Ga naar de inhoud Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Logo van Gemeente Vlissingen

Kennisgeving ontwerp-beschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) t.b.v. het woonproject De Vesting en de aanleg van wegen en openbare ruimte in het Scheldekwartier Vlissingen (uitgebreide procedure).

Originele publicatie downloaden:
Link naar originele publicatie:
Type bekendmaking:
Vergunningen
Publicatiedatum:
woensdag 3 april 2019Kennisgeving ontwerp-beschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) t.b.v. het woonproject De Vesting en de aanleg van wegen en openbare ruimte in het Scheldekwartier Vlissingen (uitgebreide procedure).

Logo Vlissingen

Burgemeester en wethouders van Vlissingen maken bekend, dat zij, op grond van artikel 2:12, lid 1, sub a, onder 3˚, en artikel 3:10, lid 1, sub a, van de Wabo, jo. Afd. 3.4. van de Algemene wet bestuursrecht, voornemens zijn vergunning te verlenen voor het ‘handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening’ ten behoeve van:

  • 1.

    het door Bouwbedrijf Joziasse B.V. te realiseren woonproject ´De Vesting´, bestaande uit 43 grondgebonden woningen, 3 appartementen en 10 garageboxen, in combinatie met de omgevingsvergunning voor de activiteit ‘bouwen’ voor de fasen 1a en 1b van het project;  

  • 2.

    de aanleg van wegen (o.a. het doortrekken van de Singel en de Verkuijl Quakkelaarstraat) en openbare ruimte door gemeente Vlissingen.

 

Met de gelijktijdige terinzagelegging van het ontwerp van de omgevingsvergunning handelen in strijd regels ruimtelijke ordening en de ontwerp van de omgevingsvergunningen ‘bouwen’ voor de fasen 1A en 1B, wordt toepassing gegeven aan de coördinatieregeling van Afdeling 3.6 van de Wet ruimtelijke ordening. Op basis van deze regeling is het mogelijk de procedures van het bestemmingsplan en de omgevingsvergunning bouwen tegelijkertijd te doorlopen. De gemeenteraad van Vlissingen heeft voor toepassing van de coördinatieregeling op 27 juni 2013 de ‘Coördinatieverordening Wet ruimtelijke ordening Vlissingen 2013’ vastgesteld. Op 26 maart 2019 hebben burgemeester en wethouders, ingevolge artikel 3 van deze verordening, vastgesteld, dat deze besluiten (omgevingsvergunning handelen in strijd regels ruimtelijke ordening en bouwen) voor de hiervoor genoemde woningbouwontwikkeling gecoördineerd kunnen worden voorbereid.

 

De aanvragen met bijbehorende tekeningen, de ontwerpbeschikkingen en de ruimtelijke onderbouwing liggen met ingang van 4 april 2019 gedurende zes weken (tot en met 15 mei 2019) ter inzage in het stadhuis van Vlissingen, Paul Krugerstraat 1. U kunt de stukken elke werkdag tijdens kantooruren inzien. Op afspraak kunnen de stukken ook donderdagavond tot 19.00 uur worden ingezien (dhr. W. Huige, tel. 0118.487339 of e-mail whuige@vlissingen.nl). De stukken zijn ook digitaal te raadplegen via www.vlissingen.nl/bekendmakingen.

 

Tijdens de periode van terinzagelegging kan een ieder naar keuze schriftelijk of mondeling een zienswijze indienen. Zienswijzen moeten worden gericht aan Burgemeester en wethouders van Vlissingen, Postbus 3000, 4380 GV VLISSINGEN. Voor mondelinge zienswijzen kunt u een afspraak maken met dhr. W. Huige.

 

Wij wijzen u erop, dat alleen beroep tegen de definitieve beschikking(en) kan worden ingediend als de indiener ook een zienswijze heeft ingebracht tegen de ontwerp beschikking(en) en belanghebbende is. Op deze besluiten is afdeling 2 van hoofdstuk 1 van de Crisis- en herstelwet van toepassing. Dit betekent dat de belanghebbende in het beroepschrift moet aangeven welke beroepsgronden hij aanvoert tegen het besluit. Na afloop van de termijn van zes weken kunnen geen nieuwe beroepsgronden meer worden aangevoerd.

 

Vlissingen, 3 april 2019

Burgemeester en wethouders van Vlissingen,

Namens deze,

de burgemeester, drs. A.R.B. van den Tillaar

de secretaris, mr. drs. ing. M. van Vliet