Ga naar de inhoud Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Logo van Gemeente Vlissingen

Verkeersbesluit gemeente Vlissingen

Originele publicatie downloaden:
Link naar originele publicatie:
Type bekendmaking:
Overig
Publicatiedatum:
vrijdag 12 april 2019Verkeersbesluit gemeente Vlissingen

Logo Vlissingen

Plaatsen fysieke afsluiting Toutenburg

 

1 Besluit

Op grond van artikel 18, eerste lid, onder d van de wegenverkeerswet 1994 (hierna de WVW 1994) is het college van B&W bevoegd om een verkeersbesluit te nemen.

Burgemeester en wethouders hebben besloten:

- Ter hoogte van de Toutenburg huisnummer 47 de weg fysiek af te sluiten voor het verkeer, uitgezonderd fietsers en bromfietsers door het plaatsen van een fysieke afsluiting ter hoogte van huisnummer 47 en het plaatsen van een verkeersbord model L09 van bijlage 1 van het RVV 1990 met onderbord OB54 ter hoogte van Toutenburg huisnummer 40 en verkeersbord model L08 van bijlage 1 van het RVV 1990 met onderbord OB54 ter hoogte van Toutenburg huisnummer 20.

 

2 Aanleiding

In het kader van veiligheid en bereikbaarheid zal de Toutenburg fysiek afgesloten worden voor het verkeer, uitgezonderd fietsers en bromfietsers.

 

3 Wettelijke grondslag

Een verkeersbesluit is vereist voor plaatsing of verwijdering van de bij algemene maatregel van bestuur aangewezen verkeerstekens en onderborden voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd. Het is ook vereist voor infrastructurele maatregelen die leiden tot een beperking of uitbreiding van het aantal categorieën weggebruikers dat van een weg of weggedeelte gebruik maakt (artikel 15 Wegenverkeerswet 1994). In het besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW) is in artikel 12 opgenomen dat voor plaatsing/verwijdering van voetgangersoversteekplaatsen een verkeersbesluit nodig is.

 

4 Motivering

Argumenten

De Toutenburg in Vlissingen kan op dit moment worden bereden tussen huisnummers 40 en 47. De weg is hier te smal voor autoverkeer, wat zorgt voor gevelbeschadigingen. Door de weg ter hoogte van huisnummer 47 af te sluiten, wordt deze beschadigingen tegengegaan. De gehele Toutenburg blijft bereikbaar via de wegen rondom het huizenblok van Toutenburg huisnummer 32 tot 40.

In verband met de in artikel 21 (grondslag besluit) van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (BABW) dient nog te worden vermeld dat de in artikel 2, eerste lid, sub a, c en d van de Wegenverkeerswet genoemde belangen (het verzekeren van de veiligheid op de weg en het in stand houden van de weg en het waarborgen van de bruikbaarheid daarvan en het zoveel mogelijk waarborgen van de vrijheid van het verkeer) ten grondslag liggen aan dit verkeersbesluit en in bovenstaande afwegingen tegen elkaar zijn afgewogen.

Kanttekeningen

Geen.

Plaatsing verkeerstekens

Het fysiek af sluiten van de Toutenburg kan worden bewerkstelligd door op de Toutenburg ten hoogte van huisnummer 47 een fysieke afsluiting te plaatsen en door het plaatsen van verkeersbord model L09 van bijlage 1 van het RVV 1990 met onderbord OB54 en tetrhoogte van huisnummer 40 het plaatsen van verkeersbord model L08 van bijlage 1 van het RVV 1990 met onderbord OB54 ter hoogte van huisnummer 20.

 

5 Overleg

Overeenkomstig artikel 24 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer is overleg gepleegd met de beleidsmedewerker BABW van de Politie Zeeland, die daartoe is bevoegd krachtens mandaat van de korpschef.

 

6 Procedure

Dit besluit is gepubliceerd in de Staatscourant.

Belanghebbenden kunnen binnen 6 weken na publicatie van deze bekendmaking een gemotiveerd bezwaarschrift tegen dit besluit indienen. Het bezwaarschrift dient schriftelijk bij het college van burgemeester en wethouders van Vlissingen, postbus 3000, 4380 GV Vlissingen te worden ingediend. Het bezwaarschrift moet op grond van artikel 6:5 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) ondertekend zijn en tenminste de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaar bevatten. De stukken liggen vanaf 12-04-2019 t/m 24-05-2019 ter inzage bij de centrale balie op de begane grond van het Stadskantoor, Paul Krugerstraat 1, te Vlissingen.

Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van dit besluit niet. Degenen die een bezwaarschrift hebben ingediend kunnen, indien er sprake is van spoedeisend belang, tevens op grond van artikel 8:81 Awb een voorlopige voorziening aanvragen. Dit verzoek (inclusief een kopie van het bezwaarschrift) stuurt u naar: Voorzieningenrechter, Rechtbank Zeeland-West-Brabant, Postbus 90006, 4800 PA Breda. Voor het behandelen van een dergelijk verzoek wordt griffierecht geheven. Voor het behandelen van een dergelijk verzoek wordt griffierecht geheven; dit recht bedraagt € 165,-- voor natuurlijke personen (individuele personen) en € 310,-- voor niet-natuurlijke personen (zoals verenigingen).

 

Hoogachtend,

burgemeester en wethouders van Vlissingen,

namens het college

de teamleider van Team Leefbaarheid,

Ir. M.C. Herrmann

Vlissingen, 12-04-2019