel 2 Algemene vrijstellingen voor zon- en feestdagen

1. Voor de in artikel 2, eerste lid, aanhef en onder a en b, van de Winkeltijdenwet vervatte verboden geldt op zon- en feestdagen, met uitzondering van de feestdagen Goede Vrijdag, 24 december en 4 mei na 19.00 uur, een algemene vrijstelling van 10.00 uur tot 20.00 uur.

2. Voor de in artikel 2, eerste lid aanhef en onder b, van de Winkeltijdenwet vervatte verboden geldt een algemene vrijstelling op Goede Vrijdag van 19.00 uur tot 22.00 uur.

3. Voor de in artikel 2, eerste lid aanhef en onder b, van de Winkeltijdenwet vervatte verboden geldt een algemene vrijstelling op 24 december van 19.00 tot 22.00 uur.

 

Artikel 3 Individuele ontheffingen

 • 1.

  Burgemeester en wethouders kunnen op een aanvraag ontheffing verlenen van de in artikel 2, eerste lid, van de Winkeltijdenwet vervatte verboden voor zover deze betrekking hebben op werkdagen.

 • 2.

  Aan de ontheffing kunnen beperkingen en voorschriften worden verbonden (waaronder bijvoorbeeld de tijdsruimte van de ontheffing, de duur van de ontheffing, de branchering, al dan niet sterke drank (als bedoeld in artikel 1, eerste lid van de Drank- en Horecawet), in de onmiddellijke nabijheid van de winkel dient voldoende parkeergelegenheid te zijn).

 • 3.

  De ontheffing kan worden geweigerd als de woon- en leefsituatie of de openbare orde in de omgeving van de winkel op ontoelaatbare wijze nadelig wordt beïnvloed door de openstelling van de winkel op basis van de ontheffing.

 • 4.

  Er kunnen maximaal 3 ontheffingen worden verleend en volgens de Dienstenrichtlijn worden ontheffingen verleend voor maximaal 2 jaar.

   

Artikel 4 Beslistermijn
 • 1.

  Burgemeester en wethouders beschikken op een aanvraag om ontheffing binnen 8 weken na de dag waarop de aanvraag is ontvangen.

 • 2.

  Zij kunnen hun beschikking voor ten hoogste 8 weken te verdagen.

 

Artikel 5 Intrekken of wijzigen ontheffing  

Burgemeester en wethouders kunnen een ontheffing intrekken of wijzigen als:

  • a.

   ter verkrijging daarvan onjuiste of onvolledige gegevens zijn verstrekt;

  • b.

   verandering van omstandigheden of inzichten dit naar hun oordeel noodzakelijk maken in het belang van de belangen ter bescherming waarvan de ontheffing is vereist;

  • c.

   de exploitatie van de winkel op basis van de ontheffing gevaar oplevert voor de openbare orde, de veiligheid of het woon- en leefklimaat ter plaatse;

  • d.

   aan de ontheffing verbonden voorschriften en beperkingen niet zijn of worden nagekomen;

  • e.

   van de ontheffing geen gebruik wordt gemaakt binnen een daarbij gestelde termijn; of

  • f.

   de houder dit verzoekt.

    

   

Artikel 6 Toezicht

Met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens deze verordening zijn belast de door burgemeester en wethouders aangewezen toezichthouders.

 

Artikel 7 Intrekking oude verordening en overgangsrecht

 • 1.

  De Verordening Winkeltijden Vlissingen 2012 wordt ingetrokken.

 • 2.

  Een krachtens de Verordening Winkeltijden Vlissingen 2012 verleende ontheffing geldt als ontheffing verleend krachtens deze verordening. Burgemeester en wethouders kunnen deze ambtshalve vervangen door een ontheffing krachtens deze verordening. Ambtshalve vervanging kan gepaard gaan met een wijziging van beperkingen en voorschriften.

 • 3.

  Aanvragen om ontheffing die zijn ingediend onder de Verordening Winkeltijden Vlissingen 2012, maar waarop nog niet is beschikt bij het in werking treden van deze verordening, worden afgehandeld overeenkomstig deze verordening.

 

Artikel 8 Inwerkingtreding en citeertitel

1. Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van bekendmaking.

2. Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening Winkeltijden Vlissingen 2019.

 

 •  

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad, gehouden op 28 februari 2019

De griffier,

Mr. F. Vermeulen

De burgemeester,

Drs. A.R.B. van den Tillaar