Ga naar de inhoud Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Logo van Gemeente Vlissingen

Verordening Starterslening gemeente Vlissingen 2019

Originele publicatie downloaden:
Link naar originele publicatie:
Type bekendmaking:
Verordeningen
Publicatiedatum:
woensdag 24 april 2019Verordening Starterslening gemeente Vlissingen 2019

De Raad van de gemeente Vlissingen;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders;

gelet op de artikelen 147 en 149 van de Gemeentewet;

besluit;

vast te stellen de volgende:

 

Verordening Starterslening gemeente Vlissingen 2019

Artikel 1 Begrippen

Deze verordening verstaat onder:

 • a.

  Aanvraag: verzoek van een persoon aan de gemeente Vlissingen om te beoordelen of er een aanvraag Starterslening kan worden ingediend bij SVn;

 • b.

  Aanvrager: de persoon, die alleen of samen met zijn of haar partner voor de eerste maal een eigen woning koopt of verkrijgt en op grond van deze verordening tot de doelgroep van de Starterslening behoort. Bij twee aanvragers ten aanzien van eenzelfde woning gelden deze gezamenlijk als aanvrager en dienen zij beide te voldoen aan de hiervoor gestelde eis niet eerder een woning te hebben gekocht of verkregen;

 • c.

  College: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Vlissingen;

 • d.

  Besluit: het besluit van de gemeente Vlissingen dat de aanvrager al dan niet aan de criteria voldoet om een aanvraag voor de Starterslening te kunnen doen bij SVn.

 • e.

  Combinatielening: een extra lening, die naast een hypothecaire lening wordt afgesloten, waaruit tot een maximum van 50% van de waarde van de gefinancierde woning de aflossing op de hypothecaire lening mag worden betaald. Deze Combinatielening wordt onlosmakelijk met de Starterslening aangeboden en blijft in dit geval beperkt tot maximaal het bedrag van de Starterslening.

 • f.

  Financiële toets; de toetsing die door SVn wordt uitgevoerd aan de hand van de geldende NHG-regels, waarmee de hoogte van de Starterslening wordt berekend;

 • g.

  NHG: Nationale Hypotheek Garantie, de publicitaire naam van de door Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen, gevestigd te ’s-Gravenhage, verstrekte borgtocht;

 • h.

  Starterslening: een lening die door SVn kan worden verstrekt aan Aanvrager ten behoeve van de financiering van zijn eigen woning, tezamen met een aan de Starterslening gekoppelde Combinatielening;

 • i.

  SVn: Stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten, statutair gevestigd te Hoevelaken en kantoorhoudende te Amersfoort, financiële dienstverlener, geregistreerd onder AFM–vergunningnummer 12013647;

 • j.

  Verwervingskosten: de kosten voor het verkrijgen in eigendom van de woning: de koopsom en bijkomende kosten zoals overdrachtsbelasting, notariskosten, makelaarskosten, afsluitkosten voor de lening, verbeterkosten en meerwerk.

 

Artikel 2 Toepassingsbereik

1. Deze verordening is uitsluitend van toepassing op lening aanvragen:

a. Doelgroep: Van in Nederland woonachtige en verblijfsgerechtigde personen die een minimale leeftijd van 18 en een maximale leeftijd van 35 jaar hebben en minimaal een jaar zelfstandig een huurwoning bewonen of minimaal een jaar inwonend zijn geweest;

b. markt-/woning en prijssegment

Voor het verwerven van een bestaande koopwoning in de gemeente Vlissingen waarvan de kosten voor het verkrijgen in eigendom van de woning (Verwervingskosten) niet hoger zijn dan €180.000,-. De aankoop voldoet altijd aan de meest actuele Voorwaarden en Normen NHG. De hoofdsom voor de Starterslening bedraagt maximaal 20% van de kosten voor het in eigendom verkrijgen van de woning met een absolute grens van €30.000,-.

2. De Aanvrager moet de woning waarvoor een Starterslening wordt verstrekt zelf gaan bewonen.

 

Artikel 3 Budget

1. De gemeente Vlissingen stelt het budget vast dat beschikbaar is voor het toewijzen van Startersleningen.

2. Startersleningen worden alleen toegewezen voor zover het vastgesteld budget hiervoor toereikend is.

3. Aanvragen, die in verband met het tweede lid niet kunnen worden toegewezen, worden door het College afgewezen.

 

Artikel 4 Bevoegdheid College

1. Het College toetst de aanvraag aan artikel 2 en 3. Het college is bevoegd om, met inachtneming van het bepaalde in deze verordening, te bepalen of de aanvrager een Starterslening mag aanvragen bij SVn.

 

Artikel 5 Procedure aanvraag en toewijzing

1. Een aanvraag wordt bij het College ingediend op een door de gemeente beschikbaar gestelde wijze.

2. Het college bevestigt de ontvangst van de aanvraag binnen twee weken.

3. Indien de aanvraag niet alle gegevens bevat die het College voor het nemen van een besluit over de aanvraag noodzakelijk acht, stelt het College de aanvrager in de gelegenheid de aanvraag binnen een termijn van vier weken te completeren.

4. Indien de aanvraag niet binnen de aangegeven termijn is gecompleteerd, besluit het College de aanvraag buiten behandeling te stellen. Het College handelt complete aanvragen in volgorde van binnenkomst af.

5. Het College neemt binnen acht weken na ontvangst van de aanvraag, dan wel na het compleet worden daarvan, een beslissing en deelt die mee aan de aanvrager.

6. Uit overschrijding van de in het vijfde lid bedoelde termijn kan de aanvrager niet afleiden dat zijn aanvraag is of wordt gehonoreerd.

7. In de toewijzing wordt de maximale hoogte van de Starterslening vastgesteld. Dit wordt gedaan op basis van de absolute grens van € 30.000,-.

8. De in lid 5 bedoelde beslissing is een besluit in de zin van artikel 1:3 van de Algemene wet bestuursrecht, waartegen bezwaar en beroep kan worden ingesteld door aanvrager.

 

Artikel 6 Afwijzen Aanvraag en Intrekken Besluit

1. Het College wijst een aanvraag voor een Starterslening af, indien:

a. het budget niet toereikend is om de aanvraag te honoreren; of

b. er niet is voldaan aan de bij of krachtens deze verordening gestelde voorschriften en/of bepalingen.

2. Het College trekt een besluit op de aanvraag in, indien:

a. de Starterslening is toegewezen of vastgesteld op grond van onjuiste gegevens; of

b. de Starterslening niet tot stand komt.

 

Artikel 7 Financiële Toets , verstrekken en beheer Starterslening door SVn

1. de toewijzing van het College betreft een reservering voor een Starterslening uit het gemeentelijke budget. Het besluit vormt het startpunt voor een autonome financiële toetsing door SVn.

2. Met het besluit kan een aanvraag voor de Starterslening worden ingediend bij SVn.

3. SVn stelt de definitieve hoogte van de Starterslening vast op basis van de financiële toets. Bij een positieve financiële toets brengt SVn een offerte uit. Bij een negatieve financiële toets, wijst SVn de lening af en brengt de aanvrager en gemeente hiervan op de hoogte.

4. SVn verstrekt en beheert een geoffreerde Starterslening. Indien de aanvrager het niet eens is met de (financiële) toets van SVn, kan er een klachtenprocedure worden gestart bij SVn en vervolgens eventueel bij het KIFID of zich wenden tot de bevoegde burgerlijke rechter.

5. SVn wijst een aanvraag Starterslening in ieder geval af, in geval er sprake is van stapeling met andere koopinstrumenten, (rente)kortings- of financiële regelingen, die strijdig zijn met de Starterslening en/of de belangen aantasten van aanvrager, NHG of eerste geldverstrekker.

6. De verordening is in overeenstemming met de productspecificaties Starterslening van SVn en de deelnemingsovereenkomst die is gesloten tussen de gemeente Vlissingen en SVn.

 

Artikel 8 Hardheidsclausule

Het College is bevoegd, in die gevallen waarin de toepassing van deze verordening naar zijn oordeel tot een bijzondere hardheid leidt, ten gunste van de aanvrager daarvan af te wijken, uitgezonderd artikel 7.

 

Artikel 9 Inwerkingtreding

1. Deze verordening treedt in werking met ingang van 24 april 2019.

2. De Verordening VROM starterslening 2007 wordt ingetrokken.

 

Artikel 10 Citeertitel

Deze verordening kan worden aangehaald als ‘Verordening Starterslening gemeente Vlissingen 2019’.

 

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad, gehouden op 11 april 2019.

De griffier,

……………………,

De burgemeester,

…………….