Ga naar de inhoud Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Logo van Gemeente Vlissingen

Verkeersbesluit gemeente Vlissingen

Originele publicatie downloaden:
Link naar originele publicatie:
Type bekendmaking:
Overig
Publicatiedatum:
vrijdag 12 april 2019Verkeersbesluit gemeente Vlissingen

Logo Vlissingen

Opheffen parkeergelegenheid voor het onmiddellijk laden en lossen van goederen Berlagestraat

 

1 Besluit

Op grond van artikel 18, eerste lid, onder d van de wegenverkeerswet 1994 (hierna de WVW 1994) is het college van B&W bevoegd om een verkeersbesluit te nemen.

Burgemeester en wethouders hebben besloten:

- om de parkeergelegenheid voor het onmiddellijk laden en lossen van goederen op de Berlagestraat op te heffen door het verwijderen van het verkeersbord model E07 van bijlage 1 van het RVV 1990.

 

2 Aanleiding

Er is een parkeervak aangemerkt als parkeergelegenheid voor het onmiddellijk laden en lossen van goederen. Het bedrijf waarvoor deze parkeergelegenheid bedoeld is, is verhuisd. Hierdoor is de parkeergelegenheid overbodig geworden.

 

3 Wettelijke grondslag

Een verkeersbesluit is vereist voor plaatsing of verwijdering van de bij algemene maatregel van bestuur aangewezen verkeerstekens en onderborden voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd. Het is ook vereist voor infrastructurele maatregelen die leiden tot een beperking of uitbreiding van het aantal categorieën weggebruikers dat van een weg of weggedeelte gebruik maakt (artikel 15 Wegenverkeerswet 1994).

 

4 Motivering

Argumenten

In de Berlagestraat is een parkeervak aangemerkt als parkeergelegenheid voor het onmiddellijk laden en lossen van goederen. Deze parkeergelegenheid was ingesteld voor het bedrijf dat in deze straat gevestigd was. Dit bedrijf is verhuisd, waardoor de laad- en losplaats overbodig is geworden.

In verband met de in artikel 21 (grondslag besluit) van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (BABW) dient nog te worden vermeld dat de in artikel 2, eerste lid, sub a en sub b van de Wegenverkeerswet genoemde belangen (het verzekeren van de veiligheid op de weg en het beschermen van weggebruikers en passagiers) ten grondslag liggen aan dit verkeersbesluit en in bovenstaande afwegingen tegen elkaar zijn afgewogen.

Kanttekeningen

Het opheffen van de laad- en losplaats betekent er geen verbod meer is op het parkeren in dit vak van andere bestuurders.

Plaatsing verkeerstekens

Het opheffen van de parkeergelegenheid voor het onmiddellijk laden en lossen van goederen wordt aangeduid door het verwijderen van het bord model E07 van bijlage 1 van het RVV 1990.

 

5 Overleg

Overeenkomstig artikel 24 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer is overleg gepleegd met de beleidsmedewerker BABW van de Politie Zeeland, die daartoe is bevoegd krachtens mandaat van de korpschef.

 

6 Procedure

Dit besluit is gepubliceerd in de Staatscourant.

Belanghebbenden kunnen binnen 6 weken na publicatie van deze bekendmaking een gemotiveerd bezwaarschrift tegen dit besluit indienen. Het bezwaarschrift dient schriftelijk bij het college van burgemeester en wethouders van Vlissingen, postbus 3000, 4380 GV Vlissingen te worden ingediend. Het bezwaarschrift moet op grond van artikel 6:5 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) ondertekend zijn en tenminste de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaar bevatten. De stukken liggen vanaf 12-04-2019 t/m 24-05-2019 ter inzage bij de centrale balie op de begane grond van het Stadskantoor, Paul Krugerstraat 1, te Vlissingen.

Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van dit besluit niet. Degenen die een bezwaarschrift hebben ingediend kunnen, indien er sprake is van spoedeisend belang, tevens op grond van artikel 8:81 Awb een voorlopige voorziening aanvragen. Dit verzoek (inclusief een kopie van het bezwaarschrift) stuurt u naar: Voorzieningenrechter, Rechtbank Zeeland-West-Brabant, Postbus 90006, 4800 PA Breda. Voor het behandelen van een dergelijk verzoek wordt griffierecht geheven. Voor het behandelen van een dergelijk verzoek wordt griffierecht geheven; dit recht bedraagt € 165,-- voor natuurlijke personen (individuele personen) en € 310,-- voor niet-natuurlijke personen (zoals verenigingen).

 

Hoogachtend,

burgemeester en wethouders van Vlissingen,

namens het college

de teamleider van het team Leefbaarheid,

Ir. M.C. Herrmann

Vlissingen, 12-04-2019