Ga naar de inhoud Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Logo van Gemeente Vlissingen

KENNISGEVING BESLUIT

Originele publicatie downloaden:
Link naar originele publicatie:
Type bekendmaking:
Overige overheidsinformatie
Publicatiedatum:
woensdag 20 maart 2019KENNISGEVING BESLUIT

Waterwet/Ontgrondingenwet

De minister van Infrastructuur en Waterstaat maakt ter voldoening aan de Algemene wet bestuursrecht het volgende bekend.

Bij besluit van 6 maart 2019 zijn aan Stichting d'Onte te Goes vergunningen ingevolge de Waterwet en de

Ontgrondingenwet verleend voor het winnen van maximaal 2.500.000 m3 zand in de Westerschelde en het compenseren hiervan door terugbrengen van een gelijke hoeveelheid Noordzeezand in de Westerschelde, voor een periode van 5 jaar.

Er is een zienswijze ontvangen op de ontwerpbesluiten. De besluiten zijn naar aanleiding hiervan gewijzigd ten opzichte van de ontwerpbesluiten.

Terinzagelegging

Vanaf 14 maart 2019 tot en met 24 april 2019 wordt een ieder die dat wenst in de gelegenheid gesteld de

aanvraag, het besluit en andere van belang zijnde stukken in te zien. Daartoe bestaan de volgende

mogelijkheden:

1. Op verzoek kan Rijkswaterstaat u de stukken per e-mail toezenden. Daarnaast bestaat er bij

Rijkswaterstaat de mogelijkheid, op voorafgaande afspraak, de stukken te komen inzien op het kantoor van Rijkswaterstaat Zee en Delta, Poelendaelesingel 18 te Middelburg op werkdagen van 09.00 uur tot 16.00 uur. Voor beide verzoeken kunt u tijdens kantooruren contact opnemen met de afdeling Vergunningverlening, telefoon: 088-7974600.

2. De stukken liggen gedurende de openingstijden ter inzage bij de publieksbalie van de gemeenten

Vlissingen, Terneuzen en Reimerswaal.

Beroep en voorlopige voorziening

Tegen het besluit kan tot en met 24 april 2019 beroep worden ingesteld door:

a. belanghebbenden die een zienswijze hebben ingebracht op het ontwerp;

b. de adviseurs die gebruik hebben gemaakt van de gelegenheid advies uit te brengen over het ontwerp;

c. degenen die bezwaar hebben tegen wijzigingen die bij het nemen van het besluit ten opzichte van het

ontwerp zijn aangebracht;

d. belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijze te hebben ingebracht op het ontwerp.

Het gemotiveerde beroepschrift dient te worden gezonden aan:

In geval van de watervergunning: de rechtbank (sector Bestuursrecht) in het rechtsgebied waarvan de indiener van het beroepsschrift zijn woonplaats heeft;

In geval van de ontgrondingsvergunning: de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 AE Den Haag;

In het beroepsschrift moet tenminste worden vermeld: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening van het beroepschrift, een vermelding van het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen en de datum en het kenmerk van het besluit.

Op grond van artikel 6:16 van de Algemene wet bestuursrecht schorst het beroep de werking van dit besluit met.

Gelet hierop kan, indien tegen dit besluit beroep wordt ingesteld, gedurende de beroepstermijn tevens een

verzoek om een voorlopige voorziening worden ingediend bij de instantie waaraan het beroepsschrift is gericht.

Inlichtingen

Voor nadere inlichtingen kan men zich telefonisch wenden tot de afdeling Vergunningverlening: 088-7974600.