Ga naar de inhoud Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Logo van Gemeente Vlissingen

ONTWERP BESTEMMINGSPLAN EN ONTWERP BEELDKWALITEITSPLAN ‘3 WONINGEN DRIEWEGE/KROMWEGESINGEL’, ONTWERP OMGEVINGSVERGUNNING BOUW WONING, ONTWERPBESLUIT VASTSTELLEN HOGERE WAARDEN, BESLUIT NIET OPSTELLEN MILIEUEFFECTRAPPORT

Originele publicatie downloaden:
Link naar originele publicatie:
Type bekendmaking:
Ruimtelijke plannen
Publicatiedatum:
woensdag 27 februari 2019ONTWERP BESTEMMINGSPLAN EN ONTWERP BEELDKWALITEITSPLAN ‘3 WONINGEN DRIEWEGE/KROMWEGESINGEL’, ONTWERP OMGEVINGSVERGUNNING BOUW WONING, ONTWERPBESLUIT VASTSTELLEN HOGERE WAARDEN, BESLUIT NIET OPSTELLEN MILIEUEFFECTRAPPORT

Logo Vlissingen

Burgemeester en wethouders van de Gemeente Vlissingen maken bekend dat voor een ieder ter inzage ligt:

- het ontwerp van het bestemmingsplan ‘3 woningen Driewege/Kromwegesingel’;

- het ontwerp van het beeldkwaliteitplan ‘3 woningen Driewege/Kromwegesingel’;

- het ontwerp van de omgevingsvergunning bouwen van 1 woning aan de Driewege;

- het ontwerpbesluit tot het vaststellen van hogere waarden Wet geluidhinder;

- het besluit van het college d.d. 19 februari 2019 dat het opstellen van een milieueffectrapport niet noodzakelijk is voor bovenstaande ontwikkeling.

 

Ontwerpbestemmingsplan

Het bestemmingsplan voorziet in de bouw van 3 vrijstaande woningen op ruime kavels met bijbehorende voorzieningen. Het plangebied ligt aan de zuidkant van Oost-Souburg.

- Aan de noord- en noordwest kant grenst het gebied aan de achterzijde van de bestaande woningen van de Vlissingsestraat en de Kromwegesingel;

- Aan de zuidzijde grenst het gebied aan de geluidswal van Rijksweg A58;

- Aan de noordoostzijde wordt het gebied begrensd door de Driewege (voorheen: Visodeweg).

 

Ontwerpbeeldkwaliteitsplan

Voor bovengenoemde locatie is een ontwerpbeeldkwaliteitsplan opgesteld. Dat plan biedt een toetsingskader voor bouwaanvragen. Het plan is bedoeld om erop toe te zien of bouwplannen van voldoende esthetische kwaliteit zijn en of ze passen in de omgeving. Het beeldkwaliteitsplan wordt onderdeel van de welstandsnota.

 

Ontwerp-omgevingsvergunning

De ontwerp-omgevingsvergunning bouwen heeft betrekking op de bouw van 1 woning in het plangebied.

 

Ontwerpbesluit vaststellen hogere waarden

Het plangebied ligt binnen de invloedsfeer van Rijksweg A58 en het gezoneerde industriegebied De Schelde / Buitenhaven. De geluidsbelasting op diverse gevels van de geprojecteerde woningen in het te ontwikkelen plangebied overschrijdt de voorkeursgrenswaarde. Derhalve is de vaststelling van hogere waarden, als bedoeld in de Wet geluidhinder, noodzakelijk. Hiervoor is een ontwerpbesluit opgesteld.

 

Besluit milieueffectrapport niet vereist

Burgemeester en wethouders van de Gemeente Vlissingen maken ingevolge artikel 7.17, 4e lid Wet Milieubeheer, bekend dat zij op 19 februari 2019 heeft besloten dat er geen milieueffectrapport hoeft te worden opgesteld m.b.t. bovengenoemde ontwikkeling.

Op grond van de onderzoeken en afwegingen in de ‘Aanmeldingsnotitie vormvrije m.e.r.-beoordeling’, blijkt dat het plan geen belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu zal hebben. Het opstellen van een milieueffectrapport is daarom niet noodzakelijk.

 

Inzien

De volgende stukken liggen voor een ieder vanaf 28 februari 2019 gedurende een periode van zes weken (dus t/m 10 april 2019) tijdens openingstijden in het stadhuis van Vlissingen, Paul Krugerstraat 1 ter inzage:

- Het ontwerpbestemmingsplan met de daarbij behorende bijlagen;

- Het ontwerpbesluit tot het vaststellen van het bestemmingsplan, tot het niet vaststellen van een grondexploitatieplan en tot het van toepassing verklaren van de Crisis- en herstelwet;

- De ontwerp-omgevingsvergunning bouwen;

- Het ontwerp-beeldkwaliteitsplan;

- Het ontwerpbesluit vaststelling hogere waarden;

- Het besluit m.b.t. de m.e.r.-beoordeling.

De stukken behorend bij bovengenoemde (ontwerp)besluiten zijn te raadplegen in het Gemeenteblad en de Staatscourant. De stukken van het ontwerpbestemmingsplan zijn tevens te raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl (planidentificatienummer: NL.IMRO.0718.BPOS06-ON01).

Met de gelijktijdige terinzagelegging van het ontwerp van het bestemmingsplan en het ontwerp van de omgevingsvergunning bouwen wordt toepassing gegeven aan de coördinatieregeling van Afdeling 3.6 van de Wet ruimtelijke ordening. Op basis van deze regeling is het mogelijk de procedures van het bestemmingsplan en de omgevingsvergunning bouwen tegelijkertijd te doorlopen. De gemeenteraad van Vlissingen heeft voor toepassing van de coördinatieregeling op 27 juni 2013 de ‘Coördinatieverordening Wet ruimtelijke ordening Vlissingen 2013’ vastgesteld. Op 19 juni 2019 hebben burgemeester en wethouders, ingevolge artikel 3 van deze verordening, vastgesteld, dat deze besluiten voor de hiervoor genoemde woningbouwontwikkeling gecoördineerd kunnen worden voorbereid.

Tevens wordt de Crisis- en herstelwet, meer specifiek afdeling 2 van hoofdstuk 1, van toepassing verklaard op het bestemmingsplan.

 

Indienen zienswijzen / inspraakreacties

Binnen de genoemde termijn van zes weken kan een ieder zienswijzen indienen bij de gemeenteraad tegen het ontwerp van het bestemmingsplan en bij het college van burgemeester en wethouders tegen het ontwerp van de omgevingsvergunning bouwen en tegen het ontwerpbesluit m.b.t. vaststellen van hogere waarden.

Het m.e.r-beoordelingsbesluit is een voorbereidingsbeslissing in de zin van artikel 6:3 van de Algemene wet bestuursrecht, waartegen geen zelfstandig bezwaar en beroep mogelijk is, tenzij een belanghebbende door dit besluit rechtstreeks in zijn belang wordt getroffen. Eventuele bezwaren tegen dit m.e.r.-beoordelingsbesluit kunt u inbrengen als zienswijze tegen het ontwerpbestemmingsplan.

Ten aanzien van het ontwerp-beeldkwaliteitsplan kan een ieder gedurende de genoemde termijn een inspraakreactie indienen bij de gemeenteraad.

Voor mondelinge zienswijzen of inspraakreacties kunt u een afspraak maken met de behandelend ambtenaar, bereikbaar op telefoonnummer (0118)-487165.

Vlissingen, 27 februari 2019,

Burgemeester en wethouders van Vlissingen,

Namens deze:

de burgemeester, drs. A.R.B. van den Tillaar, de secretaris, mr. drs. ing. M. van Vliet