Ga naar de inhoud Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Logo van Gemeente Vlissingen

Verkeersbesluit gemeente Vlissingen

Originele publicatie downloaden:
Link naar originele publicatie:
Type bekendmaking:
Overig
Publicatiedatum:
vrijdag 12 april 2019Verkeersbesluit gemeente Vlissingen

Logo Vlissingen

opheffen eenrichtingsverkeer de Kleine Kerkstraat

 

1 Besluit

Op grond van artikel 18, eerste lid, onder d van de wegenverkeerswet 1994 (hierna de WVW 1994) is het college van B&W bevoegd om een verkeersbesluit te nemen.

Burgemeester en wethouders hebben besloten:

- tot het opheffen van het eenrichtingsverkeer (uitgezonderd fietsers en bromfietsers) op het gedeelte van de Kleine Kerkstraat tussen de Stenenbeer en de Jan Allemanstraat door het verwijderen van de borden model C03 en C04 van Bijlage 1 van het RVV 1990 alsmede het onderbord OB54 ter hoogte van huisnummer 2 en het plaatsen van het bord model C03 van bijlage 1 van het RVV 1990 alsmede het onderbord OB54 ter hoogte van huisnummer 4.

Aanleiding

In het kader van bereikbaarheid zal in een gedeelte van de Kleine Kerkstraat het eenrichtingsverkeer worden opgeheven.

 

2 Wettelijke grondslag

Een verkeersbesluit is vereist voor plaatsing of verwijdering van de bij algemene maatregel van bestuur aangewezen verkeerstekens en onderborden voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd. Het is ook vereist voor infrastructurele maatregelen die leiden tot een beperking of uitbreiding van het aantal categorieën weggebruikers dat van een weg of weggedeelte gebruik maakt (artikel 15 Wegenverkeerswet 1994). In het besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW) is in artikel 12 opgenomen dat voor plaatsing/verwijdering van voetgangersoversteekplaatsen een verkeersbesluit nodig is.

 

3 Motivering

Argumenten

De Kleine Kerkstaat is op dit moment een eenrichtingsweg. Dit zorgt ervoor dat er moet worden omgereden door de mensen die in de Jan Allemanstraat parkeren. Om de parkeergelegenheid aan de Jan Allemanstraat bereikbaar te houden, is er besloten het eenrichtingsverkeer in een gedeelte van de Kleine Kerkstraat op te heffen.

In verband met de in artikel 21 (grondslag besluit) van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (BABW) dient nog te worden vermeld dat de in artikel 2, eerste lid, sub a, c en d van de Wegenverkeerswet genoemde belangen (het verzekeren van de veiligheid op de weg en het in stand houden van de weg en het waarborgen van de bruikbaarheid daarvan en het zoveel mogelijk waarborgen van de vrijheid van het verkeer) ten grondslag liggen aan dit verkeersbesluit en in bovenstaande afwegingen tegen elkaar zijn afgewogen

Kanttekeningen

Verkeer kan het gedeelte van de Kleine Kerkstraat tussen de Stenenbeer en de Jan Allemanstraat door deze maatregel in twee richtingen bereiden. De weg is echter voldoende breed voor het laten parseren van twee voertuigen.

Plaatsing verkeerstekens

Het opheffen van eenrichtingverkeer tussen de Stenenbeer en de Jan Allemanstraat in de Kleine Kerkstraat kan worden bewerkstelligd door op de Kleine Kerkstraat ter hoogte van huisnummer 2 het verkeersbord model C03 en C04 van bijlage 1 van het RVV 1990 alsmede het onderbord OB54 te verwijderen en door het plaatsen van verkeersbord model C03 van bijlage 1 van het RVV 1990 alsmede het onderbord OB54 ter hoogte van de Kleine Kerkstraat huisnummer 2.

Overleg

Overeenkomstig artikel 24 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer is overleg gepleegd met de beleidsmedewerker BABW van de Politie Zeeland, die daartoe is bevoegd krachtens mandaat van de korpschef.

 

4 Procedure

Dit besluit is gepubliceerd in de Staatscourant.

Belanghebbenden kunnen binnen 6 weken na publicatie van deze bekendmaking een gemotiveerd bezwaarschrift tegen dit besluit indienen. Het bezwaarschrift dient schriftelijk bij het college van burgemeester en wethouders van Vlissingen, postbus 3000, 4380 GV Vlissingen te worden ingediend. Het bezwaarschrift moet op grond van artikel 6:5 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) ondertekend zijn en tenminste de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaar bevatten. De stukken liggen vanaf 12-04-2019 t/m 24-05-2019 ter inzage bij de centrale balie op de begane grond van het Stadskantoor, Paul Krugerstraat 1, te Vlissingen.

Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van dit besluit niet. Degenen die een bezwaarschrift hebben ingediend kunnen, indien er sprake is van spoedeisend belang, tevens op grond van artikel 8:81 Awb een voorlopige voorziening aanvragen. Dit verzoek (inclusief een kopie van het bezwaarschrift) stuurt u naar: Voorzieningenrechter, Rechtbank Zeeland-West-Brabant, Postbus 90006, 4800 PA Breda. Voor het behandelen van een dergelijk verzoek wordt griffierecht geheven. Voor het behandelen van een dergelijk verzoek wordt griffierecht geheven; dit recht bedraagt € 165,-- voor natuurlijke personen (individuele personen) en € 310,-- voor niet-natuurlijke personen (zoals verenigingen).

 

Hoogachtend,

burgemeester en wethouders van Vlissingen,

namens het college

de teamleider van het team Leefbaarheid,

Ir. M.C. Herrmann

Vlissingen, 12-04-2019