Ga naar de inhoud Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Logo van Gemeente Vlissingen

ONTWERP BESTEMMINGSPLAN ‘ZORGCOMPLEX PHILADELPHIA, OOST-SOUBURG’,  ONTWERPBESLUIT VASTSTELLEN HOGERE WAARDEN, BESLUIT NIET OPSTELLEN MILIEUEFFECTRAPPORT

Originele publicatie downloaden:
Link naar originele publicatie:
Type bekendmaking:
Ruimtelijke plannen
Publicatiedatum:
woensdag 27 februari 2019ONTWERP BESTEMMINGSPLAN ‘ZORGCOMPLEX PHILADELPHIA, OOST-SOUBURG’,  ONTWERPBESLUIT VASTSTELLEN HOGERE WAARDEN, BESLUIT NIET OPSTELLEN MILIEUEFFECTRAPPORT

Logo Vlissingen

Burgemeester en wethouders van de Gemeente Vlissingen maken bekend dat voor een ieder ter inzage ligt:

- het ontwerp van het bestemmingsplan ‘Zorgcomplex Philadelphia, Oost-Souburg’;

- het ontwerpbesluit tot het vaststellen van hogere waarden Wet geluidhinder;

- het besluit van het college d.d. 19 februari 2019 dat het opstellen van een milieueffectrapport niet noodzakelijk is voor bovenstaande ontwikkeling.

 

Ontwerpbestemmingsplan

Dit bestemmingsplan maakt de realisatie mogelijk van een woon-zorgcomplex met de daarbij bijbehorende voorzieningen voor mensen met een verstandelijke beperking.

Het plangebied is gelegen aan de zuidkant van Oost-Souburg. Aan de noordzijde grenst het plangebied aan de achterzijde van de bestaande woonpercelen die gelegen zijn aan de Kromwegesingel. Aan de zuidzijde grenst het plangebied aan de geluidswal van Rijksweg A58. Aan de westzijde wordt het plangebied begrensd door de Driewege (voorheen: Visodeweg).

 

Ontwerpbesluit vaststellen hogere waarden

Het plangebied ligt binnen de invloedsfeer van Rijksweg A58. De geluidsbelasting op diverse gevels van het geprojecteerde gebouw overschrijdt de voorkeursgrenswaarde. Derhalve is de vaststelling van hogere waarden, als bedoeld in de Wet geluidhinder, noodzakelijk. Hiervoor is een ontwerpbesluit opgesteld.

 

Besluit milieueffectrapport niet vereist

Burgemeester en wethouders van de Gemeente Vlissingen maken ingevolge artikel 7.17, 4e lid Wet Milieubeheer, bekend dat zij op 19 februari 2019 heeft besloten dat er geen milieueffectrapport hoeft te worden opgesteld m.b.t. bovengenoemde ontwikkeling.

Op grond van de onderzoeken en afwegingen in de ‘Aanmeldingsnotitie vormvrije m.e.r.-beoordeling’, blijkt dat het plan geen belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu zal hebben. Het opstellen van een milieueffectrapport is daarom niet noodzakelijk.

 

Inzien

De volgende stukken liggen voor een ieder vanaf 28 februari 2019 gedurende een periode van zes weken (dus t/m 10 april 2019) tijdens openingstijden in het stadhuis van Vlissingen, Paul Krugerstraat 1 ter inzage:

- Het ontwerpbestemmingsplan met de daarbij behorende bijlagen;

- Het ontwerpbesluit tot het vaststellen van het bestemmingsplan, tot het niet vaststellen van een grondexploitatieplan en tot het van toepassing verklaren van de Crisis- en herstelwet;

- Het ontwerpbesluit vaststelling hogere waarden;

- Het besluit m.b.t. de m.e.r.-beoordeling.

De stukken behorend bij bovengenoemde (ontwerp)besluiten zijn te raadplegen in het Gemeenteblad en de Staatscourant. De stukken van het ontwerpbestemmingsplan zijn tevens te raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl (planidentificatienummer: NL.IMRO.0718.BPOS05-ON01).

De Crisis- en herstelwet, meer specifiek afdeling 2 van hoofdstuk 1, wordt van toepassing verklaard op het bestemmingsplan.

 

Indienen zienswijzen

Binnen de genoemde termijn van zes weken kan een ieder zienswijzen indienen bij de gemeenteraad tegen het ontwerp van het bestemmingsplan en bij het college van burgemeester en wethouders tegen het ontwerpbesluit m.b.t. vaststellen van hogere waarden.

Het m.e.r-beoordelingsbesluit is een voorbereidingsbeslissing in de zin van artikel 6:3 van de Algemene wet bestuursrecht, waartegen geen zelfstandig bezwaar en beroep mogelijk is, tenzij een belanghebbende door dit besluit rechtstreeks in zijn belang wordt getroffen. Eventuele bezwaren tegen dit m.e.r.-beoordelingsbesluit kunt u inbrengen als zienswijze tegen het ontwerpbestemmingsplan.

Voor mondelinge zienswijzen kunt u een afspraak maken met de behandelend ambtenaar, bereikbaar op telefoonnummer (0118)-487165.

 

Vlissingen, 27 februari 2019

Burgemeester en wethouders van Vlissingen,

Namens deze:

de burgemeester, drs. A.R.B. van den Tillaar, de secretaris, mr. drs. ing. M. van Vliet