Ga naar de inhoud Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Logo van Gemeente Vlissingen

Wet Geluidhinder – hogere grenswaarden Lammerenburgweg

Originele publicatie downloaden:
Link naar originele publicatie:
Type bekendmaking:
Overige besluiten van algemene strekking
Publicatiedatum:
woensdag 13 maart 2019Wet Geluidhinder – hogere grenswaarden Lammerenburgweg

Burgemeester en wethouders van Vlissingen zijn overgegaan tot het vaststellen van hogere grenswaarden als gevolg van het wegverkeerslawaai op grond van de Wet Geluidhinder.

 

Dit besluit heeft betrekking op de realisatie van maximaal 8 woningen aan de Lammerenburgweg, op het perceel globaal omsloten door De Vlissingsestraat (gemeente Veere), de Lammerenburgweg, de Wildbaan en het volkstuincomplex Levenslust, kadastraal bekend Vlissingen, sectie L, nummer 3792 (ged.).

 

De vaststelling van het bestemmingsplan waarin bovenstaande ontwikkeling planologisch mogelijk wordt gemaakt, is heden eveneens gepubliceerd.

Het besluit tot het vaststellen van de hogere waarden en alle bijbehorende stukken, liggen vanaf 14 maart 2019 ter inzage in de centrale hal van het stadhuis van de gemeente Vlissingen. U kunt de stukken elke werkdag tijdens openingstijden inzien. Op afspraak kunnen de stukken ook op donderdagavond tussen 16.00 uur en 19.00 uur worden ingezien (dhr. W. Huige, telefoon 0118-487339 of email whe@vlissingen.nl). De stukken zijn te raadplegen in het elektronisch Gemeenteblad (GVOP) via www.vlissingen.nl/bekendmakingen.

Tegen het besluit tot het vaststellen van de hogere waarden op grond van de Wet Geluidhinder staat voor een belanghebbende gedurende een periode van 6 weken (15 maart t/m 25 april 2019) beroep open bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 AE Den Haag. Geen beroep kan worden ingesteld door een belanghebbende aan wie redelijkerwijs kan worden verweten, dat hij geen zienswijze naar voren heeft gebracht tegen het ontwerp-besluit.

Het besluit tot vaststelling treedt in werking met ingang van de dag na die, waarop de beroepstermijn is verstreken. Een beroepschrift heeft geen schorsende werking. Als binnen de beroepstermijn tevens een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend bij de Voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, treedt het besluit niet in werking voordat op het verzoek is beslist.

 

Vlissingen, 13 maart 2019

Burgemeester en wethouders van Vlissingen,

Namens deze,

drs. A.R.B. van den Tillaar, burgemeester

mr. drs. ing. M. van Vliet, secretaris