Ga naar de inhoud Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Logo van Gemeente Vlissingen

Vastgesteld bestemmingsplan “Paauwenburg-Groot Lammerenburg, 1e herziening”

Originele publicatie downloaden:
Link naar originele publicatie:
Type bekendmaking:
Ruimtelijke plannen
Publicatiedatum:
woensdag 13 maart 2019Vastgesteld bestemmingsplan “Paauwenburg-Groot Lammerenburg, 1e herziening”

Logo Vlissingen

Burgemeester en wethouders van Vlissingen maken, ter voldoening aan het bepaalde in artikel 3.8, lid 3 van de Wet ruimtelijke ordening, bekend, dat de gemeenteraad in zijn vergadering van 28 februari 2019 het bestemmingsplan “Paauwenburg – Groot Lammerenburg, 1e herziening” heeft vastgesteld. Gelijktijdig met de vaststelling van het bestemmingsplan heeft zij besloten hiervoor geen exploitatieplan vast te stellen. Bij de vaststelling van het bestemmingsplan zijn geen wijzigingen aangebracht ten opzichte van het ter visie gelegen ontwerp.

 

Het vastgestelde bestemmingsplan, het raadsbesluit en de bijlagen liggen met ingang van 14 maart 2019 t/m de datum van afloop van de beroepstermijn (deze termijn loopt van 15 maart 2019 t/m 25 april 2019) ter inzage in het stadhuis, Paul Krugerstraat 1, Vlissingen.

 

Het raadsbesluit en de digitale versie van het bestemmingsplan en de bijlagen zijn raadpleegbaar via de website www.ruimtelijkeplannen.nl. Door het tabblad bestemmingsplannen en vervolgens het tabblad ID te selecteren en daar in te vullen: NL.IMRO.0718.BPPG02-VG01, kunt u het bestemmingsplan raadplegen. Tevens zijn deze publicatie en genoemde stukken met een rechtstreekse link naar www.ruimtelijkeplannen.nl digitaal raadpleegbaar via de website van de gemeente: www.vlissingen.nl/bekendmakingen.

 

Tegen het vastgestelde bestemmingsplan staat, op grond van artikel 8.2 van de Wet ruimtelijke ordening, jo. artikel 6.8, lid 4, van de Algemene wet bestuursrecht voor een belanghebbende gedurende een periode van zes weken (15 maart 2019 t/m 25 april 2019) beroep open bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 AE DEN HAAG. Geen beroep kan worden ingesteld door een belanghebbende aan wie redelijkerwijs kan worden verweten, dat hij geen zienswijze naar voren heeft gebracht bij de gemeenteraad.

 

Het besluit tot vaststelling treedt in werking met ingang van de dag, na die, waarop de beroepstermijn is verstreken, dus op 26 april 2019. Een beroepschrift heeft geen schorsende werking. Indien binnen de beroepstermijn tevens een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend bij de Voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, treedt het besluit niet in werking voordat op het verzoek is beslist.

 

Vlissingen, 13 maart 2019

burgemeester en wethouders van Vlissingen,

Namens deze,

drs. A.R.B. van den Tillaar, burgemeester

mr. drs. ing. M. van Vliet, secretaris