Ga naar de inhoud Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Logo van Gemeente Vlissingen

Bestemmingsplan ‘Kenniswerf West, partiële herziening Kanaalzone’

Originele publicatie downloaden:
Link naar originele publicatie:
Type bekendmaking:
Ruimtelijke plannen
Publicatiedatum:
woensdag 24 april 2019Bestemmingsplan ‘Kenniswerf West, partiële herziening Kanaalzone’

Logo Vlissingen

Burgemeester en wethouders van de gemeente Vlissingen maken, ingevolge artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro), bekend, dat voor een ieder in het stadhuis ter inzage ligt de op 11 april 2019 door de gemeenteraad vastgestelde partiële herziening van het bestemmingsplan Kenniswerf West. Deze partiële herziening van het bestemmingsplan Kenniswerf West vormt de juridisch-planologische grondslag voor de realisering van circa 12 kavels voor woon-werkcombinaties op de nu onbebouwde gronden in het noordelijk deel van de Kanaalzone, gelegen tussen de westzijde van de Edisonweg en het Kanaal door Walcheren. Voor de bebouwde en in gebruik zijnde gronden in het zuidelijk deel van de Kanaalzone tussen de westzijde van de Edisonweg en het Kanaal door Walcheren is een wijzigingsbevoegdheid voor burgemeester en wethouders opgenomen, op basis waarvan eveneens de realisatie van woon-werkcombinaties mogelijk kunnen worden gemaakt.Het bestemmingsplan met de daarbij behorende bijlagen, het besluit tot het vaststellen van het bestemmingsplan en tot het niet vaststellen van een grondexploitatieplan liggen voor een ieder ter inzage vanaf 25 april 2019 t/m de datum van afloop van de beroepstermijn, dus t/m 6 juni 2019) in het stadhuis van Vlissingen. De digitale versie van het bestemmingsplan en de bijlagen zijn raadpleegbaar via de wettelijk verplicht gestelde website via de link www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.0718.BPKW02-VG01. Ook is het bestemmingsplan bekend gemaakt op de site https://zoek.officielebekendmakingen.nl/zoeken/gemeenteblad. Met ingang van 26 april 2019 kan door een belanghebbende gedurende een periode van zes weken (dus t/m 6 juni 2019) beroep worden ingesteld bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 AE ’s GRAVENHAGE. Geen beroep kan worden ingesteld door een belanghebbende aan wie redelijkerwijs kan worden verweten, dat hij geen zienswijze naar voren heeft gebracht bij de gemeenteraad. Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan treedt in werking met ingang van de dag, na die, waarop de beroepstermijn is verstreken, dus op 7 juni 2019. Een beroepschrift heeft geen schorsende werking. Indien binnen de beroepstermijn tevens een verzoek om voorlopige voorziening wordt ingediend bij de Voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, treedt het besluit niet in werking voordat op het verzoek is beslist.

 

Vlissingen 24 april 2019

Burgemeester en wethouders van Vlissingen,

Namens deze:

drs. A.R.B. van den Tillaar, burgemeester, mr. drs. ing. M. van Vliet, secretaris